Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odraz baskické autonomie ve španělských a baskických médiích
Lengyelová, Patricie ; Mejstřík, Martin (vedoucí práce) ; Menclová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje způsob, jakým středově orientovaná španělská média El País a El Diario Vasco portrétovala autonomní tendence v Baskicku, se zaměřením na referendum o Statutu autonomie v roce 1979. Cílem je podat analýzu článků týkajících se tohoto tématu v metodologii diskurzivní analýzy. V teoretickém úvodu práce definuje pojmy jako jsou regionalismus, nacionalismus, a další. K uvedení do kontextu slouží politicko-historická charakteristika vývoje v Baskicku. V analytické části se pak práce zaměřuje na období tři měsíce před referendem po ratifikaci Statutu autonomie v Kongresu a Senátu. Analyzovanými jednotkami byly úvodníky vydané oběma deníky, stejně tak jako subjektivní hodnotící prvky obsažené v článcích týkajících se baskické autonomie. Práce se zamýšlí nad vlivem médií na společenský konsenzus a nad jejich objektivitou a dochází k závěru, že ačkoliv oba deníky podporovaly vytvoření baskické autonomie, regionální deník El Diario Vasco kladl důraz na neutralitu a toleranci jak názorů pro i proti autonomii. Naproti tomu El País tvrdě odsuzoval strany odmítající hlasovat ve prospěch autonomie a propagoval přijetí autonomie jako jediné možné řešení. Odpověď na doplňující otázku, jakým aktérům deníky daly prostor k vyjádření svého názoru, autorka získala z analýzy příspěvků publikovaných v...
Komparace dvou britských referend o členství v Evropské unii v letech 1975 a 2016
Sýkora, Ondřej ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou referend konaných ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, ve kterých obyvatelé rozhodovali o členství v EHS/EU. Tato referenda proběhla v letech 1975 a 2016. V roce 1975 v něm britští obyvatelé hlasovali pro setrvání v EHS. Opačného výsledku bylo dosaženo v referendu z roku 2016. V práci je použita komparativní metoda, která je aplikována pro analýzu zvolených výzkumných kritérií, kterými jsou politické zázemí referenda, vyjednávání nových podmínek členství v EHS/EU a náležitosti a výsledky referenda. Tato metoda je použita za účelem naplnění cíle práce. Ten spočívá v nalezení rozlišností a podobností mezi oběma referendy. Použitím komparativní metody bylo v práci dosaženo nalezení několika rozdílů, které vysvětlují rozdílný výsledek obou referend.
Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR
März, Michäel ; Vlasák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR se zabývá mediálním pokrytím událostí souvisejících s katalánským referendem o nezávislosti na podzim roku 2017. Konkrétně se zaměřuje na období jeho druhé poloviny, přičemž provedené analýze podléhá vzorek 301 článků zveřejněných zpravodajskými portály iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy. Výzkum byl proveden na základě teorie kvantitativní obsahové analýzy, která sleduje, v jakém rozsahu vybraná média o katalánské krizi informovala a jak se tento prostor měnil v čase. Dále se zajímá o to, v jakém kontextu bylo nejčastěji o průběhu krize referováno, a kteří aktéři byli v její souvislosti nejvíce zmiňováni. Pro detailnější rozbor prostoru, který se dostával jednotlivým stranám konfliktu, byly vystaveny analýze i samotné citace, které se napříč vybraným vzorkem mediálního obsahu vyskytovaly. Poslední část analýzy tvoří zmiňované důvody rostoucí katalánské emancipace, které podle serverů iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy stály za soudobou situací v katalánském regionu.
Vznik a vývoj české SPD v letech 2015 - 2018.
Režná, Zuzana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Šmejkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vzniku a vývoji politického hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Teoretická část se věnuje politickým stranám jako takovým. Prostor je zde dán definici politických stran, jejich vzniku, typologii a funkcím. Část práce se také věnuje systému politických stran. Druhá část práce se věnuje zejména vzniku a vývoji hnutí SPD, přes první hnutí založené Tomiem Okamurou - Úsvit, až po současnou situaci SPD. Prostor je zde věnován zejména programu SPD, voličům hnutí a volebním průzkumům. KLÍČOVÁ SLOVA politická strana, politické hnutí, SPD, Tomio Okamura, přímá demokracie, referendum, elektorát
Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017
Svobodová, Markéta ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kudrnová, Johana (oponent)
Bakalářská práce nazvaná Euroskepticismus a fragmentace v britské Konzervativní straně v letech 2015-2017 si dává za cíl zanalyzovat na čtyřech nejvýznamnějších událostech z těchto let fragmentaci ve straně způsobenou rozdílnými názory na řešení evropské otázky a zároveň odpovědět na otázku, zdali a jak se proměnila podoba euroskepticismu a míra fragmentace ve straně. Mezi analyzované události patří parlamentní volby z roku 2015, referendum ohledně britského členství v Evropské unii v roce 2016, vnitrostranické volby téhož roku a předčasné parlamentní volby v roce 2017. Práce obsahuje teoretickou část, která zahrnuje několik typologií týkajících se frakcí a euroskepticismu, na jejichž základě dochází k vytyčení tří výzkumných kritérií. První kritérium zkoumá vnější projevy euroskepticismu ve volebních programech na evropských otázkách, na nichž porovnává míru euroskeptičnosti. Kritériem další kapitoly jsou vnitřní projevy euroskepticismu a fragmentace ve straně, které jsou analyzovány na základě chování frakcí a politiků mezi lety 2015 a 2017. Kritériem poslední části jsou projevy euroskepticismu a fragmentace na volbě nového předsedy strany. Jednotlivým analýzám vždy předchází popis zkoumaných subjektů. Závěr poukazuje na zvýšenou míru euroskepticismu ve straně zapříčiněnou konaným referendem...
Hungarian migrant quota referendum 2016 - conditions and consequences
Mikovčík, Michal ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Brabec, Dušan (oponent)
Anotácie Táto bakalárska práca je zameraná na Maďarské referendum o kvótach ktoré sa konalo v roku 2016. Predmetom skúmania v práci bolo zistiť, či toto referendum bolo vyjadrením vôle ľudu a aký dopad malo na maďarské postavenie v medzinárodnom spektre. V prvej kapitole je pre správne pochopenie významu referenda v krátkosti priblížená teoretická časť a vytiahnuté útržky z maďarskej ústavy, ktoré hovoria o referende. Autor sa ďalej v práci zameriava na postoj Maďarska voči migračnej kríze, aké akcie zapríčinili to, že na referendum vôbec bol priestor. Následná kampaň, ktorá mala významný dosah na výsledky referenda, na analýzu výsledkov referenda, jeho vplyv na domácu politiku a výsledky parlamentných volieb 2018 a aký dopad malo referendum na maďarské postavenie v Európskej únii. Autor využíva primárne internetové zdroje, interview a vyjadrenia politikov, keďže téma je pomerne čerstvá a odborná literatúra k nej zatiaľ nie je spracovaná.
Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995
Falbr, Adam ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Kotau, Pavel (oponent)
kalářská práce Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995 analyzuje roli státních symbolů a změny, jimiž v historii běloruského státu procházely. V úvodu pojednává o podobě, významu a pravidlech užívání státních symbolů podle dnešních běloruských zákonů. Dále se zabývá historickým vývojem a změnami symboliky v průběhu 20. století. Mapuje postupné formování vlajky, státního znaku a hymny od rozpadu Ruského impéria, kdy se objevily první pokusy o vytvoření běloruské státnosti, v průběhu sovětského období, kdy byla určena podoba dnešních symbolů, a v době po získání nezávislosti v roce 1991. Další kapitola se věnuje referendu v roce 1995, jehož výsledkem byl mimo jiné návrat k upraveným sovětským symbolům. Vysvětluje okolnosti existence dvou sad symbolů a situaci, kdy se někteří Bělorusové identifikují spíše s tradiční symbolikou. Okrajově se dotýká i dalších změn, které toto referendum přineslo. V závěrečné části se zaměřuje na dnešní stav: zkoumá postoj Bělorusů k oficiální symbolice, snahy státu upevnit její postavení, její roli v budování běloruské národní identity, a naopak užívání tradiční symboliky určitými skupinami obyvatel. Zabývá se také otázkou, nakolik silné jsou dnes mezi Bělorusy tendence k návratu k tradičním symbolům. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mediální obraz Brexitu ve Skotsku
Knoblochová, Martina ; Marjanovič, Teodor (vedoucí práce) ; Moravec, Václav (oponent)
(abstrakt) Tato bakalářská práce zkoumá mediální obraz Brexitu ve skotských médiích, konkrétně ve třech vybraných denících The Herald, The Scotsman a Daily Record, vzhledem ke specifičnosti skotské kultury. Práce se zaměřuje především na reakce komentářů vůči referendu o odchod Velké Británie z Evropské unie a s tím spojenými separatistickými náladami měsíc před a měsíc po historickém hlasování (tj. od 23 května do 23 července 2016.) Tato práce nejprve poskytuje podstatná teoretická východiska včetně historického kontextu, charakteristiky politické situace v zemi a skotské kultury nebo definice mediálního prostředí ve Skotsku. Poznatky jsou následně uplatněny v praktické části, kde jsou analyzovány vybrané články. Autorka předpokládá, že referování autorů komentářů o Brexitu bylo zásadně ovlivněno vnímáním takzvaného "skotství", kterými se Skotové odlišují svých britských sousedů, především od Angličanů. Cílem této práce není zjistit, kolik článků a s jakými tendencemi vyšlo, nýbrž jaká byla nejčastější zmiňovaná témata, co připadalo skotským autorům důležité a jak se stavěli k ideji skotské nezávislosti v souvislosti s výsledky referenda o Brexitu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.