Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 244 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ověřování možnosti využití recyklovaného autoskla jako náhrady křemičitého písku v polymerbetonových průmyslových podlahách
Šácha, Dominik ; Tesařík, Miroslav (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit možnost náhrady písků v polymerbetonových podlahových systémech recyklovaným autosklem. Polymerbeton je tvořen pískem a epoxidovou pryskyřicí. Je používán v průmyslových epoxidových systémech. Průmyslové polymerbetonové podlahové systémy jsou novým typem podlah. Cílí na zákazníky s vysokými nároky na kvalitu a požadavky na krátkou pokládku. Polymerbetonové podlahy jsou 4-6 mm tenké. Jsou voděodolné, s pevnostmi v tlaku vyššími než 60 MPa a pevnostmi v tahu většími než 20 MPa. Nesprašují. Tato studie zahrnuje také návrh recyklačního procesu na výrobu mletého skla z autoskel. Tato diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Atemit, s.r.o.
Vlastnosti kompozitů s polymerní matricí a dlouhovláknovou výztuží
Kratochvílová, Denisa ; Prokeš,, Jan (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Jelikož mají FRP kompozity vysoké pevnosti v tahu ve směru vláken a dobré trvanlivosti, jsou stále častěji využívány na opravy, modernizaci a rekonstrukci betonových konstrukcí. V praxi však přichází riziko předčasného oddělování FRP výztuže od betonu. Tomu lze zabránit vhodným výběrem použitých vláken a matrice a vhodným tvarem výztuže. Vlastnostmi materiálů a soudržností FRP výztuže s betonem se zabývá i tato diplomová práce.
Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody
Kobzová, Kamila ; Úterský, Michal (oponent) ; Hlavínek, Petr (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je poukázat na vlastnosti celulózových vláken získaných z odpadní vody a na důležitost recyklace surovin. Hlavním cílem je pak více přiblížit možnosti využití vláken celulózy jako cenného produktu na trhu. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní výzkum získávání a vlastností celulózy a na navržení zařízení na čistírnu odpadních vod dle její velikosti.
Využití mikrořas pro recyklaci lanthanoidů z průmyslového odpadu.
NÁHLÍK, Vít
Tato studie zkoumá vliv červeného kalu na mikrořasy za účelem recyklace lanthanoidů, které červený kal obsahuje. Vliv červeného kalu je sledován v kultivacích mikrořas s různě nutričně bohatými tekutými médii, které jsou ovlivňovány různými koncentracemi přidaného červeného kalu.
Problematika tepelně zpracovaných odpadních recyklátů a optimalizace vlastností pro jejich využití ve stavebnictví
Čermák, Jan ; Mareček,, Jan (oponent) ; Žižková, Nikol (oponent) ; Kohoutková,, Alena (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Vzhledem ke stále se zvyšující spotřebě plastových materiálů se jejich znovuvyužití stává velmi aktuální otázkou. Recyklace vyčištěného jednodruhového plastového odpadu je jednoduchá, takové produkty lze použít jako surovinu nebo příměs při výrobě nových produktů. Problémem zůstává energetická, ekonomická i environmentální náročnost pro třídění, čištění a případnou regranulaci odpadů na vhodnou vstupní surovinu. Tento problém je možné vyřešit pomocí technologie, která bude schopna zpracovávat nevytříděné a vícedruhové odpadní termoplasty v dále využitelné produkty
Vliv přídávání zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů
Pecha, Marek ; Koudelka, Tomáš (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerem modifikovaných pojiv, jež jsou speciálně určeny pro výrobu asfaltových směsí s obsahem R-materiálu. Tyto polymerem modifikovaná pojiva jsou v literatuře označována jako PMB RC (polymer modified bitumen for recycling). Během první části bakalářské práce byly získány různé druhy PMB RC od několika výrobců na evropském trhu. Tato pojiva byla následně zkoušena pomocí empirických zkoušek asfaltových pojiv za účelem jejich kategorizace podle ČSN EN 14023. V další části práce byl posuzován vliv přídavku zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti jednotlivých PMB RC. Míchání pojiv mělo za účel simulovat výrobu asfaltové směsi na obalovně, kdy dochází k míchání pojiva z R-materiálu a nově přidávaného čerstvého pojiva. Posouzení vlivu zestárlého pojiva na chování PMB RC bylo provedeno rovněž pomocí konvenčních zkoušek asfaltových pojiv.
Frézování vozovek pozemních komunikací
Žižka, Tomáš ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce, která je rešeršního typu, je zpracování poznatku o frézování pozemních komunikací. Úvodní část práce je věnována využití frézování. V dalších částech se hlouběji zaměřuji na samotný proces frézování, technologie a druhy frézovacích zařízení. Součástí této práce je seznámení s moderními metodami frézování a také představení tří firem působících v České republice, které se zabývají frézováním silnic. Na závěr práce jsem se zaměřil na normové předpisy pro frézování. Práce je zhotovena pro studijní účely.
Možnosti použití vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví
Boucníková, Veronika ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi použití vysokorychlostního vodního paprsku ve stavebnictví. V teoretické části byla obecně popsána technologie vodního paprsku a provedena rešerše použití ve stavebnictví, s důrazem na aplikaci při sanacích betonových konstrukcí a proces interakce vodního paprsku s betonem. Dále byla zhodnocena bezpečností rizika při práce s vysokorychlostním vodním paprskem a možnosti recyklace odpadu vzniklého při použití této technologie. V experimentální části byly připraveny betonové vzorky s obsahem rozptýlené výztuže. Byly zjištěny charakteristické vlastnosti betonových vzorků a následně byla zhodnocena hloubka a vzhled řezu po interakci s vysokorychlostním vodním paprskem.
Možnosti uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách
Bartoň, Andrej ; Vacula, Miroslav (oponent) ; Bydžovský, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé složky a postupy při výrobě cementotřískových desek, výrobní procesy, při kterých se produkuje odpad, a v jaké formě a množství se odpad nachází. Teoretická část je zaměřena na způsob úpravy vzniklých forem odpadu a jeho další využití v upravené nebo neupravené formě. V praktické části byl ověřen vliv substituce části pojiva odpadním materiálem na vlastnosti cementové matrice. Pro výrobu zkušebních vzorků byl použitý jemný sypký odpad ze zařízení pro opracování cementotřískových desek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 244 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.