Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 387 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Uplatnění fairtrade produktů ve vybraných oblastech veřejné správy
PACLÍK, Ladislav
Tato diplomová práce je zaměřena především na fair trade a možnosti jeho uplatnění ve vybraných oblastech veřejné správy v České republice. Teoretická část práce se zabývá systémem fair trade, jeho principy, projekty, které jsou realizovány na jeho podporu a konkrétními příklady těchto projektů. Mimo jiné jsou zde zmíněny i komodity, které jsou v rámci fairtradové certifikace pěstovány. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Součástí průzkumu je dotazník, který byl zaslán krajským úřadům České republiky a vybraným městským úřadům Jihočeského kraje. Dotazník je zaměřen na účast těchto orgánů v systému fair trade, spotřebu fairtradových výrobků v provozu úřadů a také na možnosti zapojení se do certifikace "Fairtradový úřad". Cílem diplomové práce je zjistit aktuální zapojení krajských úřadů a městských úřadů Jihočeského kraje v systému fair trade, podporu tohoto systému a aktivity, které jsou v rámci této podpory realizovány.
Rozklad jako řádný opravný prostředek ve správním řízení
MĚCHUROVÁ, Karla
Převážná část práce se věnuje institutu rozkladu patřícímu mezi opravné prostředky s vlastními specifiky. Pomocí rozebíraného institutu se lze bránit proti rozhodnutí ústředního správního úřadu, ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu vydanému v první instanci. Účelem sepsání této bakalářské práce je identifikovat prostředek rozkladu v souvislostech se zbylými opravnými prostředky a zakomponovat jej do procesu správního řízení nejen na pozadí současného platného právního systému, nýbrž i v kontextu s veřejnou správou a změnami provedenými v rámci územní reformy. V textu je též zakomponován rozbor Úřadu pro ochranu osobních údajů a představení jeho současné předsedkyně. Vedle analýzy platného práva zde zároveň prezentuji návrhy de lege ferenda.
Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu
HOUDEK, Lukáš
Cílem diplomové práce Kooperace stakeholderů v destinaci cestovního ruchu je zhodnocení úrovně a intenzity kooperace v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji z pohledu klíčových stakeholderů v destinaci, včetně návaznosti na řízení a rozvoj cestovního ruchu v destinaci. V první části výzkumu byly za pomoci sekundárních dat získány informace týkající se problematiky destinačního managementu a marketingu, stakeholderů a jejich kooperace. Pro sběr sekundárních dat byla využita zejména tištěná literatura a webové stránky v souvislosti s vybranou destinací cestovního ruchu - Jihočeským krajem. Na základě poznatků z literatury a dalších sekundárních zdrojů byl naplánován sběr primárních dat v podobě dotazníkového šetření. Vyšlo najevo, že klíčovým stakeholderem jsou organizace destinačního managementu, které nejlépe splňují podmínky atributů moci, legitimity a naléhavosti. Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem je výrazně nedostatečná. Je zde několik zásadních překážek, které brání efektivní kooperaci mezi jednotlivými stakeholdery. Pro zlepšení kooperace je zapotřebí zefektivnit komunikaci mezi organizacemi destinačního managementu a ostatními stakeholdery a naplánovat takový projekt v rámci cestovního ruchu, který přiměje ke kooperaci co nejvíce stakeholderů.
Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci
Hrdličková, Lucie ; Hromádka, Vít (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Práce analyzuje konkrétní obec, včetně finanční stránky, charakterizuje investiční projekt v obci a posuzuje jeho řízení.
Managerial preparation of the Construction of streetworkout playground in Bojnice
Kotrík, Ján ; Demkov, Jaroslav (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the management of the construction of street workout playground in the town of Bojnice. The theoretical part defines the basic concepts of public administration, construction company and communication. The practical part consists of verifying the validity of the five hypotheses by means of a questionnaire, selecting a suitable land and a specific place for future construction, analyzing the Czech and Slovak market with companies dealing with the construction of street workout playgrounds, analyzing the necessary legislation, my own street workout design and comparing three bids from specific businesses. The result of the thesis is a comprehensive background for the management of the town of Bojnice, which will serve to define the funds for this project.
Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy
Fraibišová, Markéta ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Název diplomové práce Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy Autor Bc. Markéta Fraibišová Abstrakt Diplomová práce se zabývá vzděláváním odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy. Úřad práce ČR jako správní úřad s celostátní působností má vlastní vzdělávací systém, do kterého zařazuje kmenové i projektové pracovníky. Vzdělávání zaměstnanců řídí přímí vedoucí, kteří identifikují vzdělávací potřeby, zařazují zaměstnance do vzdělávacích akcí a vyhodnocují výsledky vzdělávání. Cílem diplomové práce je návrh úprav vzdělávacího systému odborných pracovníků Úřadu práce ČR na území hlavního města Prahy. Teoretická část diplomové práce se věnuje vzdělávání dospělých, managementu vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Praktická část diplomové práce je řešena dotazníkovým šetřením, rozhovorem a studiem dostupných interních dokumentů. Klíčová slova Úřad práce ČR, veřejná správa, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání zaměstnanců

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 387 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.