Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 423 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Exprese a prognostický význam mikroRNA u pacientek s časným karcinomem prsu.
Sochor, Marek ; Tesařová, Petra (vedoucí práce) ; Slabý, Ondřej (oponent) ; Hajdúch, Marián (oponent)
Karcinom prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen, které je z hlediska prognózy velice heterogenní. Časný karcinom prsu má celkově vynikající prognózu s dlouhodobým přežitím přes 90%. V této skupině se však vyskytují pacientky s vysoce nepříznivým vývojem a rizikem budoucího návratu nemoci. Vzhledem k účinným možnostem protinádorové léčby, je hlavním úkolem správného léčebného rozhodování určení rizika relapsu zhoubného onemocnění. Ke stanovení prognózy máme k dispozici markery klinické (velikost nádoru, postižení uzlin) a patologické (grade, ER, PgR, HER2 a Ki-67), všechny vykazují nízkou individuální specificitu a senzitivitu. Molekulární testy založené na vícegenovém hodnocení DNA nebo RNA vykazují vyšší senzitivitu a specificitu, ale jejich vzájemná shoda je nízká. Jedním z hlavních směrů výzkumu karcinomu prsu je hledání dostatečně specifických a senzitivních prognostických biomarkerů. MikroRNA jsou malé, vysoce stabilní, nekódující RNA, které ovlivňují současně desítky mRNA a proteinů uvnitř buněk. V kancerogenezi mohou fungovat jako onkogeny nebo tumor supresorové geny a ovlivňují základní děje vzniku a udržení nádorového procesu. Jedním ze směrů výzkumu mikroRNA je jejich využití jako prognostické biomarkery. Bylo publikováno mnoho prací, které definovaly jejich využitelnost při...
Stanovení hodnoty vybrané společnosti
Hlavenka, Dušan ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zemeriava na problematiku stanovenia hodnoty spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Práca sa venuje sumarizácii teoretických východísk, v ktorých sú zároveň vysvetlené metódy a postupy, ktoré súvisia so samotným oceňovaním ekonomických subjektov. Analytická časť identifikuje spoločnosť, spracováva účtovné závierky a na základe nich vytvára predpoklad pre správne numerické vyjadrenie strategickej a finančnej analýzy. Samotné stanovenie hodnoty je súčasťou záverečnej časti, ktorá je vypracovaná na základe diskontovaného cash flow a ekonomickej pridanej hodnoty. Následne je vypracované súhrnné hodnotenie dosiahnutých výsledkov za sledované obdobie 2012 – 2017.
Prognóza vývoje trhu zlata
Šimek, Jan ; Zinecker, Marek (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá ekonometrickým modelováním a prognózou tržní ceny zlata. Klíčovou funkci plní model vícerozměrné regrese a model ARIMA. První část diplomové práce obsahuje teoretická východiska. Analytická část se věnuje modelování tržní ceny zlata a následnému prognózování. Velmi důležitou roli hraje statistická a ekonometrická verifikace s využitím statistických metod. Poslední část shrnuje výsledky a předkládá návrhy na zlepšení.
Analýza návštěvnosti škol v městě Třebíč
Pavlík, David ; Pánková, Jindřiška (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu demografických ukazatelů města Třebíč. Analyzuje současný stav předškolních a školských zařízení v tomto městě. Jsou zde použity statistické metody využití časových řad. Hlavním cílem je stanovit prognózu počtu dětí, které nastoupí do mateřských a základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Předpovídaný počet je porovnán se stávající kapacitou těchto zařízení.
Analýza demografického vývoje ve školství města Vyškova
Burdová, Mária ; Ing. Zdeněk Jelínek. (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje ve městě Vyškov. Analyzuje počet dětí navštěvujících školní a předškolní zařízení v závislosti na počtu narozených dětí a určuje prognózu počtu dětí, které nastoupí do těchto zařízení v budoucím období. V práci jsou použity statistické metody časových řad a regresní analýzy.
Analýza vybraných ukazatelů firmy Inva Group a.s. pomocí časových řad
Saniter, Václav ; Lepík, Libor (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů potravinové divize firmy Inva group a.s. První, teoretická část bude zaměřena na teoretické poznatky a problematiku především z oblasti časových řad, regresní analýzy a testování statistických hypotéz. Ve druhé, praktické části pak budou zpracována a následně analyzována reálná data firmy. Následně pomocí metod specifikovaných v první části bude predikován vývoj těchto ukazatelů.
Papilární renální karcinom
Procházková, Kristýna ; Hora, Milan (vedoucí práce) ; Macek, Petr (oponent) ; Král, Milan (oponent)
V Plzeňském kraji je dlouhodobě zaznamenávána celosvětově nejvyšší incidence nádorů ledvin. Tento kraj čítající kolem 580 tisíc obyvatel se potýkal přibližně s 240 novými případy diagnózy C64 (zhoubný nádor ledviny mimo pánvičku) za rok 2015. Prvenství mezi renálními nádory si dlouhodobě udržuje světlobuněčný renální karcinom, papilární renální karcinom (PRK) je na Urologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň hned druhým nejčastěji operovaným nádorem ledvin. Podle nové WHO klasifikace 2016 pro nádory ledvin je stále oficiálně uznána pouze stratifikace PRK na PRK typ 1 (PRK1) a typ 2 (PRK2). Bohužel toto dělení neodpovídá běžné praxi. Většina klinických studií zabývajících se PRK často nepracuje s rozlišením na jejich podtyp, případně dodržuje jen oficiální dělení a ostatní atypické papilární formy ze studií vyřazují. Zůstává proto stále otázkou, zda histologický typ PRK ovlivňuje riziko recidivy nebo úmrtí u chirurgicky léčených pacientů. Cílem této disertační práce je zohlednit rovněž všechny ostatní formy, které se vlastnostem PRK1 a PRK2 vymykají. Práce se zabývá souborem pacientů Urologické kliniky FN Plzeň s chirurgicky řešeným a histologicky verifikovaným PRK za posledních devět let. Jelikož PRK1 se zdá býti z této pestré skupiny PRK nejvíce homogenní, je zde věnována tomuto typu největší...
Ocenění hodnoty podniku a optimalizace jeho dalšího vývoje
Janíková, Lenka
Práce se zabývá oceněním hodnoty podniku a návrhem strategií do budoucna. Popisuje obecně použitelnou metodiku při zjišťování hodnoty podniku a zabývá se optimalizací budoucího vývoje ve prospěch společnosti. Daná problematika je aplikována na konkrétním příkladu z praxe.
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb pro seniory
Rychterová, Daniela ; Průša, Ladislav (vedoucí práce) ; Bareš, Pavel (oponent)
Práce se zabývá problémem otázky stárnutí obyvatelstva v územně nižším celku v obci se rozšířenou působní Příbram. Je zde řešena současná situace obyvatelstva, ale především je zohledněn budoucí stav obyvatelstva z hlediska projekce od roku 2015 do roku 2030. K jejich analýze jsou využity demografické a ekonomické ukazatele, výsledky vlastní projekce a rovněž popis služeb sociální péče poskytovaných na tomto území. Stárnutí obyvatelstva souvisí s několika klíčovými tématy hlavně se zajištěním odpovídající péče o seniory. V díle je rovněž toto téma řešeno z hlediska financování služeb a rostoucím zatížením ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zjištěné demografické údaje o místním obyvatelstvu jsou porovnány se situací v České republice jako celku. Přínos této práce je především v určení potřeby služeb sociální péče o seniory do budoucna, nalezením případných nedostatků v jejich poskytovaní, kapacitě, kvalitě a financování. Cílem práce rovněž je nalezení možných řešení, která jsou nejefektivnější a pomohou přispět k zabezpečení bezpečného, klidného a důstojného stárnutí všem seniorům v SO ORP Příbram. Výsledkem práce je zmapování současného stavu a vytvoření budoucího odhadu, který poskytne potřebné poklady k lepšímu plánování sociálních služeb pro seniory
Analýza a prognóza vývoje počtu a demografické struktury stomatologů v České republice
Hanáček, Jonáš ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Analýza a prognóza vývoje počtu a demografické struktury stomatologů v České republice Abstrakt Stárnutí zubních lékařů a s tím spojená obava z nedostatku zubních lékařů v budoucnosti je v současnosti často skloňované téma. Tento problém má příčinu v druhé polovině sedmdesátých a na začátku osmdesátých let, kdy vstupovalo do procesu zaměstnání neobvykle velké množství absolventů stomatologických oborů. V následujících několika letech se počty absolventů výrazně snížily, a to až na několikanásobky hodnot a poté se držely po několik desetiletí na konstantní úrovni, čímž se vytvořila dominantní věková kategorie, která v současnosti dosáhla důchodového věku. Velké množství zubních lékařů, kteří by měli v následujících letech začít odcházet do důchodu, vyvolalo reakci v podobě opětovného zvýšení univerzitních kapacit a v současné době jsou počty absolventů srovnatelné s obdobím před 35-40 lety. Práce se snaží zjistit, zdali tyto změny nastaly dostatečně včas a v takové míře, aby se dostupnost zubní lékařské péče výrazně nezhoršila oproti současnému stavu. Klíčová slova: zubaři, stárnutí zubních lékařů, prognóza, věková struktura, Česká republika

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 423 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.