Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 656 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role supervizorů v zařízení sociálních služeb z pohledu vedoucích pracovníků
JESTŘÁB, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá očekávanou rolí supervizora v zařízeních sociálních služeb. Cílem této práce bylo zmapování očekávané role supervizora z pohledu vedoucích pracovníků sociálních služeb s registrovanými službami domovů se zvláštním režimem v Jihočeském kraji. Práce je složena z teoretické a výzkumné části. První kapitola uvádí čtenáře do kontextu poskytování sociálních služeb v souladu s aktuální legislativní úpravou a zvláštní prostor je zde věnován sociální službě "domov se zvláštním režimem" a jeho cílové skupině. Dále je zde rozebírán pojem "pomáhajících profesí" a jejich uplatnění v sociálních službách. Druhá kapitola teoretické části se zaobírá supervizí a jejím pojetím v sociální práci. V části věnované supervizi je tento proces definován, jsou zde uváděny cíle a funkce či druhy a formy, opomenut nezůstává ani supervizní kontrakt. Část věnovaná supervizorovi pojednává o jeho odborné způsobilosti a osobnostních předpokladech. Poslední z tří kapitol teoretické části detailně probírá kritéria hodnocení supervizora ve smyslu osobnostních předpokladů, dojednávání supervizního kontraktu, etických a morálních aspektů, vzdělání a odborných předpokladů, přímého řízení a vedení supervize, vedení dokumentace a sdělování získaných poznatků. Empirická část již zkoumá očekávanou roli supervizora z pohledu vedoucích pracovníků. Hlavní výzkumná otázka zněla: "Jaká je očekávaná role supervizora z ohledu vedoucích pracovníků?" Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky byly stanoveny následující čtyři dílčí výzkumné otázky: Jaké osobnostní předpoklady ovlivňují kvalitu supervizora? Jaké předpoklady by měl splňovat supervizor po odborné stránce ve smyslu vzdělání? Jak vypadají optimálně formální náležitosti supervize? Jak by měl vypadat výstup ze supervize? Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní výzkumné strategie, ke sběru dat byla zvolena technika polostrukturovaného rozhovoru s vedoucími pracovníky sociálních služeb s registrovanými službami domovů se zvláštním režimem v Jihočeském kraji. Výzkum byl uskutečněn ve dvou fázích. První fází byl předvýzkum a druhou fází pak samotný výzkum. Výzkumný soubor byl sestaven za užití kvótního výběru a tvořilo jej deset informantů. Z výzkumu vyplynulo, že u osobnostních předpokladů jsou kladně hodnoceny komunikační schopnosti a schopnost vciťování se do druhých. Naopak nežádoucí je arogance, autoritativnost, zesměšňování, sebestřednost nebo impulzivita. Lépe přijímaný je supervizor mužského pohlaví, který dosáhl alespoň středního věku. Supervizor by si měl uvědomovat, že disponuje při vedení supervizí mocí a vědomě by ji zneužívat neměl. Dále z bádání vzešlo, že pokud je od supervizora očekáváno mimo osobnostní předpoklady vzdělání, pak je to vysokoškolské v oboru psychologie, sociální práce, andragogika či sociologie. Supervizní výcvik má dopomoci supervizorovi k vyšší profesionalitě a psychoterapeutický výcvik má přispět k tomu, aby pracoval odborněji. Zjištěno bylo též, že většina zařízení uzavírá supervizní kontrakt na dobu jednoho roku a následně jej povětšinou prodlužuje. V kontraktu specifikuje zejména platební podmínky a mlčenlivost. Ze získaných dat lze dále konstatovat, že supervize má probíhat optimálně jednou za tři měsíce, a to ve formě kombinace individuálních a skupinových supervizí. Probíraná by měla být primárně témata pracovní zejména na úrovni intepresonálních vztahů. Zařízení hodnotí pouze samotný průběh supervize a její dopad, nikoli supervizora. Rozhovory byly zaznamenány na diktafon, následně doslovně transkripčně přepsány a zpracovány metodou vytváření trsů. Trsy posléze byly zakódovány a rozděleny do obecnějších kategorií. Výsledky mohou posloužit zařízením, ve kterých výzkum probíhal, při dojednávání očekávané role supervizora.
Kvalifikace primární půdní organické hmoty podle rychlostní konstanty oxidace v půdách s odlišným systémem zpracování
SLÁDKOVÁ, Jana
V kruzích vědecké sféry a odborné veřejnosti je často diskutovaným tématem půdní organická hmota. Obsah a kvalita této pevné půdní fáze zásadně ovlivňuje nejen fyzikální a chemické vlastnosti půd, ale také ekosystémové služby, které půdy poskytují. V průběhu vědeckého bádání vznikla řada metod, jak lze kvalitu a množství půdní organické hmoty hodnotit. Zdá se, že většina metod, které jsou v zemědělské praxi využívány, jsou však zatíženy určitými nedostatky. V této práci jsou popsány principy nové metody hodnocení půdní organické hmoty, která vychází z rozdělení této hmoty na frakce labilní a stabilní. Byla hodnocena kvalita organické hmoty ve vzorcích půd, které byly zpracovávány odlišnou technologií (podrývání, diskování, orba). Výsledky ukázaly, že různý způsob kultivace ovlivňuje množství kvantitativních i kvalitativních parametrů půdní organické hmoty. Byl zjištěn například vliv kultivace na množství Byl zjištěn například vliv kultivace na množství organického uhlíku v půdě nebo ovlivnění kvality primární půdní organické hmoty.
Vliv doby zrání na senzorické vlastnosti hovězího masa
KOŘÁN, Matěj
V bakalářské práci se zabývám vlivem zrání na senzorické vlastnosti hovězího masa. Je zde popsáno hovězí maso a jeho vlastnosti, jeho technologické a organoleptické vlastnosti, a dále chemické a fyzikální složení masa. Další kapitola pojednává o kvalitě hovězího masa, tedy mimo jiné o vlivu doby a teploty zrání, postmortálních procesů a skladování na jeho kvalitu. Menší část je věnována proteolýze a abnormálním procesům postmortálních změn. Poslední kapitola shrnuje senzorické vlastnosti hovězího masa. Hovězí maso patří mezi nejdražší kulinářské suroviny, a proto se požadavky na jeho kvalitu stále zvyšují. Znalost správných postupů při manipulaci s masem je tedy nesmírně důležitá pro uspokojení potřeb spotřebitelů hovězího masa a pro zachování jeho popularity.
Změna kvalitativních ukazatelů medu v závislosti na změně vnějších vlivů působících na včelstvo
HRADILOVÁ, Kristina
Cílem mé bakalářské práce je popsat vlivy vnějšího prostředí působící na včelstvo s dopadem na kvalitu medu. První část popisuje rozdělení medu, jeho kvalitativní znaky a s nimi spojené fyzikální a chemické vlastnosti. Druhá část navazuje popisem včelí pastvy v průběhu včelařského roku a popisem specifických vlastností určitých jednodruhových medů. Dále se zaměřuji na problematiku reziduí pesticidů, lékařských látek a těžkých kovů v medu.
Management kvality ve vybrané organizaci
DUDOVÁ, Klára
Cíle této diplomové práce s názvem "Management kvality ve vybrané organizaci" bylo předložení návrhů na zlepšení systému řízení kvality. Analýza vybraných oblastí systému managementu kvality byla provedena v nadnárodní společnosti sídlící v Českých Budějovicích. V návaznosti na informace získané ze studia odborné literatury a zpracování literárního přehledu byla provedena analýza systému managementu kvality. Prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky vybraných úseků a přezkoumáním interních materiálů společnosti byly zhodnoceny vybrané oblasti tohoto systému. Zjištěné nedostatky plynoucí z provedené analýzy byly podkladem pro vytvoření návrhů na zlepšení a zefektivnění systému řízení a dosažení lepších výsledků.
Značka kvality Životnost plus
BRABCOVÁ, Kristýna
Pozornost spotřebitelů při nákupu produktů dlouhodobé spotřeby se jejich pozornost zaměřuje především na životnost. Projektem, který v České republice prezentuje tzv. značky kvality, patří Program Česká kvalita. Ve své bakalářské práci se zabývám kvalitou výrobků, zejména jejich životností, a dále značkou kvality Životnost plus. Cílem bylo zjistit postoj spotřebitelů k životnosti produktů obecně, které výrobky vnímají negativně z titulu neúměrně krátké životnosti, jak nahlížejí na existenci tzv. kazítek ve výrobcích.
Systém řízení nákladů na kvalitu ve vybraném podniku
ŠTROBLOVÁ, Barbora
Kvalita výrobků je největší konkurenční výhodou, které může podnik dosáhnout. Definice uvádí, že kvalita je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik. V posledních letech význam kvality velice vzrostl - kvalita je rozhodujícím faktorem stabilního ekonomického růstu podniků, management kvality je nejdůležitějším ochranným faktorem před ztrátami trhů, kvalita je významným zdrojem úspor materiálů a energií, kvalita ovlivňuje makroekonomické ukazatele, kvalita je limitujícím faktorem tzv. trvale udržitelného rozvoje, kvalita a ochrana spotřebitele jsou spojité nádoby. Náklady na kvalitu jsou celkové výdaje vynaložené výrobcem, uživatelem a společností, spojené s kvalitou výrobku.
Plánování, výroba a distribuce v podniku
BŘEŠŤÁK, Pavel
Cílem této bakalářské práce je analýza jednotlivých kroků při výrobě výrobku, od získání objednávky, přes naplánování a realizaci až po doručení zboží zákazníkovi. Na základě této analýzy specifikovat nalezené problémy a navrhnout řešení tak aby byl zákazník spokojen. Jako první krok bylo nastudování odborné literatury, vztahující se k dané problematice. Po té následoval sběr dat k několika vybraným objednávkám z roku 2018, utřídění získaných dat a hlubší analýza jednotlivých kroků, které jsou v práci popsány. Dále bylo využito firemního reportu SCORECARD a byl využit dotazník spokojenosti zákazníka. V závěru došlo k vyhodnocení získaných dat a interpretaci návrhů a řešení. Při sběru dat se vycházelo z vlastních dlouholetých zkušeností a znalostí firmy a jejich zákazníků. Jako další nástroj byla použita metoda řízených rozhovorů s ostatními zaměstnanci firmy. Posledním způsobem sběru dat bylo využití interní firemní dokumentace.
Názory občanů na zdravotní péči v ČR - prosinec 2018
Hanzlová, Radka
V prosinci 2018 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost jako každý rok zařazen blok otázek týkajících se zdravotnictví a zdravotní péče. Respondenti konkrétně vyjadřovali svou obecnou spokojenost se zdravotní péčí v České republice, dále hodnotili změnu kvality zdravotní péče za uplynulý rok a svůj současný zdravotní stav. Další sledovanou oblastí byly i postoje k poskytovaným informacím ze strany lékařů a zdravotnického personálu a k možnostem rozhodování o léčbě vlastní nemoci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 656 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.