Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rehabilitační centrum Pasohlávky
Skříčková, Alžběta ; Císař, Lukáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rehabilitačního centra, které se nachází v katastrálním území obce Mušov na hranici obce Pasohlávky. Jedná se o dvoupodlažní rehabilitační centrum s přilehlou tělocvičnou a částečným podsklepením. Návrh navazuje na podnět společnosti Thermal Pasohlávky, která ve stejné části plánuje vybudovat lázeňský resort, který bude kombinovat prvky lázeňské péče, rekreace a sportovního využití. Objekt plní funkci zdravotnického zařízení rehabilitačního charakteru. Centrum je navrženo pro maximálně 50 pacientu a funkčně je rozděleno na tři částí. První část tvoří rehabilitace. Zde najdeme několik cvičeben, vodoléčbu, elektroléčbu, ordinaci lékaře s čekárnou a recepcí. Rehabilitace dále zahrnuje tělocvičnu s posilovnou s možností vstupu na terasu a přilehlého parku. V druhém patře budovy je navrženo specializované oddělení ergoterapie pro osoby s různým typem postižení. V tomto patře se nachází druhá funkční část objektu. Je tvořena zázemím pro zaměstnance, šatnami, kancelářemi a zasedací místností. Třetí funkční část tvoří technické zázemí objektu v přízemí. Budova je řešena jako stěnový systém, vystavěn z vápenopískových cihel km beta Sendwix se zateplením kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové. Celý objekt je zastřešen plochou střechou. Pro výplně otvorů byla použita dřevěná okna a dveře. Před objektem je řešeno parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky rehabilitací. K objektu přiléhá terasa, která bude propojena s parkem. Návrh dodržuje zásady bezbariérového řešení. Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Sportovní centrum
Nováková, Kateřina ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Humpolecká na parcelách č. 2709/3 a 2709/4. Pozemky jsou svažité a jejich celková výměra je 14 849 m2. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s výplní z keramických tvárnic. V podzemním podlaží tvoří výplň mezi sloupy monolitická železobetonová zálivka. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je navržena jako jednoplášťová vegetační a plochá. Střecha nad sportovní halou je šikmá z dřevěných vazníků. V jihovýchodní části sportovního centra je navržena restaurace s jejím zázemím. V podzemním podlaží je relaxační část s bazénem, saunami a masážemi. Zbytek tvoří technické a hygienické zázemí pro návštěvníky i zaměstnance a jednotlivá sportoviště, např. badmintonové kurty, horolezecká stěna, squashová hřiště, posilovna a 4 cvičební sály.
Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře
Nájemník, Václav ; Čornejová, Ivana (vedoucí práce) ; Křesťan, Jiří (oponent) ; Galandauer, Jan (oponent)
Název práce: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře Autor: Mgr. Václav Nájemník Školitelka: doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. Pracoviště: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu Klíčová slova: Zdeněk Nejedlý, druhý život, metodologie, recepce, historiografie, kultura, komunismus, totalita, literatura, umění, Bedřich Smetana, Alois Jirásek Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá "druhým životem" českého historika, muzikologa, kritika a politika Zdeňka Nejedlého. Jejím cílem není zpracování nové biografie, ale popis a analýza vlivu této osobnosti na českou historiografii a kulturu v době komunistického totalitního systému. Tento vliv je obvykle vnímán jako velmi silný, ale ukazuje se, že se časem měnil, a také slábl. Důležitým tématem ale bude také vývoj postoje historiků, literátů a dalších kulturních osobností k osobnosti a dílu Zdeňka Nejedlého v kontextu českých dějin druhé poloviny dvacátého století. Smyslem práce je ukázat, že osobnost Zdeňka Nejedlého není jediným negativním faktorem, který na společnost působil, ale že i ona sama se na vytváření jeho obrazu Nejedlého aktivně podílela. V neposlední řadě se také ukazuje, že o "druhém životě" nějaké osobnosti či díla rozhoduje také kvalita a autenticita jeho práce a společenského působení....
Nigerijská anglicky psaná literatura v českém překladu a recepci
Exnerová, Nika ; Kalivodová, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce obsahuje přehled českých překladů anglicky psané nigerijské literatury a jejich recepce od 60. let 20. století. Především se zaměřuje na romány a další prózu, nejprve v kontextu nigerijské historie, kultury a postkoloniální zkušenosti, což jsou faktory, které ovlivňují kreativní rozhodnutí autorů, jako je výběr témat a apropriačních strategií zaměřených na transformaci angličtiny pro specificky africké účely. Diplomová práce se dále věnuje českým překladům nigerijských děl, u kterých se zaměřuje na podobu a změny nakladatelské politiky před rokem 1989 a po něm a dopad oficiální státní ideologie, cenzury a trhu na výběr literárních textů a složení peritextů. Práce obsahuje krátké analýzy překladatelských strategií s ohledem na exotické prvky ve zkoumaných textech a s nimi související apropriační strategie autorů. Výzkum recepce je převážně založen na studiu literárních časopisů a jeho cílem je vytvořit diachronní mapu recepčních událostí složenou z období zvýšeného zájmu čtenářů.
Fenomén video tutoriálů na YouTube
Hora, Samuel ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem video tutoriálů nahrávaných na YouTube, v současnosti nejnavštěvovanější server pro sledování a sdílení videí. Termínem tutoriál je odkazováno ke specifickému video obsahu instruktážní povahy, jehož hlavním účelem je názorně, krok za krokem ukázat postup určité činnosti, která obvykle vyžaduje osvojení si jisté míry odborných znalostí či dovedností. Pozornost je přitom blíže věnována tutoriálům grafické a výtvarnické povahy. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, jaké mohou mít internetoví uživatelé motivace jednak k recepci, jednak k vlastní produkci tutoriálů. Jinými slovy, práce se zaměřuje na pátrání po co nejvíce možných motivech, které vedou jedince k vyhledávání a k natáčení tohoto specifického druhu mediálního obsahu. To vyžaduje zkoumat danou oblast ze dvou rozdílných perspektiv: z perspektivy přijímajících diváků a z perspektivy produkujících video tvůrců. Těmto dvěma perspektivám je podřízena celková struktura práce. V první části je pojednáno o příslušných teoretických konceptech, které s recepcí a s produkcí tutoriálů nějakým způsobem souvisí, zatímco v druhé praktické části práce jsou již představeny objevené kategorie motivací.
Penzion
Šotolová, Hana ; Blažková, Vendula (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby penzionu. Objekt je situován v katastrálním území Vsetín, na rovinném pozemku. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Obvodové nosné zdivo je z keramických tvárnic plněných polystyrénem. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvárnic. Stropy jsou tvořeny keramicko-betonovými panely. Schodiště a výtahové šachty jsou železobetonové. Stavba je zastřešena plochou střechou.
Kongresové centrum Humpolec
Šrůta, Otto ; Pospíšil, Jaroslav (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním kongresového centra. Navrhovaný dům se nachází u horního náměstí města Humpolec v lokalitě určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Objekt se skládá z podzemní podlaží, kde se nachází garáže pro majitele vozu a sklady jídla pro kuchyň. V prvním nadzemním podlaží se nachází recepce, restaurace a zázemí pro kuchyň. V druhém nadzemním podlaží jsou kongresové sály. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází ubytování pro hosty. Restaurace je navržena pro 55 lidi uvnitř + venkovní letní terasa pojme okolo 30 lidi. Kongresové sály jsou navrženy pro 90 lidí. Ubytování je pro 28 hostů. Venkovní parkování je pro 40 aut. Nosné obvodové zdi jsou provedeny z železobetonu + zateplení. Vnitřní nosné zdi jsou provedeny z železobetonu, vnitřní nenosné zdi z cihel HELUZ. Stropní konstrukce jsou provedeny z přepjatých panelů Spiroll a desek křížem vyztužených. U stropů je proveden SDK podhled. Střecha domů je provedena jako jednoplášťová plochá. Vytápění je provedeno tepelným čerpadlem. Okna jsou dřevěná 6 komorová, dveře hliníkové. V objektu se nachází schodiště a výtah. Navržený objekt je řešen bezbariérově.
Rané křesťanství a jeho zobrazení trojjediného boha
Činátl, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Přestože je trinitární ikonografie poměrně jednoduše srozumitelná, zůstává u celé řady prací z období 4. a 5. stol. n. l. nejasná a obtížně vysvětlitelná. V literatuře minulého století se tak často setkáme s myšlenkami, které byly přejaty ze starších prací a následně byly ji jen mechanicky opakovány v pracích následujících. Takovýto zažitý způsob interpretace může vést u sporných ikonografických analýz k zaměření trinitárním způsobem a ke snaze trojičním způsobem vysvětlit ikonografii "netrinitárních" artefaktů. Tato diplomová práce se pokouší otevřít obtížnou otázku problematiky vzniku, vývoje a vzájemného působení jednotlivých typů symbolů reprezentujících Trojici. Za cíl práce tak můžeme označit snahu o komplexní pohled, který se bude snažit, především u vzájemně podobných motivů a symbolů, vést k přesnějšímu výkladu a zařazení v rámci trinitární ikonografie. Hlavním cílem této diplomové práce je snaha o teologické, umělecko-historické a filosofické uchopení problematiky zobrazení Boha v prvním tisíciletí křesťanské víry. Kvůli rozsáhlosti a značné nepřehlednosti tohoto tématu je práce koncipována se zaměřením na první tisíciletí existence křesťanství. V práci je použito mnoho příkladů vyobrazení a symbolických odkazů na trojjediného Boha. Sama práce se snaží přiblížit i okolnosti vzniku...
Paratexts to Non-Linear Media Texts: Paratextuality in Video Games Culture
Švelch, Jan ; Dvořák, Tomáš (vedoucí práce) ; Slussareff, Michaela (oponent) ; Piorecký, Karel (oponent)
Paratexts to Non-Linear Media Texts: Paratextuality in Video Game Culture Jan Švelch Abstrakt Tématem této disertační práce je paratextualita v kultuře počítačových her. Koncept paratextuality představil literární teoretik Gérard Genette v roce 1982 v kontextu knižního vydavatelství. Během posledních třiceti pěti let jej převzaly další obory včetně filmových, televizních nebo herních studií. Nicméně současná podoba paratextuální metodologie se významně odlišuje od původního teoretického rámce a vede k terminologickým nesrovnalostem. I přesto lze však paratextualitu stále považovat za potenciálně hodnotný analytický nástroj, který se věnuje otázkám takzvaných přidružených textů a kulturním praktikám napříč kulturními průmysly. Paratext, který bývá obrazně popisován jako práh interpretace, tématizuje oblast často přehlížených složek mediálních ekosystémů, jako jsou například propagační materiály nebo návody k použití. V této disertační práci nejprve nabízím podrobný kritický rozbor současné paratextuální teorie a metodologie. V dalších kapitolách pak představuji aktualizovaný teoretický a metodologický rámec paratextuality, který staví na základech konceptu textuální transcendence, z něhož vycházela i původní Genetteova konceptualizace. Konkrétní analytické dimenze pak berou v potaz specifika počítačových...
Návrh nábytkového objektu pro společnost HON a.s.
Rožanská, Lucie
Tato diplomová práce pojednává o vytvoření nového prvku pro kancelářský nábytek. Takového, který by splňoval tendence vývoje a proměn kancelářského prostředí a zároveň byl vyrobitelný při současném technologickém vybavení firmy. Cílem této práce je vytvořit koncept produktu spolu s jeho prototypem, který by se mohl následně stát členem portfolia produktů firmy HON a.s.. Práce obsahuje šest částí. První část je historický kontext, obsahující vývojové tendence kancelářského prostředí. Druhá část pojednává o environmentálním a behaviorálním pozadí na poli kancelářského prostředí s vyústěním do návrhu a realizace kanceláře za využití poznatků z rešerše. Ve třetí části je popsána filozofie firmy HON a.s. a rešerše současného trhu s nábytkem. Ve čtvrté části práce popisuje technologický park firmy a materiály převládající ve výrobě.V páté části se práce věnuje samotnému návrhu nábytkového objektu. Je zde vykreslen myšlenkový proces vzniků objektu kancelářské recepce jako doplňkového sortimentu. Proces je vykreslen skrze myšlenkové mapy, návrhy, skici, vizualizace až po přípravu prototypu a nastínění prodejní prezentace. V šesté fázi je diskuze, která řeší otázky, zda by tento typ prvku, jako nový koncept kancelářského nábytku mohl obstát v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.