Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 6
Národní archiv
V Informačním listu zmiňujeme problematiku převodu komponent do výstupních datových formátů v případě informačních systémů pro správu dokumentů, otázku povinných údajů transakčního protokolu a pravidla pro metadata komponent v balíčku SIP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 4
Národní archiv
Informační list přibližuje novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a novelu jeho prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. Upozorňuje také na zásadní nekonzistentnost právních předpisů, pokud jde o digitalizaci zdravotnické dokumentace. Z dílčích témat spisové služby je věnována pozornost jednoznačnému identifikátoru dokumentu a roli podacího razítka, povinnosti převodu do výstupního datového formátu, konstrukci spisových plánů a podepisování dokumentů (komponent) v souladu s právními předpisy zejména v souvislosti s datovým formátem PDF/A. Stručně také informuje o možnostech přejímání databází k trvalému uložení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 3
Národní archiv
Informační list přibližuje problematiku elektronických autentizační prvků (konec přechodného období, pečetění, opakované „přerazítkování“). Řeší otázky propojení informačních systémů včetně zavádění a změny elektronických systémů spisové služby (veřejné soutěže, výměna systému, přechod na listinnou formu vedení spisové služby). Ve spolupráci s odborem legislativy Ministerstva vnitra zde Národní archiv přibližuje problematiku vkládání dokumentu do vyřízeného spisu v souvislosti s nahlížením do spisu a se ztrátou dokumentu ve spisu. V neposlední řadě je řešena tvorba SIP balíčků z evidencí vedených do přechodného období před 1. srpnem 2012 a SIP balíčků ze samostatných evidencí dokumentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 2
Národní archiv
Informační list upozorňuje na problematiku vyřizujících dokumentů, datových formátů digitálních komponent a komentuje schéma XML dle přílohy 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Tato schémata XML pro tvorbu tzv. SIP balíčků jsou povinným výstupem elektronických systémů spisových služeb a dalších systémů spravujících dokumenty a nabývají účinnosti dne 4. července 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 1
Národní archiv
Informační list slouží k cílené distribuci informací z oblasti metodicko-poradenské činnosti Národního archivu v oblasti předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě. Národní archiv provozuje od roku 2015 Národní digitální archiv (NDA), jehož součástí je Národní archivní portál (NArP). Informační list obsahuje pokyny a doporučení k užívání těchto nástrojů. Slouží původcům, ale také dodavatelům systémů spravujících elektronické dokumenty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 5
Národní archiv
Informační list upozorňuje na problematiku deklarované formy dokumentu a nebezpečí, které představuje vypouštění komponent ze SIP balíčků u analogových dokumentů. Také sděluje, že skartační znak „V“ původce v případě skartačního řízení z elektronických systémů spisové služby nerozděluje na „A“ a „S“, ale ponechá. Informuje o možnostech řešení doručenek v případě výkonu spisové služby v elektronických systémech a upozorňuje na připravovanou změnu v souvislosti s modernizací Národního archivního portálu. Na dvou příkladech z veřejných zdrojů zde naleznete ukázku dobré a špatné praxe při vyhotovování dokumentů. V neposlední řadě upozorňuje, že státní archivy budou nadále odmítat skartační návrhy, které budou v rozporu platnými právními předpisy (skenované, v nevýstupních datových formátech apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Štěpánek, Jan ; Klement, Marcel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje problematiku elektronizace státní správy, která je v posledních letech výrazně podporována, především díky dotacím z Evropské unie. Praktická část se pak zaměřuje na konkrétní příklad integrace technologického centra na vzorový městský úřad, včetně vázanosti s dalšími projekty typu spisové služby a vnitřní integrace úřadu.
Modelování procesů spisové služby a jejich specifika z pohledu zdravotní pojišťovny
Prudík, Kamil ; Svatoš, Oleg (vedoucí práce) ; Schön, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelování business procesů spisové služby a její elektronické formy v oblasti zdravotních pojišťoven. Na úvod je čtenář seznámen se základny oblastí procesního modelování a spisové služby včetně zákonných požadavků a specifika z pohledu zdravotní pojišťovny. V další části je popsána metodika MMABP podle, které jsou zanalyzovány procesy spisové služby dle zákonných požadavků. Tento model je dále konfrontován s praktickým případem vedení spisové služby elektronickou formou z pohledu zdravotní pojišťovny
Analýza užití systémů pro správu záznamů v nadnárodních společnostech
Žáček, Jan ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Jakeš, Jiří (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu užití systémů pro správu záznamů na finančních odděleních dvou nadnárodních společností. Cílem práce je popsat rozdíly v nabízené funkcionalitě účetních systémů Oracle a SAP v souvislosti se správou záznamů, porovnat jednotlivá řešení v konkrétních firmách a popsat návrhy na možná zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány definice základních pojmů, účel, funkce a přínosy komponenty pro správu záznamů a její začlenění do podnikového informačního systému. Dále jsou v práci popsány legislativní požadavky a standardy, které se týkají práce se záznamy. Praktická část je zaměřena na analýzu v konkrétních firmách. Jsou zde popsány metody, s pomocí nichž byla provedena analýza, charakteristika firem, aplikace a technické prostředky využívané pro správu záznamů na finančních odděleních, nadnárodní směrnice upravující nakládání se záznamy, typy záznamů a způsoby práce s nimi. V další části práce jsou popsány problémy a nedostatky při užití systému pro správu záznamů v těchto firmách. Závěrečná část shrnuje získané poznatky a vyhodnocuje celou analýzu.
Records Management v rámci SAP
Höfer, Albert ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Kapitán, Petr (oponent)
Cílem práce je zjistit, zda je možné nastavit SAP RM takovým způsobem, aby vyhovoval požadavkům standardu MoReq2. Teoretická část diplomové práce se zabývá Records Managementem, standardem MoReq2 a softwarovým nástrojem SAP Records Management. Pojem Records Management je čtenáři vysvětlen v souvislostech s dalšími příbuznými termíny Enterprise Content Management a Document Management. Kromě evropského standardu MoReq2 jsou v práci zmíněny i další významné standardy. MoRek2 je však z důvodu jeho významu pro praktickou část diplomové práce popsán podrobněji. Modul SAP Records Management je přiblížen jak z konceptuálního, tak i technologického hlediska. Praktická část diplomové práce se skládá z analýzy požadavků MoReq2 v prostředí SAP RM a z popisu konfigurace systému umožňujícího jejich splnění. Konfigurace systému je podrobněji rozebrána pouze v případech, ve kterých SAP Records Management splňuje požadavky standardu MoReq2.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.