Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Realizace a hodnocení projektové výuky na základní škole
Průchová, Věra ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Pavel (oponent)
Diplomová práce Voda je život popisuje přírodovědný projekt realizovaný již sedmým rokem na Základní škole v Chrudimi. Teoretická část diplomové práce je věnována srovnání transmisivního a konstruktivistického pojetí výuky, vymezením pojmů projekt, projektová výuka, projektová metoda a badatelsky orientovaná výuka. Dále pak srovnáním projektové výuky s integrovanou tematickou výukou a implementaci téma Voda v Rámcově vzdělávacím programu pro základní školy. Praktická část diplomové práce podrobně popisuje realizovaný projekt Voda je život, od metodiky projektu až po vlastní průběh a hodnocení projektu. Zároveň se zaobírá kritickou analýzou projektu zaměřenou na problematiku projektovosti projektů, především z hlediska dodržování základních kritérií projektové výuky. Cílem této práce je také poukázat na problematická místa a navržení případné alterace představeného projektu. KLÍČOVÁ SLOVA Projektové vyučování, mezipředmětové vztahy, voda, analýza projektu, pozorování, badatelsky orientovaná výuka
Implementace elektronických občanských průkazů
Kopecká, Jana ; Pešek, Michal (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá teoretickou části projektového řízení obecně a následně i ve vybrané společnosti. Posléze je provedena analýza procesů projektového řízení a návrhy na jeho zlepšení tohoto projektu za využití všech možných projektových analýz.
Analýza projektového řízení výstavby webové stránky
Šraděja, Ondřej ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Kovářová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce pojednává o projektovém řízení výstavby webové stránky. Je rozdělena na tři části. První část, teoretická, vysvětluje základní pojmy problematiky projektového řízení a software vývoje. Druhou částí je metodologie, která uvádí základní nástroje sběru dat, analýzy a vyhodnocování. Třetí část je praktická a je následně rozdělena do tří částí. První z nich pojednává o charakteristice společnosti Fox Hunter s.r.o., jejiž tým realizoval daný projekt výstavby webové stránky. Druhou částí je kvalitativní analýza, která analyzuje projektové řízení u daného projektu a odhaluje jeho nedostatky. Poslední částí jsou navrhnutá opatření, tedy doporučené řešení nalezených nedostatků.
Migrace, modernizace a virtualizace síťové infrastruktury z pohledu projektové analýzy
PEXA, Petr
Cílem bakalářské práce bylo názorně představit, co z pohledu projektové analýzy, vedení, výsledné realizace a performance testování znamená zrealizovat převzetí rozsáhlé celosvětové IT infrastruktury konkrétní firmy na již nepodporované platformě, navrhnout a teoreticky ověřit plán modernizace včetně výsledné podoby a to celé zrealizovat. BP je rozdělena na teoretickou část stávající technologie prostředí, navržená nová technologie prostředí, forma project managementu, jaké nástroje / aplikace / personální zdroje jsou potřeba apod., a část praktickou proces migrace jako takové zohledňující všechny kroky. Výstupem BP je také referenční případová studie, kterou bude možné aplikovat na většinu IT infrastrukturních prostředí mezinárodních firem libovolného zaměření.
Plánování projektu : Aktivační vlna novinek Pickwick
Jiroutová, Aneta ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Šindelářová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá řízením projektů jak z teoretické, tak praktické stránky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, zásady a postupy při řízení projektů včetně několika konkrétních metod síťové analýzy. Stručně je zde popsána i aplikace MS Project, program na podporu plánování projektů. Praktická část je zaměřena na plánování reálného projektu s tématem aktivační vlny novinek Pickwick. Projekt zobrazuje marketingový pohled na zviditelnění a podporu prodeje čajových novinek při finančním i časovém omezení. Součástí projektu je Ganttův diagram společně s kritickou cestou, zároveň jsou provedeny analýzy nákladů, zdrojů a rizik. Ke zpracování a popis projektu v praktické části byl implementován MS Project 2007.
Zhodnocení úspěšných a neúspěšných projektů a určení faktorů úspěšnosti
Hosnedl, Tomáš ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tří reálných projektů a na základě tohoto hodnocení identifikovat faktory úspěšnosti v projektovém řízení. Dále je zde zhodnocena metodika společnosti a porovnána s obecnými metodikami projektového řízení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.