Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pohybová aktivita žáků staršího školního věku v době nouzového stavu
Homola, Martin ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou žáků staršího školního věku, tedy žáků 2. stupně základní školy, v době nouzového stavu způsobeným koronavirovou pandemií. Cílem práce je na základě teoretické analýzy a výsledků vlastního výzkumného šetření zmapovat a porovnat program výuky tělesné výchovy v distanční formě ve vybraných základních školách. Teoretická část se věnuje problematice pohybové aktivity, období staršího školního věku, nouzového stavu a s tím spojené nadměrné sezení a sociální izolace. Tuto část uzavírají návrhy vhodných témat pro distanční výuku tělesné výchovy. Praktická část se konkrétně zaměřuje na obsah, objem, intenzitu výuky tělesné výchovy, komunikací učitele s žáky v distanční formě, ale i na volnočasovou pohybovou aktivitu. K zjištění výsledků pro praktickou část jsem zvolil dotazníkové šetření žáků 2. stupně vybraných základních škol a rozhovory s učiteli tělesné výchovy. Součástí těchto výsledků jsou i konkrétní návrhy vhodných témat pro distanční výuku tělesné výchovy od žáků i učitelů vybraných základních škol.
Hodnotící kritéria a preference pedagogů ke způsobům závěrečného hodnocení ve školní tělesné výchově na základních školách
Gregar, Jan ; Peřinová, Radka (vedoucí práce) ; Kotlík, Kamil (oponent)
Název: Hodnotící kritéria a preference pedagogů ke způsobům závěrečného hodnocení ve školní tělesné výchově na základních školách Cíle: Bakalářská práce si kladla za cíl získat u učitelů tělesné výchovy na základních školách informace o jejich hodnotících kritériích a preferovaném způsobu závěrečného hodnocení v předmětu tělesná výchova. Dalším cílem práce bylo porovnání získaných informací u různých skupin pedagogů, jež spojují sociodemografické nebo profesní charakteristiky. Metody: Informace, které jsme v praktické části této práce zpracovávali, jsme získali pomocí dotazníkového šetření, do kterého se zapojilo 63 probandů. Dotazníky byly vytvořeny pomocí internetové platformy Google Forms a byly rozesílány elektronicky. Pro výběr respondentů byla použita metoda sněhové koule, prostý záměrný výběr a prostý záměrný výběr přes instituce. Analýza dat byla provedena v programu Excel. Výsledky: Na základě analýzy získaných dat lze konstatovat, že pedagogové na základních školách vnímají důležitost kritérií velmi podobně, avšak u určitých skupin pedagogů lze pozorovat větší či menší rozdíly. Obecně pedagogové řadí kritéria závěrečného hodnocení v této posloupnosti: 1. snaha, 2. zlepšení, 3. výkonnost, 4. teoretické znalosti. Preference způsobů hodnocení jsou ovlivněny zejména způsoby hodnocení, kterými...
Učitel očima žáků na 1. stupni základní školy
Pávová, Michaela ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jana (oponent)
DIPLOMOVÁ PRÁCE Učitel očima žáků na 1. stupni základní školy A teachear from the view of students of a primary school Michaela Pávová ABSTRAKT Závěrečná práce se zaměřuje na otázky spjaté s vyučovacím stylem učitele, zvláště pak na obraz ideálního učitele z pohledu žáků. Teoretická část práce popisuje učitele jako osobnost, jeho profesní dovednosti a vyučovací styly. Empirická část obsahuje výsledky šetření, v němž respondenti z řad žáků čtvrtých a pátých ročníků 1. stupně základní školy charakterizovali ideálního učitele. Své představy vyjádřili slovem a kresbou. Výsledky jejich práce byly analyzovány podle stanovených kritérií. KLÍČOVÁ SLOVA ideální učitel, vyučovací styly učitele, žák, dovednosti učitele, osobnostní vlastnosti učitele
Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího procesu v ČR
Kinclová Vondrušková, Petra ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Práce je zaměřena na současné dostupné možnosti a snahy o zpřístupnění vzdělání žáků z odlišného sociokulturního prostředí. Obsahuje doporučení pro pedagogy, kteří s těmito žáky přicházejí do každodenního styku. Jsou popsána i úskalí a překážky, se kterými se setkávají pedagogové, žáci i jejich rodiče, kteří často sami narážejí na jazykovou a komunikační propast v komunikaci se školským zařízením. KLÍČOVÁ SLOVA Cizinec, žák, vzdělávací systém, Česká republika, český jazyk
Černokostelecko jako didaktický prostor
Drazdík, Filip ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Černokostelecko jako didaktický prostor Filip Drazdík Katedra biologie a environmentálních studií Ing. Jan Andreska, Ph.D. Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak využít geografickou oblast Černokostelecko k didaktickým účelům a především jaké jsou zde nejzajímavější biologické lokality, v jakém ročním období je nejlepší je navštívit a co na nich můžeme žákům demonstrovat. Mezi hlavní výhody celé oblasti patří to, že leží v těsné blízkosti hlavního města naší republiky a nejen díky tomu je tedy i velmi dobře dostupná. Jako další výhodu bych uvedl tu, že se v celé lokalitě nenachází žádné hory ani údolí nějakých divokých řek, a také se jedná o oblast docela hustě osídlenou, tudíž zde není žádná nebezpečná divočina, tudíž se pedagogové nemusí obávat žádného extrémního nebezpečí. Všechny exkurze uvedené v této práci jsem absolvoval se žáky prvního stupně základní školy a v pohodě to všechno skvěle zvládli. Opravdu se pedagogové nemají čeho obávat. I přes to, že se jedná o oblast docela hustě osídlenou, tak se také jedná o oblast se spoustou přírodovědně zajímavých míst, která rozhodně stojí za návštěvu. Spousta zdejších přírodních (zoologických, botanických i geologických) zajímavostí nemá u nás nikde jinde obdoby. Toto téma je zpracováno formou čtyř exkurzí během celého školního roku a u každé z...
Vzdělávání žáka s Duchennovou muskulární dystrofií na vybrané ZŠ
Vopatová, Jana ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Autorka se v diplomové práci věnuje problematice vzdělávání žáka s Duchennovou muskulární dystrofií (DMD). V úvodu vysvětluje svůj výběr tématu. V teoretické části na základě studia odborné lékařské, pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické literatury představí onemocnění Duchennova muskulární dystrofie, jeho průběh, projevy, možnosti léčby a podpory. Dále popíše specifika onemocnění vzhledem ke vzdělávání žáků s Duchennovou muskulární dystrofií a uvede možnosti vzdělávání žáků s tímto onemocněním v ČR. V praktické části prezentuje autorka kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím analýzy případové studii konkrétního žáka s DMD, z jeho pasivního i zúčastněného pozorování ve výuce, z polostrukturovaných rozhovorů s matkou žáka, jeho učiteli, asistentkou pedagoga, s vybraným žákem s DMD a jeho spolužáky, dále z analýzy školních dokumentů, ze zpráv z SPC a lékařských zpráv. Ze získaných dat autorka vyhodnotí možnosti vzdělávání žáků s Duchennovou muskulární dystrofií. Na problematiku se zaměří z pohledu samotného žáka, spolužáků, učitelů, asistentů pedagoga a rodičů. Na základě svého šetření autorka diplomové práce objevila specifika, která pozitivně ovlivňují socializaci žáků s DMD a jsou nezbytná pro zdárný výchovně vzdělávací proces u těchto žáků. Autorka z vyhodnocených dat...
Možnosti využití kariérového poradenství na základní škole
Palkosková, Klára ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Možnosti využití kariérového poradenství na základní škole" se zabývá především představením možností realizace kariérového poradenství na základních školách v rámci vzdělávacího systému České republiky. Cílem diplomové práce je analýza možnosti využití a způsobu realizace kariérového poradenství na základní škole, jež je zde poskytováno primárně v rámci výchovného poradenství. Cílem práce je na základě stanovených výzkumných předpokladů analyzovat názory žáků a kariérového poradce na úroveň poskytovaných služeb kariérového poradenství v rámci základní školy. V první části diplomové práce budou analyzovány pojmy související s oblastí kariérového poradenství a profesní orientace žáků. Analyzovány budou také teorie volby povolání a kariérového vývoje žáků, aspekty poradenského procesu, a budou uvedeny poznatky o období dospívání. Zároveň jsou v diplomové práci identifikovány subjekty a instituce poskytující služby kariérového poradenství na území České republiky. Výzkumná problematika se v diplomové práci zabývá tématem kariérového poradenství, konkrétně pak kariérového poradenství a jeho specifik na konkrétní základní škole v rámci standardního českého vzdělávacího systému. Za účelem získání informací bylo využito metody dotazníkového šetření a rozhovoru. Výsledky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.