Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Influence of English on the pronunciation in German with examples of the Czech native speakers at middle school level
MARTÍNKOVÁ, Klára
Předložená diplomová práce se zabývá vlivem angličtiny na výslovnost v němčině u českých rodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ. V teoretické části jsou charakterizovány a klasifikovány segmentální a suprasegmentální jevy jak v angličtině, tak v němčině na základě dostupné odborné literatury. Praktická část je zaměřena na konkrétní výzkum vlivu angličtiny u žáků 6. - 9. tříd, který proběhl pomocí zvukových nahrávek zadaného textu. Shromážděná data jsou dále analyzována z hlediska poměru ke všem respondentům i z hlediska výskytu problematických jevů v jednotlivých třídách. Práce je vypracována v německém jazyce.
Možnosti rodičů při reedukaci dyslalie u dětí předškolního věku
NEUŽILOVÁ, Nela
Bakalářská práce se zaměřuje především na rodiče dětí s dyslalií. První část shrnuje způsoby, kterými se rodiče mohli snažit dyslalii zmírnit, a možnosti ukazující způsob práce s tímto druhem narušené komunikační schopnosti. Zabývá se okolnostmi hledání správného logopedického pracoviště. Seznamuje rodiče s průběhem a podmínkami reedukace dyslalie, jež by měli rodiče respektovat a rozvíjet. Druhá část zkoumá z jedné strany spokojenost rodičů s průběhem logopedické intervence a možné příčiny ovlivňující vznik dyslalie. Tuto problematiku objasňují z druhé strany logopedové, jež ozřejmují svůj pohled na práci s rodiči a dětmi a na spokojenost s pracovními podmínkami.
Active processes in the phonetics of modern Russian language
Zaripova, Adelya ; Konečný, Jakub (vedoucí práce) ; Vasilyeva, Elena (oponent)
TÉMA: Aktivní procesy ve fonetice současného ruského jazyka ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá problematikou aktivních procesů v oblasti fonetiky současného ruského jazyka. Teoretická část je věnována otázkám normy a úzu, ortoepii a problematice jazykových změn ve společnosti. V této části jsou také představeny nejvýraznější aktivní procesy, které ve zvukové stránce současného ruského jazyka probíhaly a probíhají v posledních několika desetiletích. V praktické části jsou zpracovány výsledky analýzy autentického jazykového materiálu (televizní a rozhlasové pořady). Při analýze bude sledována frekvence a vzájemný vztah jevů normativních a aktivních. Na základě stanovených kritérií bude provedeno zhodnocení míry rozšíření aktivního procesu v řeči mluvčích a budou naznačeny možné tendence dalšího vývoje. KLÍČOVÁ SLOVA: ortoepie, norma, výslovnost, aktivní procesy, řeč
Francouzské nosové samohlásky: Jejich percepce a realizace v případě českých rodilých mluvčích
Kubešová, Tereza ; Nováková, Sylva (vedoucí práce) ; Nádvorníková, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na realizaci francouzských nosových samohlásek, přesněji na jejich rozpoznání v textu a následnou realizaci českými rodilými mluvčími. Práce vychází z předpokladu, že realizace těchto hlásek je pro české mluvčí poměrně obtížná, a to z důvodu absence nosových samohlásek v českém jazyce. Teoretická část této práce se věnuje popisu francouzského fonologického systému a jeho hlásek. Podrobněji se poté zabývá francouzskými nosovými samohláskami. Následně jsou v práci rozebrány hlavní rozdíly mezi francouzským a českým fonologickým systémem. V poslední řadě následuje krátké pojednání o ortoepii francouzštiny. Praktická část této práce je tvořena především rozborem nahrávek českých studentů a rozebrání jejich chyb při realizaci nosových samohlásek. Cílem je potvrdit výchozí předpoklad, že nosové samohlásky způsobují českému publiku obtíže. V poslední řadě tato práce předkládá krátký náhled do učebnic francouzštiny, a to, jak se věnují dané problematice, tedy nosovým samohláskám. Klíčová slova: Nosová samohláska, hláska, foném, fonetika, fonologie, výslovnost
Issue of teaching the pronunciation of the German language at Czech primary schools
Habánová, Eva ; Nečasová, Pavla (vedoucí práce) ; Švermová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce se zabývá výukou německé výslovnosti na prvním stupni základní školy v Čechách. Teoretická část objasňuje důležitost výuky výslovnosti - fonetiky a fonologie - pro dosažení komunikativních dovedností. Vysvětluje termíny související s výslovností, popisuje jevy německého hláskového systému pro Čechy obtížné a pojednává metody výuky německé výslovnosti v kontextu prvního stupně základní školy. Poukazuje také na to, že zastoupení výuky německé výslovnosti v RVP je nedostatečné a ve školních vzdělávacích plánech velmi rozdílné. Praktická část nejprve představuje tři učebnicové soubory a analyzuje míru zahrnutí výuky výslovnosti do jejich konceptů. Následně představuje výzkum, který proběhl v pěti třídách prvního stupně. V rámci výzkumu probíhaly hospitace a rozhovory s učiteli a bylo zjišťováno zvládnutí nejobtížnějších německých hlásek žáky. Výsledky výzkumu v jednotlivých třídách jsou poté porovnány. Zjištěno bylo, že existují jisté souvislosti mezi učitelem, jeho výukou a výslovnostními dovednostmi žáků, avšak celkově žáci výslovnost německých hlásek po dvou letech němčiny příliš neovládají. KLÍČOVÁ SLOVA němčina jako cizí jazyk, výslovnost, výuka výslovnosti, chyby ve výslovnosti, segmentální rovina výslovnosti, hlásky, první stupeň
Výslovnost hlásky r v českých projevech cizinců s mateřštinou němčinou a jeho percepční přijatelnost
Novotná, Gabriela ; Veroňková, Jitka (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
Téma diplomové práce spadá do oblasti osvojování si a učení se L2. Zaměřuje se na češtinu jako druhý a cizí jazyk u mluvčích s mateřštinou němčinou, konkrétně na jejich výslovnost souhlásky r a její percepční přijatelnost pro rodilé mluvčí češtiny. Teoretická část shrnuje problematiku osvojování si a učení se výslovnosti v druhém a cizím jazyce a nastiňuje výslovnostní obtíže, které mívají němečtí mluvčí v češtině. Věnuje se skupině r-ových hlásek obecně a dále se zaměřuje na hlásku r v češtině a v němčině, jak samostatně, tak ve vzájemném srovnání. V poslední kapitole jsou rozebrány kombinatorické vlastnosti hlásky r, které slouží jako základní východisko pro praktickou část práce. Praktická část práce popisuje výzkum, pro který byly pořízeny nahrávky od pěti německých studentů programu Erasmus, kteří přijeli na jeden semestr do Prahy a začali se učit česky. Pro účely výzkumu byl sestaven text ke čtení založený na slovech obsahujících hlásku r. Z nahrávek tohoto textu byla vystříhána klíčová slova a z nich sestavený percepční test byl zadán rodilým mluvčím češtiny k ohodnocení výslovnosti hlásky r. Výsledky výzkumu a závěry vyvozené z něj ukázaly mimo jiné statisticky významné rozdíly mezi hodnocením výslovnosti hlásky r podle jejího kombinatorického okolí. Klíčová slova výslovnost, L2, hláska r,...
Výslovnost konsonantických skupin v českých projevech španělských mluvčích
Pugachova, Kateryna ; Veroňková, Jitka (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Téma této diplomové práce patří do oblasti osvojování si L2. Zaměřuje se na češtinu jako druhý/cizí jazyk u mluvčích s mateřštinou španělštinou, konkrétně na jejich výslovnost vybraných souhláskových skupin ve srovnání s českou ortoepickou normou. Teoretická část shrnuje problematiku osvojování si výslovnosti druhého/cizího jazyka a následně popisuje hláskové systémy, strukturu slabiky a specifické kombinatorické vlastnosti hlásek češtiny a španělštiny. Praktická část práce popisuje výzkum, pro který byly pořízeny nahrávky od třinácti španělských mluvčích z různých zemí a s různou délkou pobytu v České republice. Pro účely výzkumu byl sestaven text ke čtení obsahující vybrané souhláskové skupiny v iniciální, mediální a finální pozici slova. U zkoumaných slov byla provedena percepční analýza a výsledky byly zpracovány podle stanovených kritérií.
Česká ortoepická kodifikace
Štěpánová, Veronika ; Adam, Robert (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent) ; Ološtiak, Martin (oponent)
Mgr. Veronika Štěpánová Česká ortoepická kodifikace Abstrakt Disertační práce pojednává o výslovnostní kodifikaci spisovné češtiny. Zaměřuje se na specifika zkoumání a popisu zvukové roviny jazyka a obecněji na problematiku ortoepické kodifikace, její kritéria, zdroje, vztah k ortografii atp. Rozebírá rovněž historii českého ortoepického zkoumání, podrobně se zabývá zejména prvními kodifikačními snahami, přípravami příruček Výslovnost spisovné češtiny I (ed. B. Hála; 1955, 1967) a Výslovnost spisovné češtiny II (ed. M. Romportl; 1978) a nově shrnuje i vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti od 80. let 20. století do současnosti. Těžiště práce spočívá zejména v analýze obsahů významných ortoepických příruček, a to nejen publikací Výslovnost spisovné češtiny I a II, ale i prací starších a novějších. Explicitně je upozorňováno na jevy, jejichž hodnocení se postupně proměňovala (např. výslovnost skupin zapisovaných jako mě a sh, užívání rázu, zjednodušování vybraných souhláskových skupin, znělostní asimilace před jedinečnými souhláskami) nebo jejichž pojetí je z pohledu současné výslovnostní normy problematické. Se vznikem práce je těsně spjato vybudování korpusu Monolog, jenž obsahuje nahrávky a ortografické přepisy veřejných projevů profesionálních mluvčích veřejnoprávního Českého rozhlasu a slouží...
Fonetická gramotnost českých žáků středních škol v ruském jazyce
Konečný, Jakub ; Žofková, Hana (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent) ; Ondráková, Jana (oponent)
Disertační práce se zabývá výslovností českých žáků v ruském jazyce. V práci je formulována definice fonetické gramotnosti, pozornost je zaměřena na proces jejího utváření. Text je rozdělen do tří základních částí - první je věnována teoretickým základům, ovlivňujícím osvojování zvukové stránky cizího jazyka žáky (z hlediska lingvistického, psychologického a lingvodidaktického), druhá část shrnuje výsledky výzkumu vztahu vyučujících ruského jazyka ke zkoumané problematice a výsledky analýzy dostupných učebních souborů a popisuje realizované fonetické testování žáků středních škol včetně interpretace jeho výsledků. Ve třetí části práce je provedena syntéza poznatků z obou předcházejících kapitol, na kterou navazuje diskuse. Při zpracování disertační práce byly použity kvantitativní i kvalitativní metody pedagogického výzkumu: dotazníkové šetření, obsahová analýza učebních souborů, fonetické testování a analýza nahrávek autentického projevu žáků. Práce poskytuje ucelený pohled na zkoumanou problematiku v kontextu aktuální situace, kdy je ruský jazyk na českých školách vyučován jako další cizí jazyk. Ukazuje se, že vyučující ruského jazyka kladou důraz na správnost výslovnosti žáků pouze v případě, že jsou k tomu vybízeni zadáním cvičení v učebnici, nicméně učební soubory obsahují relativně nízký...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.