Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 664 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kritéria pro porovnání fitness center z pohledu zákazníka
Kmecko, Matěj ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Kritéria pro porovnání fitness center z pohledu zákazníka Cíle: Cílem této bakalářské práce je sestavení vnitřních a vnějších faktorů (kritérií), které ovlivňují zákazníkovo rozhodování při volbě fitness centra. Dalším úkolem práce je vyhodnocení primárně sestavených kritérií podle zákaznických preferencí. Jinými slovy jsou tato kritéria hodnocena podle důležitosti samotnými zákazníky. Metody: Tato práce je založena na dvou typech primárních zdrojů, které slouží k sestavení kritérií a následnému škálování. Kvalitativní metoda polostrukturovaného rozhovoru zajišťuje doplnění teoretických základů a data o současných i tradičních marketingových metodách. Naopak kvantitativní metoda poskytuje informace o preferencích jednotlivých zákazníků. Prvky, podle kterých zákazník zvolí nejvhodnější fitness centrum, jsou vyhodnoceny podle důležitosti. Výsledky: Služby tohoto odvětví by měly reagovat na zákazníkovy požadavky a potřeby. Tato práce mapuje faktory, na které jsou zákazníci citlivější, a na které naopak mnoho důrazu nekladou. Jednotlivá fitness centra tak mohou zjistit své silné stránky, nebo mohou objevit prostor pro optimalizaci a inovaci. Při objektivním zhodnocení podniku může práce sloužit jako "návod" pro provozovatele fitness center. Zaměřením se na zásadní kritéria mohou provozovatelé...
Management kvality ve vybrané organizaci
KRUMLOVÁ, Jitka
Tato diplomová práce s názvem "Management kvality ve vybrané organizaci" analyzuje současný stav systému řízení kvality ve vybrané společnosti Gerresheimer Horšovský Týn, s. r. o. Tato společnost se orientuje na výrobu inhalátorů, inzulinových per a další plastové produkty určené pro lékařský průmysl. Pojem kvalita je v současnosti stále častěji využíván. Aby byla společnost úspěšnou a konkurenceschopnou na trhu je důležité kvalitě věnovat velkou pozornost. Prví část této práce obsahuje přehled literatury. Kapitola je věnována vymezení základních pojmů z oblasti managementu kvality. V další části práce je popsán vybraná společnost a její zavedený systém řízení kvality. V závěru, po zjištěný současného stavu a nalezení nedostatků v oblasti systému řízení kvality jsou v této diplomové práci navržena doporučení, která by mohla vést ke zlepšení současné situace ve vybrané společnosti.
Analýza nákladů na nízkou jakost ve vybraném výrobním podniku
Uherka, Dominik ; Knoflíček, Radek (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů ve společnosti XYZ CZ s.r.o. a jejím cílem je snížení záručních nákladů a zvýšení kvality produktu. V úvodu jsou popsány základní systémy pro řízení kvality, ze kterých jsem čerpal informace, abych mohl analyzovat data a navrhnout nejvhodnější řešení. Následně proběhl systémový rozbor firmy XYZ CZ s.r.o., popis současného stavu ve společnosti a analýza nákladů. Data získaná z analýzy nákladů jsem zpracoval pomocí nástrojů kvality a proběhlo jejich vyhodnocení, které přešlo k návrhu řešení. V závěru jsem provedl technicko - ekonomické zhodnocení dosažených výsledků.
Návrh činností procesního řízení zakázky
Novák, Tomáš ; Vyhňáková, Michaela (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve výrobním podniku Biokron s.r.o.. Tato společnost se specializuje na výrobu krmiv a krmných směsí pro domácí a hospodářská zvířata. V první části jsou uvedená teoretická východiska práce. Druhá část je zaměřena na představení vybraného podniku. Třetí část popisuje a analyzuje činnosti procesního řízení zakázky od přijetí objednávky, přes výrobu až po expedici výrobku zákazníkovi. V poslední části jsou nastíněny návrhy změn činností procesního řízení zakázky v podniku.
Návrh opatření na snížení zákaznických reklamací
Charvátová, Petra ; Strnad, Vlastimil (oponent) ; Tyráček,, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zákaznických reklamací předních světlometů ve firmě Automotive Lighting s. r. o. Cílem je zanalyzovat stav zákaznických reklamací za rok 2018 a pomocí Paretovy analýzy vyhodnotit největší zdroj neshod z pohledu typu reklamace. Práce se zaměřuje na řešení jednoho konkrétního typu reklamace. Klíčovou součástí práce je také zpracování procesní analýzy, vyhodnocení příčin vzniku reklamace a návrh nápravných opatření, která by daný problém eliminovala. Závěr práce obsahuje zhodnocení navržených nápravných opatření, a to i z ekonomického hlediska.
Proposals of the number of complaints reduction in the construction company
Džanajová, Patrícia ; Videcká, Zdeňka (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
This master thesis put its focus on analysis that is based on the creation of complaints in the filed of the construction company that has been used for this research. The researched company core business activities lie in the construction and reconstruction of the roofs. This analysis is based on the comparison of already established procedures and consequently their actual execution. The shortcomings that were found in the analytical part of this research papers, will be used as suggestions that ought to improve the current situation of the researched company.
Zvýšení kvality práce obchodního oddělení
Šoltés, Lukáš ; Rompotl, Jaroslav (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaobírá kvalitou práce na obchodním úseku vybrané společnosti, kdy v teoretické části budou pro dané téma vymezena teoretická východiska, jenž budou následně použity v dalších částech práce s důrazem na navržení vhodných alternativ řešení pro ne zcela vyhovující procesy společnosti za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 664 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.