Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 250 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě
Hrábek, Radek ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Trubač, Ondřej (oponent)
Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě Abstrakt V disertační práci věnuji svou badatelskou pozornost právní oblasti s vysokou společenskou rezonancí i nekončícím zájmem široké vědecké obce. Problematika daní, zejména majetkových, nepochybně oslovuje širokou občanskou veřejnost, která se s ní setkává ve svém reálném životě a nicméně je soustavným objektem zkoumání ze strany vědecké právnické obce a velikánů právní teorie a praxe. Daně jsou jedním z přirozených pojítek občana se státem. Není zapotřebí dlouho hledat, aby jsme zjistili, že daně a daňová politika státu patří mezi zásadní atributy jeho nezávislosti a suverenity, a to jak uvnitř tak i navenek jeho působení v moderním světě. Především prostřednictvím daní se naplňují veřejné rozpočty a fondy, jako finanční programy státu a obcí, sloužící k zabezpečování jejich potřeb, ochraně majetku a obyvatel. Disertační práce tedy také obsahuje stručné historické pojednání o zdaňování majetku, které je výstižné z hlediska zkoumání právní oblasti majetkových daní a to zejména, aby byly snadněji určeny faktory jejich významu, místa, postavení a kontinuity, ale i diskontinuity v daňové soustavě. Nahlížení do minulosti za účelem zjištění formace a uplatňování majetkových daní v našem geografickém prostoru, spolu s porovnáváním současného stavu v České...
The Effects of Monetary Policy on Real Estate Market: a SVAR Analysis
Stirba, Pavel ; Čech, František (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
This thesis empirically investigates the effects of monetary policy instruments on the real estate market for the following countries: Germany, France, the Netherlands, Spain and the United Kingdom, using a Structural Vector Autoregression model (SVAR) with Choleski recursive identification. This was done from the three different aspects: interest rate, scale of credit, and output. The covered period lasts from the first quarter of 2005 and then varies, depending on the country. The Wu-Xia shadow rate was used as a proxy for the interest rate, households' debt was used as a proxy for scale of credit, and real GDP was used as a proxy for the output. As the output of the analysis, we used the impulse response functions (IRF) and forecast errors variance decomposition (FEVD). The results suggest that the Residential Property Prices (RPPI) in every country react positively to an output shock and negatively to interest rates (except Spain). The effect of household debt on RPPI and statistical significance of intervals depend on the country observed.
Oceňování rezidenčních staveb pro hypoteční úvěry v podmínkách ČR
Kovářová, Petra ; Bejšovec, Jaroslav (oponent) ; Staněk, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s oceňováním majetku pro bankovní účely, zejména rezidenčních nemovitostí. V teoretické části jsou definovány pojmy, které jsou úzce spjaty s danou problematikou. Následně v praktické části je zpracován odborný posudek pomocí komparativní metody, kdy je stanovena cena obvyklá dané nemovitosti.
Analýza realitního trhu ve vybrané lokalitě
Oblouková, Aneta ; Čech, Petr (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu ve vybraných městských částech města Brna. V první řadě vymezuje základní pojmy a definice, které se týkají realitního trhu. Tento trh dále rozděluje podle různých kritérií. V další části je provedena analýza vývoje dokončených bytů celé České republiky se zaměřením na města s 50 000 a více obyvatel a jsou zjištěny průměrné ceny bytových jednotek ČR vztažené na metry čtvereční včetně podrobnější analýzy Brna. V poslední části práce se uvádí obecné informace o Brně a je zde provedena důkladná analýza cen bytů ve vybraných městských částech města Brna a zvolených okolních měst pro porovnání cenových rozdílů.
Komparace majetkových daní v České republice a v Polsku
Pejchalová, Petra ; CA, Hana Burešová, (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komparací vybrané majetkové daně v České republice a v Polsku. Práce je rozdělena do pěti částí. Aplikačním cílem je výpočet daňové povinnosti pro vybraný zemědělský podnik v České republice a její porovnání s Polskou republikou. Dalším cílem této práce je porovnání výnosnosti majetkových daní v rámci vybraných zemí OECD.
Analýza faktorů ovlivňujících cenu nemovitostí
Suk, Ondřej ; Korytar, Petr (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce Analýza faktorů ovlivňujících ceny nemovitostí je analyzovat vybrané aspekty, které nějakým způsobem ovlivní cenu nemovitosti. Cílem je porovnat míru vlivu těchto faktorů na tržní cenu vybraného druhu nemovitosti. První část práce definuje teoretická východiska a pojmy, které se týkají trhu nemovitostí. Následně jsou popsány subjekty trhu nemovitostí a faktory, které ovlivňují trh a ceny nemovitostí. V rámci teoretické části jsou také popsány nejčastěji používané způsoby oceňování nemovitých věcí. Praktická část se zabývá samotnou analýzou vybraných faktorů, které mají vliv na tržní cenu nemovitosti. V rámci analýzy jsou porovnány ceny bytů ve třech krajských městech České republiky a následně zkoumány rozdíly v průměrných cenách těchto bytů a míra vlivu vybraných faktorů způsobujících rozdíly v porovnávaných cenách.
Stanovení výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči
Konečný, Adam ; Klika, Rudolf (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá stanovením výše pojistného plnění po požáru rekreační chaty v Lulči. Teoretická část se zaměřuje na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Praktická část se zabývá oceněním posuzované stavby nákladovou metodou, zjištěním potřebných nákladů na opravu, a také stanovením výše nové pojistné hodnoty této rekreační chaty.
Posouzení vlivů ÚP na cenu pozemků v Otrokovicích a Napajedlích
Jurčová, Anna ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je posoudit a interpretovat vliv územního plánovaní na ceny zvolených pozemků ve městech Napajedla a Otrokovice. Pro splnění tohoto cíle byly zvoleny příslušné lokality, u kterých bylo simulováno, že se nacházejí jednak v plochách nestavebních a jednak určených k zastavění, a to dle různých stupňů územního plánování. Pozemky byly uvažovány jako zemědělské, určené k zastavění a stavební. Ocenění bylo provedeno cenou zjištěnou za pomocí oceňovací vyhlášky a rovněž cenou obvyklou pomocí přímého porovnání. Ceny porovnávaných pozemků byly získány z realizovaných kupních smluv z katastru nemovitostí a z nabídek z realitních serverů. Závěrem budou výsledky v obou městech porovnány a budou vyhodnoceny faktory, které měly na zjištěné výsledky vliv.
Cusp catastrophe theory: Application to the housing market
Kořínek, Vojtěch ; Kukačka, Jiří (vedoucí práce) ; Nevrla, Matěj (oponent)
Tato bakalářská práce aplikuje stochastický model založený na teorii katas- trof na realitní trh USA. Použita jsou týdenní data v období let 2007 až 2017. Současná literatura spojená s aplikací teorie katastrof na realitní trh je zmíněna, použité modely jsou zhodnoceny a rozšířeny. V těchto modelech aplikovaných na realitní trh jsme identifikovali tři nedostatky a náš přínos spočívá v jejich eliminaci. Abychom splnili předpoklad konstantní volatility požadovaný modelem, stavová proměnná je normalizována pomocí odhad- nuté volatility získané GARCHem. Dále, kontrolní proměnné, které jsou použity k odhadnutí aktivity fundamentalistů a chartistů, jsou přidány do modelu. Výsledky ukazují, že model založen na teorii katastrof popisuje data lépe než lineární a logistický model. Normalizace stavové proměnné zlepšuje výsledky modelu, zatímco přidání kontrolních proměnných v lepší výsledky neústí. Klíčová slova Realitní trh, teorie katastrof, stochastický model teorie katastrof, realitní bublina, reality, fundamentání investoři, spekulace. 1
Analýza trhu nemovitostí ve zvolené oblasti
HONDLÍK, Tomáš
Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. V první se zaměřuji na teoretické poznatky, jakými jsou specifika a typologie pozemků, nebytových prostor a bytových jednotek, typy vlastnictví bytů, vlivy na ceny nemovitostí nebo fungování realitních kanceláří. V druhé části bakalářské práce aplikuji teoretické poznatky v praxi. Analýzu trhu nemovitostí ve zvolené oblasti jsem zaměřil na segment panelových bytů v lokalitách města Českých Budějovic. Nejdříve popisuji základní parametry města Českých Budějovic týkající se zvolené problematiky v obecné rovině, v dalších krocích pozornost obracím na mnou zvolené lokality, které jsou charakteristické zejména panelovou výstavbou. Ze získaných dat a údajů vytvářím pomocí programu GIS (Geodetický informační systém) cenové mapy, jež v závěru své práce komentuji, odůvodňuji a hodnotím.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 250 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.