Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 823 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytvoření projektu "Volejbal, jak ho neznáš"
Lenc, Ondřej ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Vytvoření projektu "Volejbal, jak ho neznáš" Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrh projektového plánu, jenž by mohl být okamžitě aplikován a realizován. Dílčím cílem diplomové práce je vytvořit pozadí návrhu projektového plánu, respektive dát dohromady ucelenou koncepci projektu náborového typu, a to včetně jeho názvu a základních parametrů, loga, přínosu, řešení a financování. Metody: Metodologicky se diplomová práce opírá o kvalitativní výzkum dat ve formě kvalitativního hloubkového dotazování, konkrétně pak polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami, uskutečněného na pěti respondentech. Záměrem rozhovorů bylo jednak zjistit, jak byl vytvořen a jak funguje projekt "Pojď hrát hokej" a to včetně náborové akce "Týden hokeje", a jednak zjistit možnosti přijetí projektu náborového typu v prostředí volejbalu v České republice. Za účelem těchto zjištění vybráni autor projektu "Pojď hrát hokej" a pořadatelka náborové akce "Týden hokeje", respektive vedoucí Úseku propagace a medializace při Českém volejbalovém svazu a dva sportovní manažeři ve volejbalových klubech. Výsledky: Za pomoci zjištění z výzkumu kvalitativních dat byla jednak sestavena ucelená koncepce projektu náborového typu se zaměřením na prostředí minivolebalu v České republice a jednak vytvořen návrh...
Creation of Project Plan for Participation in International Fairs
Perout, Kateřina ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This Master's thesis is focused on the use of project management in practice, specifically its use in planning the company's participation in international trade fairs. The work is based on the theoretical basis of project management, which is used in specific cases of trade fair planning. The result of the work is a specific procedure and checklist, which should serve as support for project managers in planning.
Návrh projektu na zavedení elektronického obchodu společnosti
Szarka, Tamás ; Švik, Matěj (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práca vytvorý návrh projektu pre implementácie elektronického obchodu vo vybranej spoločnosti s využitím nástrojov a metodiky projektového manažementu. Na základe analýz podnikového prostredia a kľúčových teoretických východisek z oblasti projektového riadenia, prinášá analyzovanej spoločnosti návrh plánu projektu, využitelného pre jeho prípadnou budúci realizaci.
Analýza implementace a oceňování BIM modelu ve stavebním podniku
Forman, Vladislav ; Tuscher, Martin (oponent) ; Biolek, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu implementace a oceňování BIM modelu ve stavebním podniku. V praktické části je vybrán konkrétní stavební podnik a jeho projekt pro zavedení implementace a ocenění pomocí oceňovacích pluginů, které blíže definují prvky podle konstrukční klasifikace. Jsou vybrány pro účely této práce konstrukce hlavní stavební výroby – piloty, prefabrikovaný nosný skelet, stěnové obvodové opláštění a střešní skládaný plášť. Na základě takto vypracovaného modelu je sestaven BIM model a pomocí exportu dat z oceňovacích pluginů, je zpracován položkový rozpočet. Hlavním výsledkem této práce je provedení analýzy implementace a ukázat výhody a nevýhody BIM přístupu k projektům.
Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku
Ambros, Daniel ; Ubrová, Martina (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem diplomové práce je popsat proces přípravy a realizace stavební zakázky a zpracování dokumentace výrobní přípravy. V teoretické části této práce jsou popsány základní pojmy týkající se výstavby a projektového řízení. Následující praktická část se již zabývá dodavatelskou přípravou a také bezpečností a ochranou zdraví při práci pro vybranou zakázku. Touto zakázkou je výstavba Krajského úřadu Kraje Vysočina, administrativní budovy E.
Využití nástrojů projektového managementu ve firmě
Shadrina, Anna ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další částí následuje analýza současného stavu vybrané firmy. V poslední částí je zpracován návrh projektu.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Zhumatay, Aikumis ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zaměřuje na využití nástrojů projektového managementu u vybrané společnosti. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti projektového managementu. V rámci další části probíhá analýza současného stavu společnosti, pro lepší přehled na problematiku projektu. Poslední část věnuje se návrhu řešení projektu a přínosům, vypracováného návrhu.
Využití nástrojů projektového managementu ve firmě
Shadrina, Anna ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další částí následuje analýza současného stavu vybrané firmy. V poslední částí je zpracován návrh projektu.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Šima, Michal ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Obsahom bakalárskej práce je využitie nástrojov projektového managementu a metodiky PRINCE2 v praxi. Hlavným cieľom je vytvoriť plán projektu pre implementáciu nového nástroja určeného na zber dát spätnej väzby od zákazníkov v konkrétnej firme. Na úvod práce sú popísané základné pojmy ako projekt, projektový management, životný cyklus projektu či metodika PRINCE2. Druhá časť je zameraná na analýzu súčasného stavu spoločnosti s jej zhrnutím v analýze SWOT. V poslednej časti je zostavený návrh projektu s aplikovaním metodiky PRINCE2 a jej štruktúrou prispôsobenou prostrediu a potrebám firmy.
Usage of Agile Methodologies in Software Development Management
Brejčáková, Simona ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The proposed bachelor thesis deals with agile software development. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile methodologies and their comparison. Agile methodologies such as Scrum, Extreme programming and agile tools such as Kanban, Test Driven Development and Feature Driven Development are described in more detail below. Furthermore, was carried out the current state analysis of the company, which used some tools of agile management. Based on analysis, are proposed the solutions to problems that were discovered.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 823 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.