Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 399 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů
Soukupová, Lenka ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Perlín, Radim (oponent)
Název: Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj region Cíle: Cílem práce je p edstavit sportovní cestovní ruch jako vhodný nástroj pro rozvoj regionu a zjistit, zda o n m v sou asné dob kraje takto uvažují a zda a v jaké podob ho za azují do svých strategických dokument . Zajímavé bude se také dozv d t, jestli je sportovní cestovní ruch kraji chápán jako komplexní odv tví, nebo je spíše rozd lován na sport a cestovní ruch. Práce si klade za cíl také nastínit r zné možnosti využití sportovního cestovního ruchu k rozvoji regionu a stanovit n která doporu ení. Metody: P i výzkumu byly použity metody kvalitativní obsahové analýzy a polostrukturovaných rozhovor ili rozhovor podle návodu. Jednalo se o analýzu strategických dokument kraj . Rozhovory byly vedeny se zástupci kraje i soukromých institucí a jejich výb r prob hl pomocí metody sn hové koule. Následn byla provedena holistická analýza a interpretace zjišt ných výsledk . Výsledky: Zjistila jsem, že sport a cestovní ruch jsou sou ástí strategických dokument kraj . Žádný kraj ale ve svých strategických dokumentech s pojmem sportovní cestovní ruch nepracuje. Stále se v jejich podání jedná o dv samostatná odv tví - sport a cestovní ruch. V podstat lze tvrdit, že kraje uvažují o sportu jako o prost edku k rozvoji cestovního ruchu, ale ne o...
Vliv projektů z Operačního programu "Podnikání a inovace" na rozvoj SO ORP Tachov
Žežulka, Martin ; Beneš, Luděk (vedoucí práce) ; Perlín, Radim (oponent)
Vliv projektů z Operačního programu "Podnikání a inovace" na rozvoj SO ORP Tachov Hlavním cílem bakalářské práce je výzkum vlivu dotací z operačního programu Podnikání a inovace na rozvoj regionu SO ORP Tachov. Je věnována pozornost hlavním charakteristikám ekonomiky periferního regionu. Dále jsou představena východiska a cíle evropské regionální politiky včetně systému operačních programů a jejich propojení s českými dokumenty regionálního rozvoje. Skrze dopad rozvojových projektů ve firmách je modelován vliv dotací na lokální ekonomiku, a to zejména z hlediska vzniku přidané hodnoty. Na základě výzkumu je popsána pozicionalita firem v subdodavatelských řetězcích včetně vlivu dotací na mobilitu firem v těchto řetězcích. Hlavním přínosem práce je odhalení vlivu vědecko-výzkumné infrastruktury na lokální znalostní ekonomiku a identifikace zdrojů konkurenceschopnosti. V návaznosti na toto je v závěru práce navrženo doporučení pro budoucí rozvoj lokality. Klíčová slova: regionální politika EU, regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace, Tachovsko, lokální ekonomika
Strategie rozvoje území ve vazbě na stavební výrobu
Mecová, Anna ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním krajů České republiky mezi sebou z hlediska stavební výroby a vybráním kraje s největším potenciálem rozvoje stavební výroby. V teoretické části je vymezen pojem region, na který navazuje regionální ekonomie a politika. Dalším řešeným tématem je regionální rozvoj, strategie rozvoje území a ukazatele zachycující rozdíly mezi regiony. Praktická část se zabývá charakteristikou národního hospodářství a stavebnictví v jednotlivých krajích na což navazuje návrh strategie řešící problémy v oblasti stavebnictví. V závěru jsou mezi sebou kraje porovnány podle daných ukazatelů a jsou vytipovány kraje s největším potenciálem pro rozvoj stavební výroby.
Hodnocení dopadů projektů cestovního ruchu v MAS Šumavsko
Kotousová, Eliška ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Klufová, Renata (oponent)
Diplomová práce má za cíl zhodnotit dopady konkrétních projektů cestovního ruchu realizované v MAS Šumavsko. Hlavním tématem práce je zaměření se na naplnění cílů projektů, jejich následnou udržitelnost, funkčnost, smysl a jejich vnímání žadatelem a místními občany. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních konceptů, pojmů a oblastí spjatých s hodnocenými projekty. V praktické části práce je pozornost nejprve zaměřena na MAS Šumavsko, dále jsou zde popsány řešené projekty a jejich následné hodnocení. Podkladem pro hodnocení projektů byly provedené řízené rozhovory s žadatelem a vybranými lidmi z řad veřejnosti. Klíčová slova: cestovní ruch, místní akční skupina, projekty, regionální rozvoj, Šumava
Fungování destinačních společností v Česku: případová studie turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko
Šustrová, Lenka ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Bobková, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fungováním oblastních destinačních společností v Česku. Destinační společnosti vznikají za účelem realizace destinačního managementu na různých prostorových úrovních (národní, krajská, regionální, lokální). V Česku je problematika destinačního managementu poměrně novou oblastí výzkumu. Cílem této práce je objasnit roli destinačních společností jakožto jednoho z aktérů regionálního rozvoje s důrazem na rozvoj cestovního ruchu. Teoretickým východiskem práce je teorie sítí a koncept destination governance spolu s dalšími poznatky ke spolupráci aktérů v rozvoji cestovního ruchu. Za účelem získání obecného vhledu do situace destinačního managementu v Česku je v první řadě součástí práce analýza oblastních destinačních společností. Dále byla do práce zařazena případová studie turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, ve které působí stejnojmenná destinační společnost. Případová studie zahrnuje analýzu strategických dokumentů a výročních zpráv vybraných aktérů, polostrukturované rozhovory se zástupci vybraných organizací v regionu a dotazníkové šetření mezi členy destinační společnosti. Všechny zmíněné metody napomohly zhodnotit fungování a naplňování principů destinačního managementu Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a identifikovat vazby spolupráce v...
Vliv sportovního klubu na rozvoj regionu
FIKTUSOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá vlivem sportovních klubů na rozvoj regionu Jihočeský kraj. Úkolem práce je determinovat a analyzovat vlivy sportovních aktivit na rozvoj regionu a následně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti regionálního rozvoje, jako například region, regionální rozvoj či regionální politika. Dále se teoretická část zabývá oblastí sportu, včetně jeho vztahu k rozvoji regionu. Praktická část zkoumá, jakými faktory a v jakých oblastech můžou sportovní kluby přispět k regionálnímu rozvoji. Práce dále zkoumá statistiku sportu, vývoj členské základny a počtu sportovních klubů. Následně jsou kvantitativní analýzou vyhodnocovány ekonomické dopady sportovních klubů na region. Jedním výstupem této práce je určení možných vlivů sportu na regionální rozvoj a jejich následná kvantitativní analýza. Dalším výstupem je vyhodnocení průzkumu sportovních klubů v Jihočeském kraji z hlediska současného stavu sportovních klubů v jednotlivých velikostních skupinách obcí. Závěr praktické části obsahuje vyhodnocení analýzy vlivů a průzkumu sportovních klubů.
Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs
ČARKOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit činnost vybrané místní akční skupiny (MAS) v rámci regionu. Tato práce hodnotí nejen dosavadní efektivitu práce MAS, ale především její dopad na regionální rozvoj. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti regionální politiky, politiky rozvoje venkova, spolupráce obcí a vysvětluje pojmy jako metoda LEADER či místní akční skupina. Praktická část přiblíží jak základní charakteristiku fungování MAS, tak nastíní zrealizované projekty, prostřednictvím kterých bude vysvětlen princip a možnosti čerpání finančních podpor daných subjektů. Na základě dotazníkového šetření bude zjištěna participace obcí v daném území MAS. Zástupci jednotlivých obcí svými odpověďmi přiblíží efektivitu vybrané MAS a nastíní tak dopad meziregionální spolupráce. Podle zjištěných informací a výsledků šetření budou na závěr navržena možná zlepšující opatření do budoucna. Výsledkem práce bude zanalyzování vlivu regionální spolupráce MAS na rozvoj regionu.
Investiční záměr v obci
Melicharová, Jitka ; Patloka, Jiří (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice investic ve veřejném sektoru. První část práce je teoretická. Jsou zde definované pojmy veřejných investic, veřejných zakázek a jejich možnosti financování. Dalšími tématy řešenými v této části jsou hospodaření obcí, rozpočet obce a regionální rozvoj. Praktická část popisuje financování a vliv investice na rozvoj obce. Jako konkrétní investici jsem zvolila projekt „Novostavba Mateřské školy Dolní Loučky “.
Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem - případová studie města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice
Masojídková, Petra ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Bělohradský, Aleš (oponent)
Bakalářská práce se v obecné rovině zaměřuje na vztah územního a strategického plánování. V teoretické části se práce zabývá rozvojem obce a nástroji, kterými může být rozvoj dosažen. Práce označuje za dva nejdůležitější nástroje územního rozvoje na lokální úrovni územní a strategický plán. V práci jsou oba dokumenty stručně charakterizovány, jsou diskutovány jejich cíle a také odlišnosti. Samostatně jsou zdůrazněny teoretické modely vzájemných vztahů. V praktické části se bakalářská práce zabývá hodnocením vztahu územního a strategického plánu ve třech vybraných městech - Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. Hodnocení je provedeno pomocí analýzy a komparace dokumentů dle stanovených kritérií, kterými je prověřena míra spolupráce a celkové propojení plánovacích dokumentů. Práce sleduje, jaké cíle jsou v obou dokumentech stanoveny, provázanost obsahu, proces projednávání a schvalování, časový rámec i souslednost obou dokumentů a realizaci konkrétních záměrů. Výsledkem práce je potvrzení vzájemné provázanosti dokumentů i stanovených hypotéz. Klíčová slova: územní plán; strategický plán; rozvoj obce; regionální rozvoj
Přeshraniční spolupráce EU a vybraným státem
CHROMÁ, Markéta
Tématem diplomové práce je přeshraniční spolupráce České republiky a Německa v rámci programu INTERREG IV v dotačním období 2007-2013. Důraz je zde kladen na provedení analýzy a následné provedení komparace spolupráce obou zemí. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována Evropské unii, regionální politice v Evropské unii, přeshraniční spolupráci obecně a historii Evropské územní spolupráce. V druhé části je zpracována analýza přeshraniční spolupráce v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko a analýza přeshraniční spolupráce v rámci OP Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. V poslední části této diplomové práce je provedena komparace obou operačních programů a euroregionů,které jsou jejich součástí a následné vyhodnocení výsledků a jejich možný přínos pro odstraňování regionálních rozdílů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 399 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.