Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Základní kapitál společnosti s ručením omezeným
Pavel, Josef ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
Základní kapitál společnosti s ručením omezeným Abstrakt Tato práce se zabývá institutem základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným, jeho významem a smyslem. Cílem práce je přitom zhodnotit současnou právní úpravu, porovnat ji s úpravou základního kapitálu v jiných zemích (zejména v Německu) a navrhnout její konkrétní zlepšení. Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným přinesla výraznou změnu oproti předchozí právní úpravě - zrušení minimálního základního kapitálu. To je důsledkem, nikoliv příčinou zpochybňování základního kapitálu jako institutu ochrany věřitelů. Garanční funkci totiž základní kapitál neplní, protože zákonná úprava základního kapitálu neposkytuje (a ani předchozí tak nečinila) účinné záruky, že společnost bude mít jak po svém vzniku, tak v průběhu své existence jakékoliv prostředky odpovídající výši základního kapitálu. Ostatní úprava ohledně reálné tvorby a udržení základního kapitálu byla (s výjimkami např. v podobě testu základního kapitálu) zachována, což je pozitivní zejména vzhledem k vysokému počtu společností, které mají výrazně vyšší než minimální základní kapitál. Práce dospívá k tomu, že z funkcí základního kapitálu platí zejména funkce signalizační, funkce počátečního zdroje a funkce pojítka smluvních prvků společnosti s ručením omezeným. Ostatní funkce plní...
Ochrana věřitelů při likvidaci společnosti
Moc, Jakub ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Čech, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá ochranou věřitelů při likvidaci obchodních společností, podle nové právní úpravy, účinné od 1. 1. 2014. Ačkoliv byla předchozí právní úprava považována za precizní a do ve velké míry byla převzata do úpravy současné, existují určité rozdíly ve prospěch i neprospěch ochrany věřitelů, na které v jednotlivých kapitolách upozorňuji. Cílem mé práce je rozebrat nejdůležitější prvky chránící věřitele v průběhu likvidace i po jejím skončení a to od obecných, až po ty, které poskytují ochranu pouze věřitelům se specifickými pohledávkami, tuto ochranu zhodnotit a upozornit na možné problémy, které mohou uspokojení věřitele ohrozit či zcela znemožnit. Mimo úvodu a závěru, sestává má práce ze tří, logicky na sebe navazujících kapitol, nahlížených z pohledu ochrany věřitelů. Počáteční kapitola má v zásadě definiční charakter potřebný pro vymezení rozsahu mé práce a proto je co možná nejstručnější. V první kapitole se tedy zabývám pojmem věřitel, jakožto pojmem, vymezujícím okruh osob, na jejichž ochranu se ve své práci zaměřuji a pojmem likvidace, jako procesem nastávajícím při zrušení obchodní společnosti bez právního nástupce. Vzhledem k tomu, že pojem likvidace je oproti pojmu věřitel nesrovnatelně komplexnější, odpovídá tomu i úměrně větší rozsah této matérie. Druhá kapitola se...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.