Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 681 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení neshodných výrobků průmyslového podniku v oddělení obrábění
Hudyma, Tomáš ; Maradová, Karla (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o procesu řízení neshodných výrobků v oddělení obrábění nejmenovaného výrobního podniku nacházejícího na území Brna. Obsahuje rešerši současného stavu vědy a techniky v oblasti managementu kvality, rešerši odpovídajících standardů, systémový rozbor řešené problematiky, návrh a zdůvodnění výběru nástrojů managementu kvality, aplikaci vybraných metod managementu kvality za účelem snížení výskytu neshodných výrobků na oddělení obrábění ve sledovaném období. Na závěr je provedeno celkové zhodnocení současného stavu. To vše doplněno o vlastní závěry a doporučení.
Optimalizace procesů servisního oddělení společnosti Bystronic Czech Republic, s.r.o
Doušková, Lucie ; Drlík, Michal (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zmapování servisního oddělení ve společnosti Bystronic Czech Republic s.r.o. a optimalizaci k jejímu zlepšení budoucích stavů procesů. Optimalizace bude obsahovat návrh řešení ke zlepšení funkcionality oddělení tak, aby bylo možné dosáhnout podnikových cílů. Vyhodnocení vychází z porovnání dat minulých období za užití procesního přístupu. V úvodu jsou popsány analytické a optimalizační nástroje, ze kterých načerpané informace budou použity k návrhu nejvhodnějšího řešení.
Návrh řešení dvojí kvality potravin pomocí technologie Blockchain
Kopec, Martin ; Luhan, Jan (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá návrhom nasadenia a princípu fungovania systému za- loenom na technológií blockchain, ktor by iastone eliminoval problém dvojitej kvality potravín v EÚ. Teoretická as je zameraná na vysvetlenie princípov techno- lógie blockchain, anal zu problému, EÚ trhu a súasn ch rieöení. Praktická as sa venuje samotnému návrhu systému.
Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku
Pohl, Petr ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh zlepšení procesního řízení ve vybraném stavebním podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na teoretické pojmy. Další část obsahuje představení vybrané společnosti, portfolio jejich služeb a následně je popsán průběh zakázky a jsou odhaleny možné nedostatky. Na základě dosažených výsledků jsou pak sepsány návrhy možného zlepšení.
Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu
Harnová, Veronika ; Jelínek, Adam (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním účinnosti strojů ve zvoleném výrobním úseku. Teoretická část stručně popisuje řízení výroby a teoretické metody pro hodnocení OEE. Dále jsou zde představeny vybrané informační systémy využívané ve strojírenství. V hlavní části této práce je provedena analýza získaných dat z informačních systémů. V závěru jsou uvedeny návrhy pro zlepšení.
Risks of Order Processing in the Selected Company
Kozlíková, Simona ; Krecháčová, Jana (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the risks of managing the course of the order in a selected company. It is a production plant of a globally operating concern in the automotive industry, focused on the production of lights. The thesis is divided into three parts. In the first part of the thesis is presented theoretical background based on the literature related to the selected topic. The next part is an analysis of the current situation, which contains a description of the company, a description of order processing in the company and an analysis of the risks that may occur in the selected process. The design part is supposed to propose measures that will lead to minimization of the most serious risks.
Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start Plus a návrhy na zlepšení
Martincová, Marie ; Štofková, Dita (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybrané společnosti pomocí jednoho z modelů hodnocení, konkrétně modelu Start Plus. Na základě tohoto modelu byla provedena analýza společnosti, jejíž výstupem byla identifikace silných stránek společnosti a oblastí pro zlepšení. U vybraných oblastí byly navrženy změny, jejichž přínos pro společnost bude spočívat ve snížení nákladů a zefektivnění procesů.
Návrh systému identifikace a měření nákladů na jakost ve firmě
Hlavsová, Kateřina ; Chládek, Libor (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou identifikace a měření nákladů na jakost ve firmě Adient Czech Republic k. s. V teoretické části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány do prostředí vybraného podniku a zhodnoceny. Závěr práce obsahuje návrhy na zlepšení, které povedou ke snížení nákladů v oblasti jakosti výrobků a tím přispějí k vyšší efektivnosti řízení jakosti podniku.
Náklady na nízkou jakost
Pavlíková, Michaela ; Maradová, Karla (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblasti nákladů na neshodné výrobky v průmyslovém podniku. Cílem práce je systémový rozbor současného stavu dané problematiky a návrh na vytvoření systému sledování nákladů na nízkou jakost ve výrobních procesech. V úvodní části práce je zpracován určitý náhled do managementu jakosti, přes který se dostávám až k řízení neshodných produktů, pomocí kterého jsem později mohla analyzovat nasbíraná data a vypracovat řešení. Následně proběhl rozbor firmy FRAENKISCHE CZ s.r.o. a analýza nákladů na nízkou jakost. Data z analýzy jsem zpracovala pomocí základních nástrojů kvality a proběhlo jejich vyhodnocení. V závěru jsem provedla zhodnocení výsledků a návrh několika doporučení pro vylepšení aktuálních procesů ve společnosti.
New Generation of Open-Source Tool Stranger Strings
Kňazík, Matej ; Dobeš, Petr (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
The aim of this bachelor's thesis is to describe the development process of a web-based application called Stranger Strings. This project got its name from in-house software but apart from the name everything was changed. The purpose of Stranger Strings shifted, the whole code-base was rewritten and turned into an open-source project. The same applied to the user-interface which was redesigned to target a much broader spectrum of users. This paper provides in-depth insight into the aforementioned process and also explains how user testing was used during the development process to identify main problems. The outcome of this work is an open-source localization analyzing tool that helps users to improve the quality of their localization.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 681 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.