Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profese sociálního pracovníka
Hrbková, Denisa ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Mlejnková, Kristýna (oponent)
Profese sociálního pracovníka má v kontextu společnosti významnou úlohu. Úkolem sociálního pracovníka je pomáhat lidem řešit jejich problémy, zvládat těžké životní situace, dodávat odvahu k aktivnímu řešení a posilovat odpovědnost za vlastní život. Tato diplomová práce představuje profesi sociálního pracovníka a je rozdělena do šesti hlavních kapitol. V teoretickém základu je v první kapitole vymezena sociální práce. Druhá kapitola informuje o historii sociální práce a také rozebírá současný stav sociální práce. Třetí kapitola se věnuje etické podstatě sociální práce, etickým dilematům, etickému kodexu a profesním hodnotám. Čtvrtá kapitola se orientuje na sociálního pracovníka, zmiňuje osobnostní předpoklady a kompetence, taktéž jeho role. Dále popisuje znaky profese a profesní identitu, zabývá se profesní prestiží a vzděláním sociálních pracovníků. Praktická část, která mapuje názory sociálních pracovníků na jejich profesi, začíná pátou kapitolou. Zde je popsána volba výzkumné strategie, výběr respondentů, průběh výzkumného šetření nebo metoda zpracování dat. V poslední kapitole jsou interpretována získaná data a jejich grafické znázornění.
Vliv profese na životní styl porodních asistentek
NESTÁVALOVÁ, Anna
Bakalářská práce se zabývá tématem Vliv profese na životní styl porodních asistentek. Je tvořena částí teoretickou a výzkumnou částí. V úvodu teoretické části je popsána profese porodní asistentky, zdraví a jeho determinanty a potřeby. Některé vybrané potřeby jsou dále podrobně rozvedeny. Výzkumnou část tvoří tři hlavní cíle. Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda profese ovlivňuje životní styl porodních asistentek. Druhý cíl se zaměřoval na skutečnost, zda porodní asistentky dodržují zásady správné životosprávy. Posledním cílem zkoumání bylo, zda jsou u potřeby porodních asistentek narušené. K uvedeným cílům byly vytvořeny tři výzkumné otázky. Otázka první zjišťuje, jaký vliv má profese na životní styl porodních asistentek. Druhá otázka byla zaměřena na to, jakým životním stylem porodní asistentky žijí a třetí otázka zkoumá, jaké potřeby jsou u porodních asistentek narušeny. Pro výzkumnou část bylo zvoleno kvalitativní šetření, kdy byl sběr dat realizován pomocí individuálních hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které probíhaly v průběhu měsíce března roku 2019. Pro rozhovor bylo předem připraveno 25 otázek. Rozhovory byly se souhlasem porodních asistentek nahrávány na diktafon. První část rozhovoru tvořily čtyři identifikační otázky. Následně porodní asistentky vyjadřovaly subjektivní názor k tématům životní styl, profese porodní asistentka a potřeby. Rozhovory byly doslovně převedeny do psané podoby. Pro zpracování dat byla využita metoda barvení textu, neboli papír a tužka. Tříděním a kódováním získaných odpovědí byly vytvořeny tři hlavní kategorie a jejich podkategorie. První kategorie s názvem Životní styl byla rozdělena do pěti podkategorií, které se věnují životnímu stylu jako pojmu, stravě, volnému času, spánku a životnímu stylu porodních asistentek. Jako druhá kategorie byla definována Profese porodní asistentka, u které vznikly podkategorie s názvy Porodní asistentka v praxi, Pozitiva a negativa povolání porodní asistentka a Změna povolání. Poslední kategorie se zabývala potřebami porodních asistentek a skládala se z podkategorii Potřeba jako pojem a Narušené potřeby. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda profese porodních asistentek nějak ovlivňuje životní styl porodních asistentek, jakou životosprávu porodní asistentky dodržují a jaké potřeby jsou u porodních asistentek v rámci vykonávání profese narušené. Z výzkumného šetření zřetelně vyplývá, že životní styl porodních asistentek je ovlivněn třísměnným provozem, ale nepřipadá jim to nijak omezující, protože se tomuto provozu přizpůsobily. Jelikož s tímto faktorem porodní asistentky počítaly při výběru povolání, neshledávaly to jako zásadní problém. Dále bylo zjištěno, že životní styl porodních asistentek je ovlivněn jejich věkem a rodinným stavem. Z výzkumného šetření bylo shledáno, že porodní asistentky převážně získávají informace o životním stylu z internetu. Dále z výzkumu vyplynulo, že se porodní asistentky navzdory, třísměnnému provozu snaží dodržovat zásady správné životosprávy, ale jejich stravovací návyky jsou ovlivněné věkem. Spíše než se složením je u tohoto povolání problém s pravidelností stravování. Zde výsledky korespondují i s dalším cílem, který se týkal narušených potřeb porodních asistentek. Narušeny jsou také potřeby spánku, především z důvodu nočních směn. Ve volném čase se porodní asistentky převážně věnují odpočinku nebo rozmanitým koníčkům. Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že by porodní asistentky ke změně zaměstnání vedly jen vážné rodinné problémy nebo lukrativní pracovní nabídka.
Profese sestry očima dětských pacientů
LUDVÍKOVÁ, Marie
Téma práce je Profese sestry očima dětských pacientů. V práci je obsaženo nejprve téma ošetřovatelství, pediatrie, profese sestry. Jaké jsou kompetence dětské sestry a jaká je její úloha. Dále také téma dětský pacient, vývojové fáze dítěte, specifika chování dítěte v nemoci, jaké jsou potřeby dítěte a komunikace sestry s dítětem. V práci je také zahrnuto, jak správně přistupovat k nemocnému dítěti a jaká jsou práva dětského pacienta. Cíle práce jsou: Zmapovat pohled dětských pacientů na profesi sestry v nemocnici a zmapovat, jaké pohledy mají dětští pacienti na profesi sestry v ambulanci. Byly zvoleny tyto výzkumné otázky: Jaký pohled na profesi sestry mají dětští hospitalizovaní pacienti? Jaký pohled mají dětští pacienti na profesi sestry pracující v ambulanci? K zjištění pohledů dětí na profesi sestry byl zvolen kvalitativní výzkum, pomocí hloubkového rozhovoru a analýzy slohových prací. Dotazovány byly děti ve věku od 10 do 18cti let. Analýza dokumentů byla provedena na slohových pracích od dětí osmé a deváté třídy. Přepsané rozhovory a slohové práce byly podrobeny analýze, pomocí metody papír a tužka, otevřeným kódováním. Z analýzy dat rozhovorů vznikly 4 kategorie a z analýzy dat slohových prací také 4 kategorie. K jednotlivým kategoriím jsou přiřazeny podkategorie, ve kterých jsou zakódovaná data. Z výzkumného šetření vyplývá, že děti mají všeobecné znalosti o profesi sestry. Umí si představit určitý ideál sestry. Mají kladné i záporné zkušenosti se sestrou, ovšem převažují ty kladné. U dětí také převažuje spokojenost s přístupem sestry nad nespokojeností. Nejlépe své zkušenosti a přístup sestry hodnotily děti v ordinaci u praktického lékaře/lékařky, poté v nemocnici a nejhůře ve specializovaných ambulancích. Pro děti je důležitá především komunikace se sestrou a chování sestry.
Profesní dráha vychovatele ve školní družině
KULHANOVÁ, Zuzana
Práce se zabývá vývojem profesní dráhy vychovatelů ve školních družinách. Součástí práce je teoretická část a vlastní výzkum. Kapitola první vymezuje pojmy profesní dráha a životní dráha. Kapitola druhá se zabývá vychovatelem ve školní družině, jeho pracovní náplní a s tím související kvalifikací vychovatele, kompetencemi, typologií vychovatele a riziky profese v podobě syndromu vyhoření. Kapitola třetí se analogicky zabývá profesí učitele. Ve čtvrté kapitole dochází k porovnání profesní dráhy vychovatele s profesní dráhou učitele a celkovému shrnutí. Pátou kapitolu tvoří vlastní výzkum kvalitativního charakteru s metodou rozhovoru a designem biografické studie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.