Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 205 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO.
Šyc, Michal ; Baloch, T. ; Veselý, Václav ; Zuda, M.
Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Škvára po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek sumarizuje výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Possibilities Of Recycling Of Li-Ion Accumulators
Karmazínová, Kateřina
This paper is concerned with topic of lithium-ion batteries recycling. In this document the particular methods containing commercial used recycling processes or only laboratory used processes are discussed. Because rising amount of spent Li-ion accumulators is necessary find proper methods to recycle this type of accumulators. In practical part is described procedure and results performed recycling method.
Ověřování možnosti využití recyklovaného autoskla jako náhrady křemičitého písku v polymerbetonových průmyslových podlahách
Šácha, Dominik ; Tesařík, Miroslav (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit možnost náhrady písků v polymerbetonových podlahových systémech recyklovaným autosklem. Polymerbeton je tvořen pískem a epoxidovou pryskyřicí. Je používán v průmyslových epoxidových systémech. Průmyslové polymerbetonové podlahové systémy jsou novým typem podlah. Cílí na zákazníky s vysokými nároky na kvalitu a požadavky na krátkou pokládku. Polymerbetonové podlahy jsou 4-6 mm tenké. Jsou voděodolné, s pevnostmi v tlaku vyššími než 60 MPa a pevnostmi v tahu většími než 20 MPa. Nesprašují. Tato studie zahrnuje také návrh recyklačního procesu na výrobu mletého skla z autoskel. Tato diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Atemit, s.r.o.
Vlastnosti kompozitů s polymerní matricí a dlouhovláknovou výztuží
Kratochvílová, Denisa ; Prokeš,, Jan (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Jelikož mají FRP kompozity vysoké pevnosti v tahu ve směru vláken a dobré trvanlivosti, jsou stále častěji využívány na opravy, modernizaci a rekonstrukci betonových konstrukcí. V praxi však přichází riziko předčasného oddělování FRP výztuže od betonu. Tomu lze zabránit vhodným výběrem použitých vláken a matrice a vhodným tvarem výztuže. Vlastnostmi materiálů a soudržností FRP výztuže s betonem se zabývá i tato diplomová práce.
Získání a opětovné využití celulózy z odpadní vody
Kobzová, Kamila ; Úterský, Michal (oponent) ; Hlavínek, Petr (vedoucí práce)
Úkolem této diplomové práce je poukázat na vlastnosti celulózových vláken získaných z odpadní vody a na důležitost recyklace surovin. Hlavním cílem je pak více přiblížit možnosti využití vláken celulózy jako cenného produktu na trhu. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní výzkum získávání a vlastností celulózy a na navržení zařízení na čistírnu odpadních vod dle její velikosti.
Využití mikrořas pro recyklaci lanthanoidů z průmyslového odpadu.
NÁHLÍK, Vít
Tato studie zkoumá vliv červeného kalu na mikrořasy za účelem recyklace lanthanoidů, které červený kal obsahuje. Vliv červeného kalu je sledován v kultivacích mikrořas s různě nutričně bohatými tekutými médii, které jsou ovlivňovány různými koncentracemi přidaného červeného kalu.
Problematika tepelně zpracovaných odpadních recyklátů a optimalizace vlastností pro jejich využití ve stavebnictví
Čermák, Jan ; Mareček,, Jan (oponent) ; Žižková, Nikol (oponent) ; Kohoutková,, Alena (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Vzhledem ke stále se zvyšující spotřebě plastových materiálů se jejich znovuvyužití stává velmi aktuální otázkou. Recyklace vyčištěného jednodruhového plastového odpadu je jednoduchá, takové produkty lze použít jako surovinu nebo příměs při výrobě nových produktů. Problémem zůstává energetická, ekonomická i environmentální náročnost pro třídění, čištění a případnou regranulaci odpadů na vhodnou vstupní surovinu. Tento problém je možné vyřešit pomocí technologie, která bude schopna zpracovávat nevytříděné a vícedruhové odpadní termoplasty v dále využitelné produkty
Vliv přídávání zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů
Pecha, Marek ; Koudelka, Tomáš (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerem modifikovaných pojiv, jež jsou speciálně určeny pro výrobu asfaltových směsí s obsahem R-materiálu. Tyto polymerem modifikovaná pojiva jsou v literatuře označována jako PMB RC (polymer modified bitumen for recycling). Během první části bakalářské práce byly získány různé druhy PMB RC od několika výrobců na evropském trhu. Tato pojiva byla následně zkoušena pomocí empirických zkoušek asfaltových pojiv za účelem jejich kategorizace podle ČSN EN 14023. V další části práce byl posuzován vliv přídavku zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti jednotlivých PMB RC. Míchání pojiv mělo za účel simulovat výrobu asfaltové směsi na obalovně, kdy dochází k míchání pojiva z R-materiálu a nově přidávaného čerstvého pojiva. Posouzení vlivu zestárlého pojiva na chování PMB RC bylo provedeno rovněž pomocí konvenčních zkoušek asfaltových pojiv.
Frézování vozovek pozemních komunikací
Žižka, Tomáš ; Dašek, Ondřej (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce, která je rešeršního typu, je zpracování poznatku o frézování pozemních komunikací. Úvodní část práce je věnována využití frézování. V dalších částech se hlouběji zaměřuji na samotný proces frézování, technologie a druhy frézovacích zařízení. Součástí této práce je seznámení s moderními metodami frézování a také představení tří firem působících v České republice, které se zabývají frézováním silnic. Na závěr práce jsem se zaměřil na normové předpisy pro frézování. Práce je zhotovena pro studijní účely.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 205 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.