Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,171 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vytvoření projektu "Volejbal, jak ho neznáš"
Lenc, Ondřej ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Vytvoření projektu "Volejbal, jak ho neznáš" Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrh projektového plánu, jenž by mohl být okamžitě aplikován a realizován. Dílčím cílem diplomové práce je vytvořit pozadí návrhu projektového plánu, respektive dát dohromady ucelenou koncepci projektu náborového typu, a to včetně jeho názvu a základních parametrů, loga, přínosu, řešení a financování. Metody: Metodologicky se diplomová práce opírá o kvalitativní výzkum dat ve formě kvalitativního hloubkového dotazování, konkrétně pak polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami, uskutečněného na pěti respondentech. Záměrem rozhovorů bylo jednak zjistit, jak byl vytvořen a jak funguje projekt "Pojď hrát hokej" a to včetně náborové akce "Týden hokeje", a jednak zjistit možnosti přijetí projektu náborového typu v prostředí volejbalu v České republice. Za účelem těchto zjištění vybráni autor projektu "Pojď hrát hokej" a pořadatelka náborové akce "Týden hokeje", respektive vedoucí Úseku propagace a medializace při Českém volejbalovém svazu a dva sportovní manažeři ve volejbalových klubech. Výsledky: Za pomoci zjištění z výzkumu kvalitativních dat byla jednak sestavena ucelená koncepce projektu náborového typu se zaměřením na prostředí minivolebalu v České republice a jednak vytvořen návrh...
Národní úložiště šedé literatury v roce 2012
Pejšová, Petra
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vzniklo v rámci projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2011. Od roku 2012 je provoz NUŠL standardní službou Národní technické knihovny. V příspěvku zazní souhrn dění, novinek a řešených problémů za rok 2012.
Prezentace: idr-506_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-506_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-506_3 - Stáhnout plný textMP4
Národní úložiště šedé literatury v roce 2012
Pejšová, Petra
Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) vzniklo v rámci projektu, který byl úspěšně zakončen v roce 2011. Od roku 2012 je provoz NUŠL standardní službou Národní technické knihovny. V příspěvku zazní souhrn dění, novinek a řešených problémů za rok 2012.
Prezentace: idr-506_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-506_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-506_3 - Stáhnout plný textMP4
Zásady institucionálního financování VaV
Rákosník, Jiří
Systém financování výzkumných institucí z veřejných prostředků v České republice prošel od r. 1990 složitým vývojem a zejména v posledním desetiletí dospěl do velmi neuspokojivého stavu. Rozhodování o tom komu a v jaké výši přidělit institucionální podporu pro výzkum a vývoj postrádá strategické informace. Opírá se o pouhé mechanické sledování výstupů s pravidly měnícími se z roku na rok. Hrubé nedostatky rozhodovacího systému jsou kompenzovány nesystémovými opatřeními. Jedním z hlavních cílů individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“ je navrhnout mechanismy efektivního financování výzkumných institucí z veřejných prostředků, které se budou opírat o nový systém hodnocení výzkumných organizací, budou klást důraz na excelenci, motivaci a střednědobou stabilitu.
Prezentace: idr-466_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-466_1 - Stáhnout plný textMP4
Zásady institucionálního financování VaV
Rákosník, Jiří
Systém financování výzkumných institucí z veřejných prostředků v České republice prošel od r. 1990 složitým vývojem a zejména v posledním desetiletí dospěl do velmi neuspokojivého stavu. Rozhodování o tom komu a v jaké výši přidělit institucionální podporu pro výzkum a vývoj postrádá strategické informace. Opírá se o pouhé mechanické sledování výstupů s pravidly měnícími se z roku na rok. Hrubé nedostatky rozhodovacího systému jsou kompenzovány nesystémovými opatřeními. Jedním z hlavních cílů individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“ je navrhnout mechanismy efektivního financování výzkumných institucí z veřejných prostředků, které se budou opírat o nový systém hodnocení výzkumných organizací, budou klást důraz na excelenci, motivaci a střednědobou stabilitu.
Prezentace: idr-466_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-466_1 - Stáhnout plný textMP4
Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika: Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI
Münich, Daniel
Cílem Ipn projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (Ipn Metodika) je v horizontu od roku 2015 nahradit stávající Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným systémem institucionálního hodnocení. Nové hodnocení v podobě informovaného peer-review bude reflektovat doporučení Ipn Audit a bude vycházet i z Dlouhodobých principů hodnocení přijatých RVVI. Nově připravovaný systém bude charakterizovat kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení výstupů a přínosů tvůrčí činnosti výzkumných organizací (VO) s jasnými, do budoucnosti orientovanými ukazateli umožňujícími hodnotit dynamiku jejich rozvoje, bude posuzovat výstupy výzkumných organizací z hlediska jejich kvality, relevance, dopadu a efektivnosti, bude respektovat oborové a institucionální odlišnosti, umožní periodické hodnocení výkonnosti jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých komponent v porovnání se světovými standardy všude tam, kde existují. Výsledky hodnocení mají umožnit strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí a pracovišť. Proces hodnocení bude navržen jako silně odolný proti nepotismu a bude mít silnou oporu v kvalitních hodnotitelích ze zahraničí a bibliometrické podpoře.
Prezentace: idr-465_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-465_2 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,171 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.