Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 191 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Hartman, Matouš ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Následující diplomová práce se věnuje problematice ideologického konfliktu mezi Východním blokem a chilskou vojenskou juntou. Autor textu zkoumá mediální obraz Československa v Chile a analyzuje mediální propagandu v ČSSR vedenou proti chilské vojenské vládě. Mediální kvalitativní analýza doplňují vzpomínky čtyř Čechů, kteří prožili kritické roky chilských dějin přímo v jihoamerickém státě. Autor se soustředí na roky 1973 a 1988 a 1989. První je začátkem chilské diktatury, tedy obdobím největšího šoku. Roky 1988 a 1989 pak vymezují konec nedemokratických režimů v Chile, respektive Československu. Pro mediální analýzu byly vybrány nejvýznamnější deníky v obou státech. V Chile se jedná o El Mercurio a La Segunda, v Československu Rudé právo a Mladou frontu. Mediální analýzu doplňují rozhovory s Milanem Syručkem, vedoucím zahraniční rubriky Mladé fronty k roku 1973, a Bohuslavem Borovičkou, zahraničním zpravodajem Rudého práva v Havaně, který se roku 1988 dostal do Chile u příležitosti referenda o budoucnosti vojenského režimu. Práce nabízí teoretickou část, v níž autor shrnuje moderní dějiny Chile a problematiku ideologií v jihoamerickém státě. Na jedné straně tu stál konzervativní antikomunismus, jehož kořeny sahají k začátku dvacátého století, na druhé straně pak allendovská vize socialismu,...
Divácké očekávání ve vztahu k autenticitě díla
Jelínek, Jakub ; BAGDASAROV, Georgy (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Jaroslav (oponent)
Tato práce si klade za cíl prozkoumat svět mystifikačních filmových projevů, které se simulováním formálních i stylistických výrazových prostředků doku-mentárního filmu snaží odstranit divácký kritický pohled a být tak následně v očích těchto diváků vnímány jako filmy skutečně dokumentární. Skrze analýzu těchto klamavých filmů odhalíme postupy, kterých tvůrci užívají pro méně či více úspěšnou mystifikaci a přiblí-žíme si motivace, jenž stáli na pozadí jejich vzniku. Od tzv. „mockumentů“, skrze filmovou propagandu, až po dnes velmi se rozmáhající filmy s konspirační tematikou se pokusíme objasnit, zda operují všechny zmíněné proudy se stejnými postupy, když jde každému z nich v podstatě o jedno a to samé – co nejdůsledněji přesvědčit diváka o svých pravdách a skrze podobu dokumentárního filmu ho tak přinutit obsahu daných filmů uvěřit.
Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání
Jabůrek, Václav ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí - konkrétně na obou hlavních kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy - respektive tím, nakolik je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují historické události - například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty tehdejšího vládnoucího režimu.
Potenciál současného českého politického filmu a seriálu
Keil, Jindřich ; MORAVEC, Václav (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Bakalářská práce na téma Potenciál současného českého politického filmu a seriálu se zaměřuje především na tvorbu fikční. Tedy takovou, která není dokumentární, ani vědomně reálné události a osoby necituje. V první části práce definuje pojmy, které je nutné se pro další bádání znát. Následně prozkoumá historickou a současnou situaci tohoto žánru v české kinematografii a na televizním trhu. V poslední části pak skrze dotazník nabídne pohled několika českých nezávislých producentů. Na jejich odpovědích je zajímavý nejen přístup k danému žánru, ale i české kinematografii a jejím principům obecně. Závěrem se pak práce pokusí vyhodnotit, jaký skutečný potenciál politcký fikční žánr v České republice má a zda by tento typ filmu měl být středem zájmu pro nynější i budoucí producenty.
Problematika fake news v současných médiích
Hort, Pavel ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Tato práce se zaměřuje na problematiku fake news a s tím související projevy dezinformace v současných, zejména elektronických médiích. Cílem práce je objasnit definici fake news a jejich funkci v kontextu prostředků mediální manipulace a podat komplexní obraz o této problematice. Téma se dotýká také souvisejících pojmů, jakými jsou hoaxy, fámy, městské legendy, konspirační teorie a další. Práce mapuje výskyt fake news zejména v českém prostředí, odhaduje možný dosah falešných zpráv na publikum a popisuje jejich charakteristické znaky. Mezi tyto znaky patří titulky ve formě tzv. clickbaitu, důraz na emoce, manipulace pomocí lexikálních prostředků a invektivu, zavádějící nebo zcela neuvedené zdroje (a s nimi související zdánlivé autority) a konstrukce reality pomocí obrazových materiálů. Dalším záměrem této práce je nastínit problémy, které se fake news dotýkají. Patří sem narušení novinářské etiky, vzrůstající nedůvěra v tradiční média, možné ovlivňování politických preferencí, porušování legislativy či personalizace obsahu. Výzkum je založený na analýze reprezentativního vzorku fake news, jejich komparaci či na orientačním průzkumu veřejného mínění. Práce se závěrem také snaží navrhnout řešení, jak se lze proti fake news bránit a tím zamezit jejich možné manipulaci.
La Nation Tchèque: konstrukce československého národa ve Francii
Krejčová, Jana ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Během první světové války byly zásluhou diplomatické činnosti T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků vytvořeny podmínky ke vzniku samostatného československého státu. Důležitou součástí aktivit Československé národní rady v Paříži, jako hlavního orgánu zahraniční akce, byla intenzivní propagandistická činnost. Jejím klíčovým komunikačním kanálem, orientovaným na francouzské publikum, byla revue La Nation Tchèque. Prostřednictvím tematické analýzy a pomocí nástrojů historicko-diskurzivní analýzy si tato práce klade za cíl odhalit v La Nation Tchèque základní argumentační linie, které měly v očích francouzského publika konstruovat představu československého národa. První kapitola zasazuje práci do teoreticko-metodologického rámce, věnuje se problematice pohledů na národ, propagandy jako způsobu politické komunikace a přístupu diskurzivní konstrukce národa. V druhé části práce je stručně popsána revue La Nation Tchèque a její redakční zázemí. Poslední část je věnována výsledkům tematické analýzy, z níž vyplývají tři okruhy. První z nich je zaměřen na pojetí národních dějin, vykreslení charakteru československého národa a sounáležitosti se západoevropskými dějinami. Dominujícím námětem je doba husitská, postava Jana Husa a jeho následovníků. Druhý okruh sdružuje ekonomické argumenty podporující vznik...
Alternative Realities on Social Media: Twitter and the German Right-Wing
Pommer, Alexandra Karen Lydia ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Right-wing radicalism has moved to the periphery of public and academic attention. This is despite the fact that hate crimes are increasing and right-wing populist parties win enough votes to be represented in parliament or even make up governments Europe-wide. In addition, the Internet has made it easy for the right-wing to network and transport their ideology to a large audience. The research, therefore, asks how the German right-wing as a contrast society is portrayed on Twitter networks. Because it is the goal of contrast societies to change the target society in its favor, the Internet offers a space where an ideal society can be created online. Right-wing networks on Twitter will be analyzed with a social media analysis using Twitter statistics, NodeXL Pro and Gephi. The analysis will be conducted by identifying online radicalization themes, like for example hate towards refugees, in the form of hashtags, that constitute the alternative reality created online. The results of the analysis will then be presented in the context of radical contrast society's efforts to change society. This way, it will be possible to come to a meaningful conclusion that includes wider societal implications of the right-wings' networking on Twitter.
Chinese Visual Propaganda
Uhlikova, Jana ; Karmazin, Aleš (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Analysing discourse through visual units is certainly a very fascinating and interesting way of showing how propaganda posters regulate and shape the beliefs, values, and attitudes of social groups. Based on the theory of social constructionism, this research paper aims to explore and examine the use of verbal and nonverbal symbols between the propagandist and the audience in which the social positions of difference and authority are articulated. To accomplish this, I choose six propaganda posters that resonated strongly within the Chinese society to reflect how their symbolic messages and linguistic codes serve as transmitters of certain ideas. I incorporated testimonies of Anchee Min, Duo Duo, and Saul Yeung as a form of evidence in revealing the cultural significance, social practices, and power relations because they all have knowledge and experience in the cultural, social, and political discourse during the Cultural revolution. By applying a hermeneutic approach, this research paper deconstructs the symbolic meanings and linguistic codes of propaganda posters to reveal the notion of communication competence between the propagandist and the audience. Key words: China, propaganda, visual semiotics, symbols, discourse

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 191 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.