Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Česko-bavorské vztahy v oblasti regionálního rozvoje po roce 1990
Křížová, Diana
Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi Českou republikou a spolkovou zemí Bavorsko na úrovni bilaterální i multilaterální a vzájemné spolupráce regionů časově od roku 1990 po současnost. Cílem práce je provést analýzu v oblasti bilaterálních vztahů a kontaktů mezi Českou republikou a Bavorskem, provést obsahovou analýzu dokumentů a vývoje přeshraniční spolupráce ve vybraných regionech. Důležitou součástí práce je komparace území a historický vývoj, význam vzájemných smluv a profil nástrojů spolupráce. Vývoj česko-bavorských vztahů je následně diskutován s přihlédnutím na roli Evropské unie a s pohledem budoucích možných řešení k efektivnější spolupráci.
Komparace projektů regulujících negativní jevy mezi mládeží v Ostravě a ve Vyškově
Donaťáková, Eva
Tato bakalářská práce je zpracována na téma Komparace projektů regulujících negativní jevy mezi mládeží v Ostravě a ve Vyškově. Teoretický rámec práce osvětluje pojmy jako jsou mládež, negativní jevy a projekty. Praktická část se pak věnuje popsání a porovnání vybraných projektů podle předešlého teoretického vymezení. Následně se práce zabývá posouzením výsledků projektů a zformulováním závěrů týkajících se funkce zkoumaných projektů v rozvojových záměrech obou měst.
Dostupnost nezávadné vody ve východní Africe
Hošková, Lucie
Hošková, L. Dostupnost nezávadné vody ve východní Africe. Brno, 2019. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dostupnosti nezávadné vody v regionu východní Afrika. Hlavním cílem práce je hodnocení úspěšnosti vybraných projektů v rámci dvou vybraných modelových států, Tanzanie a Keni. V návaznosti na tyto projekty následná identifikace nejvýznamnějších aspektů souvisejících s efektivním zvyšováním dostupnosti nezávadných vodních zdrojů. Tato práce představuje formou literární rešerše pohled na témata voda jako zdroj, vodní stres, spotřeba vody, distribuce, úprava a znečištění vody. Zabývá se vymezením regionu východní Afrika, blíže dvěma vybranými modelovými státy, Tanzanií a Keňou. Část práce je zaměřena na konkrétní projekty Světové banky. Tato část poskytuje komentovaný přehled projektů a prezentuje jejich úspěšnost a neúspěšnost. Mimo jiné se práce zabývá využitím výsledků v praxi.
Zlepšení podnikových procesů zajišťování bezpečnosti produktů
Zvolánková, Kateřina ; Jankových, Róbert (oponent) ; Prostredník, Daniel (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje procesu zajišťování funkční bezpečnosti u produktů brněnské společnosti Bosch Rexroth, jež se zabývá průmyslovými hydraulickými systémy. V první části jsou představeny základní legislativní předpisy týkající se bezpečnosti produktů a dále jsou zde popsány vybrané normy relevantní pro tuto práci. Druhá část se zaměřuje na společnost Bosch Rexroth a na aktuální stav v oblasti zajišťování funkční bezpečnosti u jejich produktů. Součástí je také popis řešení funkční bezpečnosti na konkrétním projektu – hydraulickém zapracovávacím lisu. V závěru práce jsou navrhnuta zlepšení procesu zajišťování funkční bezpečnosti reagující na zjištěné nedostatky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.