Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Růst dřevin a jejich okus při různých způsobech ošetření proti buřeni v regionu Krásné Hory nad Vltavou
Poslušný, Aleš
Diplomová práce byla zaměřena na zhodnocení vlivu provedení různých způsobů ošetření kultur proti buřeni na následný růst a přírůst dřevin a na okus dřevin srnčí zvěří. Terénní šetření byla provedena na majetku Ing. Alexandre Lobkowicz v regionu Krásné Hory nad Vltavou. Hodnocení růstu a přírůstu bylo provedeno na 9 zkusných plochách. Záznam okusu dřevin proběhl na 9 zkusných plochách a 2 transektech. Nejvyšší průměrné výšky dřevin byly zjištěny na kontrolní ploše ponechané bez ošetření proti buřeni. Nejvyšší průměrný přírůst byl zjištěn u dřevin na ploše pruhově vyžnuté křovinořezem. Na zkusných plochách i transektech bylo u smrku ztepilého (Picea abies Karst.) zjištěno nízké poškození. Na transektech u dubu zimního (Quercus petraea Liebl.), jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.) bylo zjištěno vysoké poškození okusem. Nejmenší poškození bylo zjištěno na ploše pruhově vyžnuté křovinořezem. Nejvyšší poškození bylo zaznamenáno na ploše celoplošně ošetřené herbicidem.
Effect of competition on resprouting and sprout growth of temperate trees
Patra, Lukáš
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na kompetici, růst výmladků a výmladnou schopnost stromů mírného pásma. Hlavním cílem bylo analyzovat vliv kompetice na výmladnou schopnost a růst výmladků. Pomocí, měření základních charakteristik výmladků a použitím alometrických rovnic vypočítat biomasu a přírůst výmladků a také vypočítat před a po-těžební kompetiční indexy na již založené výzkumné ploše TARMAG II nedaleko Soběšic v České Republice. Analýza odhalila, že před-těžební a po-těžební kompetice může významně ovlivnit růst výmladků stromů mírného pásma, liší se však mezi jednotlivými druhy dřevin a také různým vlivem na růst výmladků. Rovněž se ukázalo, že před-těžební kompetice neovlivňuje výmladnou schopnost dubu zimního. Výsledky naznačují, že probírky v rané fázi vývoje pařezin by mohly zlepšit růst výmladků a tak i produkci biomasy.
Sledovanie rastu koní plemena Norik Muránsky
Vlnová, Pavlína
Tato diplomová práce s názvem Sledování růstu koní plemene norik Muránsky se věnuje zpracování údajů o růstu koní daného plemene od narození do věku 4 let. Zkoumanými údaji jsou tělesné rozměry (KVH, OHO, OHR, ŽH) naměřené hřebčínem Dobšiná v letech 2007 až 2017. V práci jsou zahrnuty údaje o 170 koních obou pohlaví, přičemž sledovaná skupina je potomstvem po 6 plemenních hřebců. V části vlastního výzkumu byl zkoumán vliv otce na tělesné rozměry potomstva, kde se prokázalo že potomstvo dědí pouze tělesné rozměry s vysokým koeficientem dedivosti. Dále se diplomová práce věnuje porovnávání růstu mezi pohlavími, kdy bylo zjištěno že k diferenciaci v růstu dochází ve věku kolem 2 let. Srovnáváním tělesných rozměrů sedmi ročníků při narození byla zkoumána vyrovnanost jedinců plemene norik muránsky a zjistilo se, že koně jsou typově vyrovnané.
Ovlivnění odpovědí rostlin k teplotnímu stresu modulací hladin cytokininů a giberelinů
Kharkevich, Kristina
Vzhledem k svému přisedlému způsobu života, jsou rostliny velmi silně zasaženy globálními změnami klimatu. Jednou z odpovědí na zvýšenou teplotu je navození dlouživého růstu, který rostlinám pomáhá v obraně proti přehřívání. Regulace růstu je u rostlin řízena různými třídami hormonů, ale navzdory svému významu v buněčném dělení, nebyl vliv hormonů cytokininů na odpovědi ke zvýšeným teplotám detailně studován. Experimenty s ektopicky exprimovaným bakteriálním genem ipt a genem HvCKX z ječmene ukázaly, že zvýšené, ale také snížené hladiny cytokininů ovlivňují morfometrické parametry klíčních rostlin rostlin Arabidopsis. Experimenty s mutantními liniemi ukázaly, že cytokininy indukované odpovědi v růstu jsou nezávislé na světelné signalizaci a regulátorech odpovědi ovlivňujících cirkadiální rytmus. Kombinováním účinků farmakologických ošetření na mutantní linie bylo zjištěno, že cytokininy indukovaná odpověď na teplotní stres je nezávislá na signální dráze giberelinů.Právní doložka:Žádám o vyloučení své diplomové práce (Ovlivnění odpovědí rostlin k teplotnímu stresu modulací hladin cytokininů a giberelinů) ze zveřejnění podle směrnice č.5/2013 v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Tato práce obsahuje metodické postupy a výsledky, které budou předmětem připravované vědecké publikace. Požadované délka utajení diplomové práce je 24 měsíců.
Zásady chovu plemene masný simentál
Chytka, Vladimír
Tato bakalářská práce se zabývá chovem plemene masný simentál v České republice, ale i v zemích, kde je toto plemeno velmi početné. Popisuje jednotlivé chovatelské země v otázce typu zvířat, bezrohosti, zbarvení a dalších specifik. V české populaci je zde rozebrán vývoj šlechtění od počátku chovu masného simentála až po současnost. Podrobně jsou popsány vlastnosti a specifika inseminačních býků, kteří byli zásadní pro vývoj našeho chovu v České republice. Jsou zde popsány technologie chovu, a to v letním období na pastvě, tak i v zimním období na zimovišti. Dále je zde porovnán růst masného simentála v rámci plemen v České republice a také je srovnán jeho růst oproti masným simentálům v Německu a Dánsku. Neopomenutelnou částí je této práce je i problematika bezrohosti, která je velmi aktuální a diskutovanou.
Porovnání růstu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu
Petrů, Markéta
Práce pojednává o porovnání prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu na 5 plochách na různých stanovištích, které byly založeny pro účely tohoto měření. Stanoviště zaujímaly soubory lesních typů: 4K, 4S, 5K a dvě plochy se souborem lesních typů 3K. Na jednotlivých plochách bylo v roce 2016 vysázeno 200 kusů prostokořenné varianty a 200 kusů krytokořenné varianty tří druhů dřevin, konkrétně buku lesního (Fagus sylvatica L.), douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) a smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten). Po ukončení vegetační doby v roce 2017 proběhlo na jmenovaných dřevinách měření, kdy bylo měřeno 100 kusů jedinců z každé varianty. Byly měřeny tyto parametry a znaky: výška nadzemní části 2017, výška nadzemní části 2016, délka přírůstu větví, tloušťka kořenového krčku, šířka koruny, délka a šířka asimilačního aparátu, zvlnění kmínku, odklon osy kmínku, výška nasazení vícečetného kmínu, zbarvení asimilačního aparátu, tvar koruny, vícečetný vrchol, ztráty. Měření bylo statisticky vyhodnocováno. Ve výsledcích bylo zjištěno, že na všech stanovištích má lepší růst krytokořenná varianta buku. Na SLT 5K byla krytokořenná varianta lepší u všech dřevin. Prostokořenný smrk lépe odrůstal na obou plochách se SLT 3K, na ploše 4K a 4S. Prostokořenná douglaska měla lepší výsledky na ploše 3K (Svárov) a na 4S, krytokořenné se naopak lépe vedlo na 3K (Vanovice) a 4K.
Corylus colurna L. - the perspective species for the forests
Němečková, Gabriela
Diplomová práce se zabývá zhodnocením růstových vlastností lísky turecké na lokalitách v Brně a Bílovicích nad Svitavou. Kromě růstových charakteristik je také hodnocena fyziologická vitalita, zdravotní stav a stabilita dle metodiky (Kolařík et al., 2010). Práce obsahuje porovnání s výsledky diplomových prací z let 1988, 2002 a 2010, zabývajících se sledováním vývoje a inventarizacemi lísky turecké na stejných lokalitách. Další kapitoly popisují hodnocení plodnosti, intenzitu kvetení, výskyt škůdce listových pupenů Eriophyes avellanae Nal., detailní měření větví se sledováním ročních přírůstů a metodiku určování věku.
Shade effect on the Coffea canephora diameter increment in the Mondulkiri province, Cambodia
Garcia Cano, Yessika Alejandra
Agrolesnické systémy s kávovníky (Coffea sp.) jsou po celém světě velmi rozšířené a jejich ekologické přínosy pro půdu, ochranu vod, biologickou rozmanitost a kvalitu pro-dukce jsou dobře zdokumentovány. V této studii bylo předpokládáno, že by mohl mít stín vliv na růst a vývoj Coffea canephora, a proto byly měřeny přírůsty kmenů kávovní-ků a jejich vztah k podmínkám prostředí jako je teplota, vlhkost vzduchu a půdní vlh-kost. Byly vybrány tři různé kávovníkové plantáže v provincii Mondulkiri. Z celkových výsledků nebylo možné dokázat statistickou významnost rozdílů v přírůstech kávovníků mezi stínem a plným sluncem. Nicméně předpokládalo se, že kromě mikroklimatických podmínek mohou mít na přírůst kávovníků i podmínky jiné, jako například fenologické fáze kávovníků a vztah mezi zdrojem a příjemcem. Půdní vlhkost byla vyšší v zástinu.
Využití plemene suffolk v malochovu
Blažek, Matěj
V této bakalářské práci jsem se zabýval vlivy, které působí na růst a vývin a na ja-tečnou hodnotu jehňat plemene suffolk v malochovech. Z domácích i zahraničních citací vychází že nejdůležitějším vlivem je výživa, ale taktéž věk, pohlaví, četnost vrhu nebo plemeno. Berani mají lepší konverzi živin než ovce, jedináčci oproti dvojčatům či vícer-čatům dosahují lepšího růstu a jatečné hodnoty, ovce mají lepší a tučnější maso, než be-rani nebo kastráti, masná plemena dosahují nejlepších denních přírůstků a mají nejlepší jatečnou hodnotu. Součástí této práce je i návrh materiálu a metodiky pro sledování růstu a jatečné hodnoty, kterou jsem navrhl pro použití v malochovu na farmě pana Sysaly, kde bylo započato s vážením jehňat plemene suffolk v únoru 2019. V tomto vážení budu nadále pokračovat a výsledky předložím ve své diplomové práci.
Růst a jatečná hodnota kůzlat plemene mohérová koza
Sedláčková, Kristýna
Bakalářská práce se věnuje tématu růstu a jatečné hodnoty kůzlat mohérové kozy. Růst kůzlat, jatečnou hodnotu a kvalitu masa ovlivňují různé faktory, mezi které patří především plemeno, výživa, pohlaví a četnost vrhu. Působících faktorů je však více, mezi další, které na růst působí, patří například měsíc narození kůzlat či věk matky. Jatečnou hodnotu kůzlat dále ovlivňuje způsob výkrmu kůzlat. Součástí práce je popis aktuálního stavu chovu koz v České republice. Další část práce se zabývá charakteristikou plemene mohérová koza a popisem sledovaného chovu. Závěr práce tvoří návrh metodiky pro zhodnocení růstu a jatečné hodnoty kůzlat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.