Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Exprese a prognostický význam mikroRNA u pacientek s časným karcinomem prsu.
Sochor, Marek ; Tesařová, Petra (vedoucí práce) ; Slabý, Ondřej (oponent) ; Hajdúch, Marián (oponent)
Karcinom prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen, které je z hlediska prognózy velice heterogenní. Časný karcinom prsu má celkově vynikající prognózu s dlouhodobým přežitím přes 90%. V této skupině se však vyskytují pacientky s vysoce nepříznivým vývojem a rizikem budoucího návratu nemoci. Vzhledem k účinným možnostem protinádorové léčby, je hlavním úkolem správného léčebného rozhodování určení rizika relapsu zhoubného onemocnění. Ke stanovení prognózy máme k dispozici markery klinické (velikost nádoru, postižení uzlin) a patologické (grade, ER, PgR, HER2 a Ki-67), všechny vykazují nízkou individuální specificitu a senzitivitu. Molekulární testy založené na vícegenovém hodnocení DNA nebo RNA vykazují vyšší senzitivitu a specificitu, ale jejich vzájemná shoda je nízká. Jedním z hlavních směrů výzkumu karcinomu prsu je hledání dostatečně specifických a senzitivních prognostických biomarkerů. MikroRNA jsou malé, vysoce stabilní, nekódující RNA, které ovlivňují současně desítky mRNA a proteinů uvnitř buněk. V kancerogenezi mohou fungovat jako onkogeny nebo tumor supresorové geny a ovlivňují základní děje vzniku a udržení nádorového procesu. Jedním ze směrů výzkumu mikroRNA je jejich využití jako prognostické biomarkery. Bylo publikováno mnoho prací, které definovaly jejich využitelnost při...
Democraphic Analysis of Trutnov by Means of Time Series
Kramáreková, Zuzana ; Klenovský, Petr (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
This Baccalaureate work deals with the analysis of the selected demographic data of Trutnov. It investigates the indexes by means of time series methods, its characteristics and describes the necessary theoretical background.
Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč
Pavlík, David ; Pánková, Jindřiška (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu demografických ukazatelů města Třebíč. Analyzuje současný stav předškolních a školských zařízení v tomto městě. Jsou zde použity statistické metody využití časových řad. Hlavním cílem je stanovit prognózu počtu dětí, které nastoupí do mateřských a základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Předpovídaný počet je porovnán se stávající kapacitou těchto zařízení.
Analýza demografického vývoje ve školství města Vyškova
Burdová, Mária ; Ing. Zdeněk Jelínek. (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje ve městě Vyškov. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a určuje prognózu počtu dětí, které nastoupí do těchto zařízení v budoucím období. V práci jsou použity statistické metody časových řad a regresní analýzy.
Analýza vybraných ukazatelů firmy Inva Group a.s. pomocí časových řad
Saniter, Václav ; Lepík, Libor (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů potravinové divize firmy Inva group a.s. První, teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky a problematiku především z oblasti časových řad, regresní analýzy a testování statistických hypotéz. Ve druhé, praktické části pak budou zpracována a následně analyzována reálná data firmy. Následně pomocí metod specifikovaných v první části bude predikován vývoj těchto ukazatelů.
Demographic Analysis of Town Trutnov Using Time Series
Kramáreková, Zuzana ; Klenovský, Petr (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
This Baccalaureate work deals with the analysis of the selected demographic data of Trutnov. The relationship between the number of newborn children and that of enrolled students in nursery and primary schools is found. The indexes are investigated by means of the time series methods, theirs characteristics and the necessary theoretical background is described.
Papilární renální karcinom
Procházková, Kristýna ; Hora, Milan (vedoucí práce) ; Macek, Petr (oponent) ; Král, Milan (oponent)
V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo pánvičku) za rok 2015. Prvenství mezi renálními nádory si dlouhodobě udržuje světlobuněčný renální karcinom, papilární renální karcinom (PRK) je na Urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň hned druhým nejčastěji operovaným nádorem ledvin. Podle nové WHO klasifikace 2016 pro nádory ledvin je stále oficiálně uznána pouze stratifikace PRK na PRK typ 1 (PRK1) a typ 2 (PRK2). Bohužel toto dělení neodpovídá běžné praxi. Většina klinických studií zabývajících se PRK často nepracuje s rozlišením na jejich podtyp, případně dodržuje jen oficiální dělení a ostatní atypické papilární formy ze studií vyřazují. Zůstává proto stále otázkou, zda histologický typ PRK ovlivňuje riziko recidivy nebo úmrtí u chirurgicky léčených pacientů. Cílem této disertační práce je zohlednit rovněž všechny ostatní formy, které se vlastnostem PRK1 a PRK2 vymykají. Práce se zabývá souborem pacientů Urologické kliniky FN Plzeň s chirurgicky řešeným a histologicky verifikovaným PRK za posledních devět let. Jelikož PRK1 se zdá býti z této pestré skupiny PRK nejvíce homogenní, je zde věnována tomuto typu největší...
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb pro seniory
Rychterová, Daniela ; Průša, Ladislav (vedoucí práce) ; Bareš, Pavel (oponent)
Práce se zabývá problémem otázky stárnutí obyvatelstva v územně nižším celku v obci se rozšířenou působní Příbram. Je zde řešena současná situace obyvatelstva, ale především je zohledněn budoucí stav obyvatelstva z hlediska projekce od roku 2015 do roku 2030. K jejich analýze jsou využity demografické a ekonomické ukazatele, výsledky vlastní projekce a rovněž popis služeb sociální péče poskytovaných na tomto území. Stárnutí obyvatelstva souvisí s několika klíčovými tématy hlavně se zajištěním odpovídající péče o seniory. V díle je rovněž toto téma řešeno z hlediska financování služeb a rostoucím zatížením ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zjištěné demografické údaje o místním obyvatelstvu jsou porovnány se situací v České republice jako celku. Přínos této práce je především v určení potřeby služeb sociální péče o seniory do budoucna, nalezením případných nedostatků v jejich poskytovaní, kapacitě, kvalitě a financování. Cílem práce rovněž je nalezení možných řešení, která jsou nejefektivnější a pomohou přispět k zabezpečení bezpečného, klidného a důstojného stárnutí všem seniorům v SO ORP Příbram. Výsledkem práce je zmapování současného stavu a vytvoření budoucího odhadu, který poskytne potřebné poklady k lepšímu plánování sociálních služeb pro seniory
Příspěvek vyšetření BNP ke zpřesnění prognózy nemocných s pokročilým srdečním selháním
Hegarová, Markéta ; Málek, Ivan (vedoucí práce) ; Bedáňová, Helena (oponent) ; Pudil, Radek (oponent)
Souhrn: Plazmatické hladiny B-natriuretického peptidu (BNP) jsou silným nezávislým prediktorem prognózy pacientů s pokročilým srdečním selháním (CHSS). Význam stanovení tohoto biomarkeru byl dosud dobře doložen pouze u pacientů s obvyklými příčinami CHSS jako je dilatovaná nebo ischemická kardiomyopatie. Stanovili jsme si hypotézu, že se BNP ukáže jako silný prognostický marker i u raritní skupiny nemocných s pokročilým CHSS s vrozenou srdeční vadou (VVS) s pravou komorou srdeční v systémové pozici (SRV). Druhou hypotézou bylo, že monitorování BNP u nemocných s implantovanou mechanickou srdeční podporou (LVAD) typu Heart Mate II (HM II) dokáže odhalit závažné komplikace, které negativně ovlivňují prognózu. Provedli jsme retrospektivní analýzu souboru 28 konsekutivních pacientů s těžkou systolickou dysfunkcí SRV (EF 23±6%), kteří byly v období od května 2007 do října 2014 referováni do kardiocentra s úvahou o indikaci k OTS. V průběhu sledování (medián 29měsíců, interkvartilové rozpětí 9-50) dosáhlo 14 pacientů primárního cíle (úmrtí, urgentní OTS, potřeba implantace LVAD). Tyto události jsme považovali za ekvivalent konečného stadia syndromu. Použitím ROC analýzy jsme identifikovali vstupní hodnotu BNP jako nejsilnější prediktor prognózy s plochou pod křivkou (AUC) 1.00, následovaný funkční třídou NYHA III...
Populační vývoj Pardubického kraje od roku 2006 a prognóza do roku 2041
Marek, Vojtěch ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Populační vývoj Pardubického kraje od roku 2006 a prognóza do roku 2041 Abstrakt Tato diplomová práce si vymezuje za úkol hodnocení populačního vývoje obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji mezi rokem 2006 a 2015. V rámci tohoto vývoje jsou zkoumány procesy úmrtnosti, porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, umělé potratovosti, přirozeného přírůstku a migrace na úrovni okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) za pomocí těchto hlavních ukazatelů: naděje dožití při narození, míra kojenecké úmrtnosti, úhrnná plodnost, obecná míra sňatečnosti, obecná míra rozvodovosti, index umělé potratovosti, hrubá míra přirozeného přírůstku a hrubá míra migračního salda. V další části práce je provedena shluková analýza, která má za cíl ukázat typologii Pardubického kraje podle ORP na základě výše uvedených proměnných. Druhý cíl této práce je vytvořit prognózu obyvatelstva v Pardubickém kraji do roku 2041. Prognóza v sobě zahrnuje i vzdělanostní strukturu a vývoj domácností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.