Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Impact of Turbulence Generators on Turbulent Characteristics and Structures
Kellnerová, Radka ; Jurčáková, Klára ; Jaňour, Zbyněk
The turbulent generators are routinely used to produce very turbulent flows. Special type of vertically slenderize spires are applied to enhance turbulent diffusion from the surface upwards in order to increase the boundary layer depth. This paper studies the influence of variable upstream distance of generators on formation of both vortical and non-vortical organized structures within a test section. The 2-component 2-dimensional time-resolved particle image velocimetry measurement of the flow was performed in the wind channel with very rough surface. Intermittent flow dynamics was evaluated by means of higher order moments, vorticity, quadrant and wavelet analysis. The downstream evolution of the flow suggests that equilibrium between roughness- and spires-produced turbulence was reached at the distance of 7 spires height.\n
Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent) ; Jonáš, Pavel (oponent)
Turbulentní proudění v uličním kaňonu je studováno metodou fyzikálního modelování. Dva typy budov jsou porovnány: domy se sedlovými střechami a s plochými střechami. Každý typ generuje proudění jiné turbulentní kategorie, což má za následek fundamen- tálně odlišné ventilační režimy v kaňonu. Pro nalezení koherentních struktur v proudění a k vyhodnocení jejich dopadu na ventilaci znečištění jsou použity metody jako Kvadran- tová, Fourierova a Waveletová analýza, POD a metody pro detekci jader vírů. Identifiko- vali jsem dvě skupiny koheretních sruktur: velké, kompaktní oblasti "sweep" a "ejection" srovnatelné s velikostí budov a malé víry vznikající ve smykové vrstvě za střechou budovy. POD umožnila extrahovat dominantní, vysoce koherentní módy z proudění a určit relativní příspěvek každého módu k celkové turbulentní energii. Pečlivě jsme prověřili správnost fyzikálního významu těchto módů. Waveletová analýza POD koeficientů pomohla odhalit mechanismy zodpovědné za vznik módů. POD byla aplikována také na pole vorticity. Spo- jitost mezi vorticitou a ostatními metodami pro detekci jader vírů byla stanovena na závěr.
Quadrant analysis of turbulent pollution flux above the modelled street intersection
Kukačka, Libor ; Nosek, Štěpán ; Kellnerová, Radka ; Jurčáková, Klára ; Jaňour, Zbyněk
The objective of this experimental study is to determine processes of a vertical turbulent pollution transport above the X-shaped street intersection in an idealised symmetric urban area for several approach flow directions. An experimental set-up for simultaneous measurement of the flow velocity and the tracer gas con-centration in a high temporal resolution is assembled. Vertical turbulent scalar fluxes are computed from the measured data in a horizontal plane above the street intersection. The quadrant analysis was applied to the vertical turbulent pollution fluxes data. Events with dominant contribution to vertical turbulent pollution flux were detected. The mean duration, repetition frequency and the duration percentage were computed for these events. A strong influence of the approach flow direction on the type of dominant events and their characteristics was resolved.
Analýza nestacionárního proudění uvnitř ulice a dvoru
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk
Jedno-bodovým měřením jsme získali prostorové rozložení strředního toku hybnosti a momentů třetího řádu (šikmost) složek rychlosti. Zkoumaná oblast pokrývala vnitřní část uličního kaňonu a přilehlé křižovatky. Střední hodnoty toku hybnosti byly rozděleny do jednotlivých kvadrantů podle kavadrantové analýzy. Srovnáním mezi těmito kvadranty a šikmostí jsme získali náhled na prostorové rozložení silných intermitentních dějů v kaňonu a pomohli vysvětlit lokální dominanci událostí "sweep" nebo "ejection".
Turbulent Boundary Layer generated Over Two Urban Roughnesses
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk
As a basis for PIV measurement, turbulent characteristics of a flow were investigated by LDA over two different types of urban roughness in wind-tunnel. The roughness consists from long series of street canyons with unit aspect ratio. Different shapes of roof - flat and pitched - provide a different internal boundary layer above canyons. The latter one, generated by pitched roofs, is significantly more turbulent and thus slower then above flat roofs. Momentum flux and corresponding transport exhibits the largest deviation specially at the roof level. Ventilation in the streets is therefore distinct from each other. Quadrant analysis was applied for vertical profiles and cross-sectional areas in canyons in order to detect a domination of sweep or ejection events and to find a linkage to the third moment of velocity for both cases. The overall goal of the project is to find any of coherent structure produced by the roof edge as a low momentum region or an ejection formed by hairpin.
Dynamika proudění uvnitř městské křižovatky: charakteristiky šikmosti a špičatosti
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk
Metodou fyzikálního modelování vyšetřujeme intermitentní ventilaci znečištění v oblasti městské křižovatky a sousední ulice. Za účelem najít oblasti s intenzivním výskytem náhlých poryvů byly získány charakteristiky šikmosti a špičatosti. Emise byly vypouštěny z liniového zdroje a střední hodnota koncentrace se změřila pomalým plameno-ionizačním detektorem. Vertikální víry jako i rohové víry jsou zodpovědné za akumulaci emisí produkované dopravou. Nicméně, nestability spojené s výraznou šikmostí v distribuci rychlosti mohou redukovat nebo zesílit okamžitou hodnotu exhalací. Vertikální a horizontální tok hybnosti byl rozložen kvadrantovou analýzou. Tato metoda detekuje oblasti s nejvyšším transferem hybnosti z nabíhajícího proudění směrem dolů do kaňonu. Spojitost mezi "sweep" a šikmostí byla nalezena.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.