Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Profese sestry očima dětských pacientů
LUDVÍKOVÁ, Marie
Téma práce je Profese sestry očima dětských pacientů. V práci je obsaženo nejprve téma ošetřovatelství, pediatrie, profese sestry. Jaké jsou kompetence dětské sestry a jaká je její úloha. Dále také téma dětský pacient, vývojové fáze dítěte, specifika chování dítěte v nemoci, jaké jsou potřeby dítěte a komunikace sestry s dítětem. V práci je také zahrnuto, jak správně přistupovat k nemocnému dítěti a jaká jsou práva dětského pacienta. Cíle práce jsou: Zmapovat pohled dětských pacientů na profesi sestry v nemocnici a zmapovat, jaké pohledy mají dětští pacienti na profesi sestry v ambulanci. Byly zvoleny tyto výzkumné otázky: Jaký pohled na profesi sestry mají dětští hospitalizovaní pacienti? Jaký pohled mají dětští pacienti na profesi sestry pracující v ambulanci? K zjištění pohledů dětí na profesi sestry byl zvolen kvalitativní výzkum, pomocí hloubkového rozhovoru a analýzy slohových prací. Dotazovány byly děti ve věku od 10 do 18cti let. Analýza dokumentů byla provedena na slohových pracích od dětí osmé a deváté třídy. Přepsané rozhovory a slohové práce byly podrobeny analýze, pomocí metody papír a tužka, otevřeným kódováním. Z analýzy dat rozhovorů vznikly 4 kategorie a z analýzy dat slohových prací také 4 kategorie. K jednotlivým kategoriím jsou přiřazeny podkategorie, ve kterých jsou zakódovaná data. Z výzkumného šetření vyplývá, že děti mají všeobecné znalosti o profesi sestry. Umí si představit určitý ideál sestry. Mají kladné i záporné zkušenosti se sestrou, ovšem převažují ty kladné. U dětí také převažuje spokojenost s přístupem sestry nad nespokojeností. Nejlépe své zkušenosti a přístup sestry hodnotily děti v ordinaci u praktického lékaře/lékařky, poté v nemocnici a nejhůře ve specializovaných ambulancích. Pro děti je důležitá především komunikace se sestrou a chování sestry.
Profesní dráha vychovatele ve školní družině
KULHANOVÁ, Zuzana
Práce se zabývá vývojem profesní dráhy vychovatelů ve školních družinách. Součástí práce je teoretická část a vlastní výzkum. Kapitola první vymezuje pojmy profesní dráha a životní dráha. Kapitola druhá se zabývá vychovatelem ve školní družině, jeho pracovní náplní a s tím související kvalifikací vychovatele, kompetencemi, typologií vychovatele a riziky profese v podobě syndromu vyhoření. Kapitola třetí se analogicky zabývá profesí učitele. Ve čtvrté kapitole dochází k porovnání profesní dráhy vychovatele s profesní dráhou učitele a celkovému shrnutí. Pátou kapitolu tvoří vlastní výzkum kvalitativního charakteru s metodou rozhovoru a designem biografické studie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.