Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv torefakce na strukturu biomasy
Kojecký, Dalibor ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na vlastnosti paliv vznikajících torefakcí. Úvodní kapitola je věnována obecné rešerši o biomase. Tato část slouží k seznámení se s biomasou a způsoby jejího tepelného zpracování. Další kapitoly se věnují procesu torefakce. Konkrétně popisu této technologie a jejímu vlivu na použitou biomasu. V poslední kapitole je zaznamenáno, jak jednotlivé parametry ovlivňují torefikační proces.
Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
Šrámek, V. ; Staf, M. ; Pohořelý, Michael ; Beňo, Z.
Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.
Sedmihradská, Anežka ; Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Farták, J.
Pevný zbytek po karbonizaci biomasy, nadále využitelný v zemědělství, se nazývá biochar. Největší vliv na kvalitu biocharu má kromě samotného zařízení také teplota v pyrolýzní zóně generátoru, rychlost ohřevu vstupního materiálu, čas zdržení v aktivní zóně reaktoru a typ použité biomasy. Článek se zabývá vlivem teploty na kvalitu biocharu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.
Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Hartman, Miloslav
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.
The processing of stabilized sewage sludge by high-temperature slow pyrolysis and gasification
Bičáková, Olga ; Čimová, Nikoleta ; Vöröš, Dominik ; Náhunková, Jana ; Řimnáčová, Daniela
One of the most challenging type of waste is sewage sludge, which is a heterogeneous suspension containing organic and inorganic substances and pathogenic organisms. This work focuses on an effective application method for the sewage sludge, which is usually deposited in landfills or co-incinerated in power plants. High temperature pyrolysis and gasification at 700–900 °C were applied to the samples of stabilized sewage sludge. The samples with a constant weight of 100 g were heated in a stationary bed, with the rate of batch heating being monitored. During the heating process, volatile products were released and the composition of the gaseous products developed during the heating was analyzed. Afterwards, the mass balance of the resulting products was evaluated. The elemental and textural analyses of the products were performed. Furthermore, it has been found that the solid residue has a porous texture and properties suitable for the removal and capture of pollutants. \n
Složení a energetické využití komunálních odpadů
Anisimov, Valerii ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá složením a energetickým využitím komunálního odpadu. V první kapitole jsou popsány vlastnosti komunálního odpadu. Druhá kapitola je věnována porovnání složení odpadu v různých obcích. Třetí kapitola obsahuje popis metod energetického využití odpadu. V poslední kapitole jsou popsány spalovny odpadu v České republice.
Removal efficiency of selected drugs by various sorptive materials from water
Štofko, Jakub ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
This thesis deals with sorption of selected drugs from model water by various sorption materials. Contamination of water resources by the pharmaceutical industry is a major problem today. Wastewater treatment plants, whose technological processes are unable to completely remove them, have a significant share in the penetration of these substances into the environment. At present, attention is paid to alternative materials that are capable of eliminating these substances. One of the potential sorption materials is biochar as one of the main pyrolysis products. This work focused on the assessment of the sorption properties of the different types of biochar and commercially used active charcoal. The sorption properties of the individual materials were compared with respect to the non-steroidal anti-inflammatory substance ibuprofen and the sulphonamide antibiotic sulfamethoxazole. The results of vial experiments were analysed on a liquid chromatograph with mass detection.
Stanovení organických sloučenin ve vzorcích biouhlu získaných mikrovlnou torefakcí biomasy
Meindl, Jiří ; Vávrová, Milada (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) obsažených v sušeném peletizovaném kalu a peletizovaném biouhlu. Biouhly byly připraveny mikrovlnnou torefakcí z předpřipraveného čistírenského kalu. Bylo analyzováno a kvantifikováno 34 standardizovaných sloučenin PAHs ve dvou sériích měření. První série s názvem „Sada 1“ je zaměřena na porovnání extrakčních metod pro vzorky čistírenských kalů a biouhlů. V Sadě 1 byly porovnány účinnosti zvolených typů extrakčních rozpouštědel nebo jejich směsí porovnáním výtěžků 34 standardizovaných PAHs ve vzorku biouhlu a čistírenského kalu. Dále byl porovnán celkový výtěžek sumy PAHs a počet kvantifikovaných sloučenin v analyzovaných vzorcích. Nejslibnější z extrakčních metod byla použita pro analýzu vzorků v druhé sérii, nazvané „Sada 2“. V Sadě 2 byly porovnány rozdílné vzorky v kategorii stejných typů vzorků (tj. biouhel, kal). Rozdíly mezi vzorky spočívaly v původu kalů (malá nebo velká čistírna odpadních vod na počet EO) a přidaných aditiv (celulóza, plevy, seno), které sloužily jako modifikátory v procesu mikrovlnné torefakce. Cílem správného výběru kalu a vhodného aditiva bylo snížení tvorby PAHs během pyrolýzního procesu a vzorcích biouhlů.
Energetické využití biomasy
Ošťádal, Michal ; Elbl, Patrik (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je rešeršní zpracování technologií na přeměnu biomasy s následným energetickým využitím. Na začátku práce je rozebrána podstata biomasy jako energetického zdroje. Další část se věnuje jednotlivým technologiím. Následující část se zabývá spalovacím a bioplynovým řetězcem. Předposlední kapitola se zabývá vybranými energetickými zdroji. Poslední kapitola je statistické zpracování emisí, těžby, výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biomasy.
Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí
Šrámek, V. ; Staf, M. ; Pohořelý, Michael
Příspěvek pojednává o přípravě adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí z odpadní biomasy. Primární surovinou je pazdeří z technického konopí a refernčním materiálem je tvrdé dřevo. Jedná se o dvoustupňovou přípravu, kdy v první fázi dochází k pyrolýze v teplotním intervalu 450-850 °C v horizontální peci a v druhé fázi dochází k aktivaci vodní parou a oxidem uhličitým ve vertikálním reaktoru. U biocharu byly stanoveny relevantní materiálové vlastnosti mj. BET povrch a distribuce velikosti pórů s cílem nalézt nejvhodnější provozní podmínky pro výrobu biocharu v kvalitě aktivního uhlí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.