Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 307 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie rozvoje území ve vazbě na stavební výrobu
Mecová, Anna ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním krajů České republiky mezi sebou z hlediska stavební výroby a vybráním kraje s největším potenciálem rozvoje stavební výroby. V teoretické části je vymezen pojem region, na který navazuje regionální ekonomie a politika. Dalším řešeným tématem je regionální rozvoj, strategie rozvoje území a ukazatele zachycující rozdíly mezi regiony. Praktická část se zabývá charakteristikou národního hospodářství a stavebnictví v jednotlivých krajích na což navazuje návrh strategie řešící problémy v oblasti stavebnictví. V závěru jsou mezi sebou kraje porovnány podle daných ukazatelů a jsou vytipovány kraje s největším potenciálem pro rozvoj stavební výroby.
Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji
Suk, Ondřej ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji je analyzovat realitní trh v rámci okresů Olomouckého kraje, porovnat specifika trhu jednotlivých okresů kraje a následně srovnat vybranou lokalitu v rámci celorepublikového měřítka. První část práce se věnuje teoretickým východiskům a pojmům, týkajících se trhu nemovitostí. Následuje popis subjektů realitního trhu a faktorů, které ovlivňují trh samotný. Další kapitola popisuje regionální politiku, její vliv na realitní trh a její nástroje. Následná část se zabývá samotnou analýzou realitního trhu Olomouckého kraje a města Olomouce. Analýza je zaměřena především na vývoj cen vybraných druhů nemovitostí v dané lokalitě a následně je srovnána v rámci celé republiky.
Historický vývoj lékárenství na Velkomeziříčsku a v městě Třebíč
Chalupová, Kateřina ; Dohnal, František (vedoucí práce) ; Kolda, Jindřich (oponent)
1. Abstrakt Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Kateřina Chalupová Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. HISTORICKÝ VÝVOJ LÉKÁRENSTVÍ NA VELKOMEZIŘÍČSKU A V MĚSTĚ TŘEBÍČ Cíl práce: Zachytit určující rysy historického vývoje lékárenství ve vymezeném regionu v Kraji Vysočina zahrnující město Třebíč a území bývalého soudního okresu Velké Meziříčí od nejstarších dob po současnost. Metodika: Vývoj lékáren je sledován v návaznosti na celkový historický vývoj regionu. Je posuzován a řešen v návaznosti na zásadní vývojové mezníky v oblasti zdravotnictví. Práce zachycuje chronologický popis jednotlivých lékáren a snaží se podat co nejúplnější přehled souvisejících vlastnických vztahů a personálního obsazení. Orientuje se současně na shromáždění dokumentárních materiálů k předmětné problematice. Výsledky: Historie nejstarší lékárny na Velkomeziříčsku sahá do 16. století. Lékárna "U Černého orla" byla jedinou lékárnou ve městě Velké Meziříčí až do roku 1993. V době socialistického lékárenství byla v roce 1952 otevřena lékárna v Křižanově, o rok později pak v Měříně. Od vzniku ČR do současnosti ve městě vzniklo 5 lékáren a 1 OOVL. K 1. 1. 2018 jsou ve městě 4 soukromé lékárny a 1 OOVL, v okolí pak další 3 lékárny....
Činnost pořádkové policie ČR Pardubického kraje v období 2013 - 2016
Pršala, Kryštof ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Činnost pořádkové policie ČR Pardubického kraje v období 2013 - 2016 Cíle práce: Popsat činnost pořádkové policie v Pardubickém kraji v období 2013 až 2016 a poukázat na rozdíly a vývoj v jednotlivých obdobích. Metoda: Pro popis činnosti pořádkové policie v Pardubickém kraji v období 2013 až 2016 byly využity bilanční tiskové zprávy, které každý rok zpracovává Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Výsledky: Výsledkem je porovnání jednotlivých období činnosti pořádkové policie ČR Pardubického kraje. Klíčová slova: činnost, pořádek, policie, kraj, období
Vliv sportovního klubu na rozvoj regionu
FIKTUSOVÁ, Martina
Diplomová práce se zabývá vlivem sportovních klubů na rozvoj regionu Jihočeský kraj. Úkolem práce je determinovat a analyzovat vlivy sportovních aktivit na rozvoj regionu a následně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti regionálního rozvoje, jako například region, regionální rozvoj či regionální politika. Dále se teoretická část zabývá oblastí sportu, včetně jeho vztahu k rozvoji regionu. Praktická část zkoumá, jakými faktory a v jakých oblastech můžou sportovní kluby přispět k regionálnímu rozvoji. Práce dále zkoumá statistiku sportu, vývoj členské základny a počtu sportovních klubů. Následně jsou kvantitativní analýzou vyhodnocovány ekonomické dopady sportovních klubů na region. Jedním výstupem této práce je určení možných vlivů sportu na regionální rozvoj a jejich následná kvantitativní analýza. Dalším výstupem je vyhodnocení průzkumu sportovních klubů v Jihočeském kraji z hlediska současného stavu sportovních klubů v jednotlivých velikostních skupinách obcí. Závěr praktické části obsahuje vyhodnocení analýzy vlivů a průzkumu sportovních klubů.
Podkrkonoší v prózách Karla Václava Raise a Josefa Šíra
Pospíšilová, Johana ; Brožová, Věra (vedoucí práce) ; Mocná, Dagmar (oponent)
Tato práce se zabývá zobrazením regionu Podkrkonoší v povídkách Karla Václava Raise a Josefa Šíra. První kapitoly jsou zaměřeny na dobový kontext tvorby a životy obou autorů. Přibližuji v povídkových souborů Horské kořeny Josefa Šíra a jednotlivých postav a prostoru v nich nám pomáhají odkrýt specifika kraje a jeho odlišnéh zobrazení u obou autorů a také postupy, které jsou pro toto zobrazení příznačné. Během samotných analýz částečně přihlížíme k sekundární odborné literatuře. V závěru poté dochází ke srovnání postupů obou autorů a shrnutí motivů, které se během ana Klíčová slova: Josef Šír, Karel Václav Rais, realismus, literární postava, přírodní prostor.
Místo, kde žijeme jako téma občanské výchovy
Svobodová, Eliška ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Fleischerová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionalistickým učivem na druhém stupni základní školy, konkrétně v předmětu Občanská výchova. Práce blíže seznamuje se současným a dřívějším kurikulárním zakotvením tématu Místo, kde žijeme. Současné kurikulum RVP ZV postrádá závazné výstupy, které by se tímto tématem explicitně zabývaly. Regionalistické učivo je podrobeno zkoumání z pohledu regionálistiky, regionálního vývoje a politiky. Práce také podrobně popisuje dělení a klasifikaci regionů a jejich paralelu s učivem. Z tohoto zkoumání vychází didaktický materiál, který tvoří 13 vyučovacích hodin, které na sebe navazují a v žácích podporují aktivní občanství a zapojování do regionální komunity.
Vzestup Turecka jako regionální mocnosti
Ledbová, Zuzana ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Daniel, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzestupem Turecka jako regionální mocnosti Blízkého východu od konce studené války až do současnosti. Cílem práce je ve zkoumaném období 1990 až 2017 analyzovat mocenské postavení země v regionu a objasnit faktory, které přispěly k růstu moci Turecké republiky. V teoretické části práce jsou představeny důležité koncepty a rozdílné přístupy k analýze regionálních mocností a následně definována kritéria, na základě kterých byla v praktické části zjišťována odpověd na otázku, zda lze Turecko považovat za blízkovýchodní mocnost. Práce sleduje chronologický vývoj Turecka a jeho zahraniční politiky, přičemž zkoumá materiální kapacity země a strategie a nástroje, pomocí kterých se turecké vlády snaží na regionální úrovni prosazovat svůj vliv. S ohledem na rostoucí mocenský potenciál, ambice a angažovanost v regionu došla práce k závěru, že Turecko v průběhu devadesátých let dosáhlo postavení regionální mocnosti Blízkého východu. Konec bipolárního uspořádání mezinárodního systému byl faktorem, který Turecku umožnil ve světě autonomnější jednání. Díky hospodářskému růstu země pak mohlo turecké vedení zvýšit objem prostředků vynaložených na aktivní zahraniční politiku a posílit vliv země v regionu.
Politicko-rozpočtový cyklus krajských výdajů
Bendžíková, Iva ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Rozhodnutí politiků, kterým je v rámci voleb udělen mandát, ovlivňuje po několik následujících let všechny občany daného území, a to bez výjimky. Z tohoto důvodu se mnozí potenciální voliči snaží analyzovat předchozí chování volených kandidátů, jelikož předpokládají konzistenci jejich dosavadního chování a rozhodování s jejich vystupováním v následujícím období. Předkládaná práce poskytuje unikátní desagregovaný pohled na výdajové položky krajských rozpočtů, které nebyly ve spojitosti s existencí politicko-rozpočtových cyklů ve stávajících empirických výzkumech doposud zkoumány. Ekonometrická analýza panelových dat vytvořených ze statistických údajů o třinácti krajích (vzhledem ke své specifické povaze není Praha uvažována) za období let 2001-2016 jednoznačně potvrdila existenci politicko-rozpočtových cyklů na krajské úrovni v České republice. Ta se vyznačuje výrazným zvýšením celkových běžných i kapitálových výdajů v předvolebním i volebním roce. Studie následně potvrzuje i výzkumnou hypotézu, dle které jsou ovlivňovány zejména takové typy výdajů, které jsou pro voliče atraktivní a snadno rozpoznatelné. Jedná se například o výdaje na zdravotnictví, kulturu nebo ochranu životního prostředí. Některé výdajové skupiny jsou následně ovlivněny i vládnoucí politickou garniturou. Tento fenomén je nejvíce...
A Comparison of Edge-Based and Region-Based Segmentation Performed with PDEs
Sliž, Jiří
The paper discusses the level set segmentation method, which employs the solution of the partial differential equation (PDE) describing the multidimensional function whose zero slice in plane xy determines the contour of the object. One of the possible approaches to the contour evolution is using the image edges; the edges define the boundaries of the segmented objects. A major disadvantage of this procedure consists in the often unclear or noisy edges, a condition that may lead to incomplete segmentation. Such a drawback related to the curve evolution is solvable through utilizing regions with similar brightness levels; consequently, the actual segmentation cannot be affected by unclear transitions between the objects and the background. The final comparison then shows that both methods find specific application within the segmentation process.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 307 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.