Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti sociální integrace pachatelů trestné činnosti zpět do společnosti
BILENČUKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce je zaměřena na téma možností integrace pachatelů trestné činnosti zpět do společnosti. V rámci práce je na základě odborné literatury a získaných informací cílem seznámit zájemce, a to v teoretické části práce, s hlavními termíny a problematikou daného tématu. V praktické části je popsán průběh sběru dat až po výsledky kvalitativního výzkumu. Hlavním cílem bakalářské práce na téma Možnosti sociální integrace pachatelů trestné činnosti zpět do společnosti je objasnit okolnosti a podmínky integrace pachatele trestné činnosti zpět do společnosti po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Ve vedlejším cíli je zjišťováno, zda potřeby propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody při jejich zpětné integraci do společnosti odpovídají možnostem, které naše společnost poskytuje.
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem
Šimánová, Hana ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem Abstrakt Práce reflektuje soudobou judikaturu evropských i tuzemských soudů, která připouští možnost paralelního vedení daňového i trestního řízení o tomtéž skutku téže osoby. Autorka si klade za cíl porovnání obou řízení, analýzu předmětné judikatury a vyhodnocení z ní vyplývajících dopadů na český právní řád z hlediska zásady ne bis in idem. V úvodu je pojednáno o trestním i daňovém řízení a jejich základních rysech a principech, jimiž jsou tato ovládána. Poukázáno je na to, co mají obě řízení společného (důraz je kladen na způsobilost obou řízení podstatnou měrou zasáhnout do základních lidských práv a svobod) i na nejdůležitější odlišnosti mezi nimi (zejména v oblasti dokazování). Následuje kapitola věnovaná daňovým deliktům, a to jak těm, jež jsou upraveny v rovině práva daňového (tzv. delikty proti platební disciplíně a správní pořádkové delikty), tak trestným činům daňovým. Stručně referováno je též o trestním právu daňovém. V dalších částech práce je podán výklad o smyslu, účelu a ukládání trestních sankcí a rovněž charakteristice daňového penále, jehož trestněprávní povaha dovozená judikaturou je pro zkoumanou problematiku stěžejní. Na to navazuje pojednání o samotné maximě ne bis in idem - jejím právním ukotvení, účincích a významu....
Podmíněné odsouzení
Břeská, Aneta ; Tejnská, Katarína (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu podmíněného odsouzení jakožto samostatnému druhu trestu, nepovažuje jej za pouhou modifikaci nepodmíněného trestu odnětí svobody. Rozebírá jednotlivé prvky tohoto institutu, jeho historii a vývoj, podmínky jeho ukládání i způsoby ukončování. Zahrnuje i komparaci se zahraničními právními úpravami, která by měla přinést návrhy na lepší a efektivnější výkon podmíněného odsouzení. Práce je rozčleněna do osmi kapitol. První kapitola se věnuje obecným poznatkům o podmíněném odsouzení jakožto alternativním trestu a jeho právní povaze. Ve druhé kapitole je nastíněn historický vývoj institutu jak ve světě, tak na území Československa, respektive České republiky. Třetí kapitola je hlavní částí práce a popisuje podmínky, za nichž lze podmíněné odsouzení uložit, přičemž rozebírá i zkušební dobu, přiměřená omezení a přiměřené povinnosti či náhradu škody nebo újmy, která byla trestným činem způsobena, případně vydání bezdůvodného obohacení získaného trestnou činností. Navazující kapitola se týká rozhodování o podmíněném odsouzení, způsobů ukončení tohoto trestu i podmínek, které rozhodnutí soudu ovlivňují. V pořadí pátá kapitola vymezuje podmíněné odsouzení s dohledem, tedy přísnější variantu prostého podmíněného odsouzení. Zejména s tímto institutem velmi úzce souvisí činnost...
Trest smrti
KAMENICKÁ, Eva
Abstrakt Tématem bakalářské práce je trest smrti. Cílem práce je zmapovat názory společnosti na toto velmi kontroverzní téma. Součástí bakalářské práce je i výzkum, ve kterém jsem zkoumala názory společnosti na tuto problematiku. Cílem teoretické části práce je shrnutí a vysvětlení základních pojmů této problematiky, dále pak zmapování trestu smrti z historického hlediska (České republice, ale i v zahraničí), následně zhodnotit jednotlivé klady a zápory trestu smrti a v neposlední řadě i posoudit téma trestu smrti z hlediska filozofie a náboženství. Ve výzkumné části se zaměřuji na názory lidí na znovuzavedení trestu smrti v České republice. Při zkoumání názoru na problematiku trestu smrti byl po-užit kvantitativní výzkum pomocí dotazníku. V rámci výzkumu jsem si stanovila hypo-tézu: Lidé souhlasí se znovuzavedením trestu smrti. Dotazník jsem vytvořila v online programu na stránce www.survio.cz a rozeslala jej na sociální odbory některých úřadů. Dále jsem sdílela tento dotazník na sociálních sítích, kde mohli svůj názor vyjádřit stu-denti Jihočeské univerzity. Získala jsem celkem 355 odpovědí, z toho šest odpovědí bylo vyřazeno pro chybné vyplnění. Z těchto odpovědí jsem následně vytvořila grafy, které dokumentují názory společnosti na danou problematiku. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzkumné části práce.
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem
Šimánová, Hana ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Vztah trestního a daňového řízení optikou zásady ne bis in idem Abstrakt Práce reflektuje soudobou judikaturu evropských i tuzemských soudů, která připouští možnost paralelního vedení daňového i trestního řízení o tomtéž skutku téže osoby. Autorka si klade za cíl porovnání obou řízení, analýzu předmětné judikatury a vyhodnocení z ní vyplývajících dopadů na český právní řád z hlediska zásady ne bis in idem. V úvodu je pojednáno o trestním i daňovém řízení a jejich základních rysech a principech, jimiž jsou tato ovládána. Poukázáno je na to, co mají obě řízení společného (důraz je kladen na způsobilost obou řízení podstatnou měrou zasáhnout do základních lidských práv a svobod) i na nejdůležitější odlišnosti mezi nimi (zejména v oblasti dokazování). Následuje kapitola věnovaná daňovým deliktům, a to jak těm, jež jsou upraveny v rovině práva daňového (tzv. delikty proti platební disciplíně a správní pořádkové delikty), tak trestným činům daňovým. Stručně referováno je též o trestním právu daňovém. V dalších částech práce je podán výklad o smyslu, účelu a ukládání trestních sankcí a rovněž charakteristice daňového penále, jehož trestněprávní povaha dovozená judikaturou je pro zkoumanou problematiku stěžejní. Na to navazuje pojednání o samotné maximě ne bis in idem - jejím právním ukotvení, účincích a významu....
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon
Považan, Miroslav ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon Abstrakt Cílem práce je popsat současnou právní úpravu trestu obecně prospěšných prací, a také za pomoci jejího rozboru společně s rozborem statistických údajů týkajících se tohoto trestu za roky 2013 až 2017 určit problémy, jež mají negativní vliv na fungování tohoto institutu. K tomu dále poslouží porovnání s vybranými zahraničními úpravami, pohled na činnost Probační a mediační služby České republiky a přehled soudní judikatury, jež je definující pro současné chápaní tohoto trestu. První část práce obsahuje definici klíčových pojmů pro tuto práce, jež jsou nezbytné pro pochopení fungování a smyslu trestu obecně prospěšných prací. Druhá část obsahuje přehled současné právní úpravy trestu obecně prospěšných prací a jeho výkonu a společně s ním také určitý pohled na její reálné uplatnění a fungování v praxi, za užití odborné literatury, názorů soudců, státních zástupců a probačních úředníků, a v neposlední řadě vlastních poznatků. Třetí část práce přináší přehled statistických údajů Probační a mediační služby České republiky o počtu spisů vztahujících se k trestu obecně prospěšných prací, jež vede v rámci různých fází řízení, a to od roku 2013 do roku 2017. Čtvrtá část práce nabízí pohled na trest obecně prospěšných prací z hledisek odlišných od české právní...
Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody
Podhráská, Dominika ; Onder, Jakub (vedoucí práce) ; Bartošková, Magda (oponent)
Diplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "Reflexe vztahových zkušeností u žen ve výkonu trestu odnětí svobody". Cílem práce je kvalitativně zachytit povahu vztahové zkušenosti pachatelek trestné činnosti a přispět tak k hlubšímu porozumění psycho- sociálním aspektům kriminality. Vzhledem k tomu je zvolena metoda zakotvené teorie, která kvalitativním způsobem nechává vyvstat to podstatné. Metody sběru dat byly zvoleny v podobě rozhovoru a testové metodě Tematicko-apercepčního testu. Výzkumný vzorek tvoří pět žen, které se nacházejí ve vazební věznici. Při analýze rozhovoru byly využity tři stupně kódování. V analýze TAT se postupovalo kvalitativní metodou v podobě interpretace. Mezi hlavní objevená témata patří neuspokojené vztahy z dětství, odmítavý postoj k přijetí viny, použití neutralizačních technik k zachování pozitivního sebeobrazu, pasivní role v životě. Klíčová slova Citová vazba, duševní vývoj, kriminální chování, kriminální motivace, pocit viny, svědomí
Motivace žáků v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni zákadní školy
Bartůňková, Alžběta ; Engelthalerová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na motivaci v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Jejím cílem je zjistit, jak učitelé motivují žáky v hodinách tělesné výchovy a jakou odezvu má tato motivace u žáků. V teoretické části jsou zmíněny některé pojmy a teorie týkající se motivace a jejího využití v hodinách tělesné výchovy. V praktické části jsem se zaměřila na pozorování motivujících prvků v hodinách tělesné výchovy a jejich následnou analýzu. Výzkum byl proveden na dvou základních školách. V základní škole Mníšek Pod Brdy a Základní škole Stará Huť. Výzkum probíhal v 1. - 5. ročníku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.