Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 260 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Investiční rozhodování nemovitostních společností
Smetana, Martin ; Brauner, Roman (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou investičního rozhodování nemovitostních společností v ČR. V úvodu jsou rozebrány teoretické znalosti týkající se faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Na základě faktů je vytvořen vzorec pro analýzu realitního trhu a vytvořeny modelace investice. V závěru práce je doporučení, jakým způsobem mohou nemovitostní společnosti zefektivnit výběr struktury aktiv.
Financování developerského projektu
Fiala, Petr ; Brauner, Roman (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního developerského projektu bytové výstavby ve Šlapanicích u Brna, jehož realizace má být zahájena na jaře roku 2021. Práce vychází z aktuálního dění na trhu s nemovitostmi, které bylo ovlivněno epidemií koronaviru a zvažuje dvě možné varianty budoucího vývoje. První varianta předpokládá návrat k normální situaci, zatímco druhá varianta počítá s poklesem zájmu o novostavby a postupným snižováním prodejních cen v příštích letech. Cílem práce je navrhnout průběh financování za těchto situací a vyhodnotit dopad na ekonomickou efektivnost projektu. K tomu významně poslouží analýza rizik a metoda výpočtu čisté současné hodnoty. Výstupem jsou návrhy doporučení pro developera, dle kterých může postupovat při dalších analýzách situace a rozhodování o realizaci projektu. Pro nezaujatého čtenáře práce poslouží jako komplexní náhled do problematiky developerských projektů, obohacený o řešení nestandardní tržní situace při aktuálním dění.
Evidování práv k nemovitostem v Ruské federaci a na Ukrajině
Davleeva, Luiza ; Machotka, Radovan (oponent) ; Vondrák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je porovnání evidencí práv k nemovitostem na územích Ruské federace a Ukrajiny s Českou republikou. Informace o každé zemi jsou rozděleny do pěti částí: historie, státní organizace, příklad z katastru nemovitostí, geodetické práce a státní souřadnicové systémy. Každá část obsahuje porovnání se stavem v České republice.
Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění u rodinných domů v severní části okresu Brno-venkov
Durišová, Nina ; Cupal, Martin (oponent) ; Jandásková, Tereza (vedoucí práce)
Účelom diplomovej práce Zdroje cen pro porovnávací způsob ocenění u rodinných domů v severní části okresu Brno–venkov je vytvoriť osem databáz rodinných domov na základe ceny inzerovanej a následne ceny realizovanej. Pomocou vstupnej databázy sú vytvorené jednotlivé databázy pre ocenenie. Cieľom je následné porovnanie databáz s realizovanou cenou a inzerovanou cenou a ich výsledkov. Ocenenie rodinných domov bude vykonané porovnávacím spôsobom, metódou priameho porovnania. Z výsledkov je zrejmé, že nie len cena, ako vstupná informácia, vplýva na následné ocenenie. Aj nedostatok informácií o nehnuteľnosti vie ovplyvniť výsledok tržného ocenenia. V závere práce sú navrhnuté odporúčania, ktoré sa vzťahujú na spôsob zisťovania a overovania informácií o porovnávaných a oceňovaných nehnuteľnostiach.
Ocenění staveb pro potřeby pojišťoven
Švedová, Adriana ; Duchaň, Jiří (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovitých věcí pro potřeby pojišťoven. Nejdříve jsou vymezeny pojmy, které jsou spojeny s oceněním nemovitých věcí a pojišťovnictvím a jsou popsány jednotlivé metody ocenění. Nadále jsou zde formulovány problémy, které souvisejí s cílem této práce. Poté následuje analýza města Břeclav, podrobný popis vybraných nemovitých věcí pro oceňování. Dále následují výpočty ocenění nákladovým způsobem jednotlivých objektů, metodou přímého porovnání bytové jednotky a stanovení minimálních pojistných hodnot od jednotlivých pojišťoven a tyto poznatky jsou následně porovnány. V závěrečné části je uvedeno shrnutí a porovnání výsledků.
Stanovení výše pojistného plnění u dřevostavby
Válková, Dagmar ; Hakl, Filip (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stanovení pojistného plnění po vichřici na nemovité věci. První teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Druhá část je praktická, zde se zabývá oceněním posuzované stavby nákladovou metodou, zajištěním potřebných nákladů na opravu. Následně stanovením výše pojistné hodnoty nemovité věci.
Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech (CZ-PL-SK)
Pazour, Tomáš ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bude analyzovat vybraný segment realitního trhu v konkrétní lokalitě (CZ-SR-PL) a analyzovat faktory mající vliv na trh s nemovitostmi. Na základě shromáždění potřebných dat o dostupných nemovitostech a lokalitách jsou vytvořeny databáze, ve kterých jsou nemovitosti členěny dle typu, dispozice a velikosti lokality, ve které se daná nemovitost nachází. Z této databáze je dále vytvořený průměr tržní ceny pro danou lokalitu. Ve vyhodnocování hrají hlavní roli parametry nemovitosti, rozloha a občanská vybavenost dané lokality, které mohou mít vliv na výslednou tržní cenu nemovitostí.
Srovnávací analýza využití metodik oceňování nemovitostí v Německu pro znaleckou praxi v České republice
Imrišová, Ivana ; Korytárová, Jana (oponent) ; Hyánek,, Vladimír (oponent) ; Kledus, Robert (vedoucí práce)
Předmětem disertační práce je analýza podmínek pro práci znalců (odhadců) nemovitých věcí ve Spolkové republice Německo v porovnání s podmínkami v České republice s cílem nalézt vhodné praxe, které by byly využitelné i pro práci znalců v České republice. Součástí práce jsou i návrhy vhodných opatření, která mohou přispět k rozvoji znalecké činnosti v České republice, se zaměřením na řešení problémů souvisejících se stanovením směnné hodnoty nemovitých věcí. Tato analýza zahrnuje analýzu typů nemovitých věcí, které bývají předmětem posuzování v dané oblasti, přístupů k řešení oceňovacích problémů, metod, které bývají používány při oceňování nemovitých věcí, subjektů, které jsou oprávněny podávat znalecké posudky i na obsahové požadavky znaleckých posudků.
Správa nemovitostí jako součást facility managementu
Pilátová, Dominika ; Rosecká,, Zdenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na správu nemovitosti, jako součást facility managementu na konkrétní nemovitosti. V teoretické části jsou popsány základní teoretické pojmy, které se vztahují k problematice správy majetku a jeho obsahu výkonu. Dále jsou představeny pojmy facility managementu a jeho součásti. V závěru teoretické části je popsán informační systém BIM a jeho motivace k zavádění. V praktické části je popsána a představena nemovitost. Dále je uvedeno rozdělení prostorů a organizace správy konkrétního objektu. Jsou zde rozděleny formy poskytování služeb facility managementu – outsourcingem a insourcingem. Výstupem práce je zmapování činnosti souvisejí se správou konkrétní nemovitosti.
Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb
Šimůnek, Jiří ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
1 Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název diplomové práce: Pronájem nemovitých věcí z pohledu povinných plateb Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo zejména popsat odvodové povinnosti spojené s pronájmem nemovitých věcí podle právní úpravy České republiky. Práce pracuje s pojmem pronájem vymezený autorem pro účely práce nikoliv ve vztahu ke smluvnímu typu ale k rozsahu vyplývajícího oprávnění k užívání nemovité věci. Za povinné platby jsou identifikovány vybrané daně v úzkém slova smyslu (daň z příjmů fyzických i právnických osob a daň z přidané hodnoty), veřejná pojistná (pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění) a místní poplatky relevantní pro pronájem nemovité věci. V práci jsou instituty nájmu, ubytování/přechodného nájmu, výpůjčky, pachtu, výprosy, služebnosti, reálných břemen a práva stavby detailně popsány z pohledu občanského práva a jsou k nim přiřazeny konkrétní daňové povinnosti. Z absolutních majetkových práv nevyhovují zavedené definici pronájmu nemovité věci instituty zástavního a zadržovacího práva ani správa cizího majetku včetně svěřenského fondu. V samostatné kapitole je probírán fenomén sdílené ekonomiky v oblasti krátkodobého ubytování zprostředkovaného prostřednictvím internetu službami typu Airbnb a booking.com, a to...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 260 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.