Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Požárská žula a její vlastnosti s ohledem na trvanlivost
Šťovíčková, Michaela ; Přikryl, Richard (vedoucí práce) ; Matějka, Dobroslav (oponent)
Požárská žula, nacházející se na severozápadním okraji Středočeského plutonického komplexu, je již přes 100 let jedním z našich nejvýznamnějších přírodních kamenů. Kvůli svému příznivému vzhledu, velmi dobré leštitelnosti a dobrým fyzikálním vlastnostem se stala oblíbeným dekoračním kamenem. Byla použita na mnoha významných stavbách a pomnících v tuzemsku i zahraničí. I přes deklarované vynikající fyzikální vlastnosti se na jejím leštěném povrchu začínají výrazně projevovat různé zvětrávací formy. Tato bakalářská práce v první části stručně referuje o petrologii granitů, jejich zvětrávání a využití pro dekorativní účely. Druhá část se věnuje sumarizaci dosud známých informací o požárské žule. Věnuje se jejímu umístění v rámci Středočeského plutonického komplexu, její mineralogii, petrologii, použití a historické i dnešní těžbě. Na tuto bakalářskou práci by měla navazovat diplomová práce, věnující se experimentálnímu studiu požárské žuly.
Nástroj pro ladění post-mortem
Kapičák, Peter ; Peringer, Petr (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je kontrolovať užívateľom špecifikované vlastnosti nad stopou programu alebo nad log súborom, ktoré by mal program spĺňať alebo naopak, ktoré by nemal spĺňať. Vlastnosti a ich opis sú základom nástroja pre ladenie post-mortem. Sú transformované na deterministický konečný automat aby sa dali overovať v stopách programov a ich opis je dôležitý pre vyhľadávanie konkrétnych udalostí v stopách programov, ktoré sú automatu posielané na vstup. Výstupom nástroja je výsledná správa o tom či boli vlastnosti splnené alebo porušené. Vytvorené riešenie poskytuje overovanie vlastností stôp programov, log súborov bez ohľadu na ich formát a aké udalosti predchádzali porušeniu vlastnosti.
Složení komunálních odpadů
Straka, David ; Vavříková, Petra (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá složením komunálního a směsného komunálního odpadu. Úvod rešeršní části práce se věnuje rozboru složení a vlastnostem odpadu. V další části je odpad považován jako palivo a je porovnán s klasickými tuhými palivy. Závěr rešeršní části se věnuje výzkumům složení odpadu z vybraných spaloven a cizích zemí. Výpočtová část práce se zabývá stanovením energetických vlastností odpadu.
Měření vlastností buněk kultivovaných v hydrogelu
Belák, Daniel ; Janoušek, Oto (oponent) ; Čmiel, Vratislav (vedoucí práce)
Hlavným motívom tejto práce je predstavenie spôsobov pestovania buniek v kultivačnom médiu-hydrogéli. Témou ďalšej časti je zoznámenie sa s problematikou spracovania snímok zostrojených pomocou mikroskopu a kamery v svetlom poli a fluorescenčnej mikroskopie. Skúma vplyv použitých parametrov pri skladaní obrazov pre dosiahnutie čo najväčšej hĺbky ostrosti. V závere sa venuje meraniu vlastností bunečných kultúr, ich štatistickým spracovaním a analýzou.
Studium vlivu procesních parametrů na vlastnosti svaru feritické korozivzdorné oceli při laserovém svařování s rozmítáním svazku
Křepela, Petr ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Tato práce měla za cíl provést experiment, který měl posoudit vliv jednotlivých svařovacích parametrů při metodě svařování laserem s rozmítáním svazku na zhotovený svar, resp. svary. Svařovaným materiálem byla feritická korozivzdorná ocel s označením 1.4016, která je, stejně jako všechny feritické oceli, náchylná k hrubnutí zrna a tím způsobenému zkřehnutím, které vede k degradaci mechanických vlastností svařence. Svary byly porovnány se vzorkem svařeným bez rozmítání i mezi sebou. Bohužel však vyhodnocení zkušebních vzorků nepřineslo významné odlišnosti od svařování laserem bez rozmítání, nicméně některé změny jsou poměrně patrné, jako je orientace zrn, svarové vady, nebo rovnoměrnost mechanických vlastností po délce svaru, kde je nejpodstatnější vliv frekvence rozmítání. Další výzkum by se měl věnovat omezení pórovitosti pří vyšších frekvencích rozmítání ve tvaru kružnice či elipsy.
Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku 17. století
Hejdová, Tereza
Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého konventu vedla se světskými pány, klášterními poddanými, knězi či kaplany.
Sledování vlivu složení betonu na odolnost proti abrazi
Černá, Hana ; Novosad, Petr (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na odolnost betonů proti abrazi s ohledem na použité suroviny pro jejich výrobu. V teoretické části práce jsou popsány příměsi, různé druhy kameniva a skladby kameniva, které ovlivňují odolnost betonu proti abrazi. V experimentální části bylo navrženo 15 různých receptur betonů třídy C30/37, S4. Do receptur byly vždy použity odlišné druhy kameniva – živcový štěrkopísek (Žabčice), biotický granodiorit (Olbramovice) a amfibolit (Želešice). Jemně mletý vápenec, mikrosilika, vysokoteplotní popílek a jemně mletá struska byly příměsi, které se přidávaly do navržených receptur. Byla stanovena konzistence metodou sednutí kužele a objemová hmotnost čerstvého betonu. V zatvrdlém stavu byla stanovena objemová hmotnost betonu, pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost v tahu povrchových vrstev, vodotěsnost, nasákavost betonu a odolnost proti obrusu metodou podle Böhma a metodou širokého kola. Vyrobená zkušební tělesa byla zkoušena po 7, 28 a 90 dnech zrání.
Studium vlivu vneseného provzdušnění na parametry provzdušněných betonů
Urbánek, Libor ; Voves, Jiří (oponent) ; Hubáček, Adam (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na provzdušněné betony, jejich parametry složení a vlastnosti. Dále se práce zaměřuje na studium vlivu vneseného provzdušnění do čerstvého betonu, na jeho vlastnosti v čerstvém i ve ztvrdlém stavu. Důraz je kladen na posouzení míry provzdušnění v čerstvém betonu, v porovnání s různými parametry betonu ztvrdlého, zejména obsahu vzduchu ve ztvrdlém betonu a trvanlivosti betonu. Shrnutí je doplněno popisem zkoušek distribuce vzduchových pórů v čerstvém a ztvrdlém betonu, popisem jednotlivých provzdušňovacích přísad a porovnáním vlivu provzdušňovacích přísad na trvanlivost betonu.
Využití preferencí zájemců při obchodování s nemovitostmi
Strnad, Radek ; Kopecký, Michal (vedoucí práce) ; Peška, Ladislav (oponent)
V poslední době se rozdělení hráčů na realitním trhu, aspoň tom českém, příliš nemění. Statistická data potvrzují, že se nevyskytují ani výraznější vzestupné tendence objemu prodaných a pronajatých nemovitostí. Pokud chtějí společnosti obchodující s realitami zaujmout větší podíl na trhu, musí si zajistit konkurenční výhodu nad ostatními. Jednou z možností, jak zaujmout více potenciálních zákazníků, může být zrychlení vyhledávacího procesu u webové prezentace společnosti. V mnohých případech se jedná až o stovky či tisíce různých nabídek, kterými se zájemce musí probrodit, než najde několik vyhovujících. Cílem diplomové práce je prozkoumat možnosti aplikace preferencí zájemců o obchodování s nemovitostmi. Jedná se zejména o zkoumání algoritmů doporučovacích systémů, jejich charakteristik a omezení. Autor vyhodnocuje použitelnost jednotlivých variant algoritmů a jejich funkčnost nad daty realitní kanceláře. Kromě teoretické části je v práci elaborován realitní informační systém RePort, který je rozšířen o framework pro implementaci algoritmů doporučovacích systémů. Autor má k dispozici provozní data středně velké realitní společnosti, nad kterými si může ověřit správnost svých rozhodnutí. V rámci informačního systému RePort a nově vybudovaného frameworku si implementuje vzorový doporučovací algoritmus a...
Scénografie Jiřího Trnky v Národním divadle
Vöröšová, Markéta ; Just, Vladimír (vedoucí práce) ; Topolová, Barbara (oponent)
Jiří Trnka (1912 - 1969) patří bezesporu k nejvýznačnějším českým výtvarníkům 20. století. Zasloužil se o to nejen kvůli světovým úspěchům v oblasti animovaného filmu, ale i nehynoucímu věhlasu ilustrátorské tvorby. Jeho umělecké aktivity se široce rozprostíraly - byl také malířem, grafikem, sochařem, loutkářem a scénografem. Ve všech vyjmenovaných disciplínách dosáhl obdivuhodných výsledků. Od začátku 40. let se začal věnovat divadelní scénografii, když spolupracuje s Národním divadlem. Vytvořil tu celkem 13 výprav, v kterých se projevil jeho osobitý talent. Trnka dokázal spolu s režiséry Jiřím Frejkou a Karlem Dostalem v Národním divadle vytvořit nezapomenutelné inscenace. V práci jsem zdokumentovala a vyložila Trnkovu scénografickou práci v kontextu Národního divadla za doby okupace. A závěru jsem popsala jeho charakteristický styl. KLÍČOVÁ SLOVA Jiří Trnka, Jiří Frejka, Karel Dostal, Národní divadlo, Dřevěné divadlo, scénografie, scénické výtvarnictví, jevištní výtvarnictví, výprava, kostýmy, rekvizity, dekorace, 40. léta, scénický návrh, výtvarník, scénické poznámky, animovaný film.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.