Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.
Reduced-form Approach to LGD Modeling
Hlavatá, Ivana ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Šopov, Boril (oponent)
Táto rigorózna práca sa zaoberá pokročilými metódami odhadu parametrov kreditného rizika na základe tržných cien. Týmito parametrami sú pravdepodobnosť zlyhania (PD - probability of default) a strata v prípade zlyhania (LGD - loss given default). Ich presné ohodnotenie je dôležité nielen pre bankové inštitúcie pri výpočte regulatórneho kapitálu, ale aj pre investorov pri oceňovaní rizikových dlhopisov a kreditných derivátov. Prezentujeme analytickú metódu výpočtu PD a LGD rizikových dlhopisov použitím tržných cien týchto dlhopisov, cien ekvivalentných bezrizikových dlhopisov a kótovaných rizikových prémií príslušných credit default swap derivátov. V porovnaní s väčšinou štúdií v oblasti kreditného rizika je náš proces výpočtu obrátený, keďže cieľom nie je oceniť rizikové inštrumenty na základe odhadnutých rizikových parametrov, ale počítať tieto rizikové parametre z dostupných tržných cien. Navyše, použitím tejto metódy je možné vypočítať LGD, a to simultánne s pravdepodobnosťou zlyhania. Na záver, za predpokladu, že ostatní investori ocenili tržné riziko správne a trhy sú efektívne, aplikujeme túto metódu na tržné dáta deviatich Európskych bánk. JEL Klasifikácia: C02, C63, G13, G33 Kľúčové slová: kreditné riziko, strata v prípade zlyhania, pravdepodobnosť zlyhania, credit default swap E-mail...
Markovské procesy a teorie kreditních rizik
Cvrčková, Květa ; Prokešová, Michaela (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Markovské řetězce začaly být v posledních letech hojně využívány k měření kreditního rizika. S jejich pomocí modelujeme pohyb a rozdělení kli- entů mezi jednotlivými ratingovými stupni. Využívány jsou však různé typy markovských řetězců. Cílem práce proto bude tyto typy představit spolu s je- jich výhodami a nevýhodami. Zaměříme se především na různé metody odhadu parametrů a na testováním hypotéz o těchto parametrech. Naše práce by měla čtenáři pomoci v rozhodování, který model markovského řetězce a kterou metodu odhadování použít na jím pozorovaná data. Naše pozornost je zaměřena především na následující modely: markovský řetězec s diskrétním časem, markovský řetězec se spojitým časem (odhadujeme nejen na základě spojitých, ale i diskrétních dat) a navíc představujeme možnost využití semimarkovských řetězců a semiparametrického multiplikativního modelu rizika aplikovaného na intenzity přechodu. V závěrečné části práce představené metody ilustrujeme na simulačních experimentech a studiích. 1
Příčiny segregace v mikroregionech
Illmannová, Anne ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou splácení bankovních úvěrů. Teoretická část práce se věnuje historii bankovnictví, jeho současné podobě a druhům bankovních finančně úvěrových produktů. Zvláštní pozornost je věnována hypotečním úvěrům a podmínkám jejich poskytování. V aplikační části jsou srovnány nejprve na krajské, poté na okresní úrovni pravděpodobnosti nesplácení úvěrů v závislosti na různých ukazatelích. Cílem práce je na konkrétním příkladu z Prahy zjistit, jaké sociodemografické charakteristiky mají vliv na platební morálku dlužníků, v čem se liší lidé bydlíci v oblasti s dobrou platební morálkou od lidí bydlících v oblasti se špatnou platební morálkou a zda místo bydliště má vliv na úroveň platební morálky. Klíčová slova Bankovnictví, hypoteční úvěry, credit scoring, pravděpodobnost defaultu.
Formováni cen a výnosností obchodovatelných dluhopisů neobchodovatelných emitentů - "dluhopisové IPO"
Sushkova, Alina ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku primární emise dluhopisů nefinančními podniky na pražské burze. V teoretické časti byly uvedeny hlavní parametry cenných papírů, finanční ukazatele firem, které formují rizikovou prémii a možnosti volby bezrizikové základny. Praktická část představuje vyhodnocení cenotvorných faktorů na příkladu vybraných emisí uskutečněných na pražské burze.
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Chalupa, Tomáš ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem. K odhadu byla použita logistická a probitová regrese a dvě definice nesplacení, 60 a 90 dnů po splatnosti. V práci je popsán způsob výstavby, odhadu a testování skóringových modelů a také struktura použitých dat, která byla použita v praktické části práce. Nejprve byl vytvořen teoretický model, který byl později konfrontován s odhady. Vytvořené modely byly porovnány v práci popsanými statistikami jako je McFaddenovo R^2, schopnost jejich diverzifikace byla zjišťována Lorenzovou křivkou a Giniho koeficientem. Bylo zjištěno, že logistická a probitová regrese mají téměř stejné výsledky a že 90 dnů je vhodnější definice než 60 dnů.
Metriky užívané pro měření kreditního rizika
Kožár, Ondrej ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Franěk, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku metrik užívaných v kreditním riziku. Konkrétně na Kapitálový požadavek, Podíl NPL, Rizikové náklady. V první části je popsáno kreditní riziko a pomocí jakých metrik jej lze měřit. Je zde uvedeno, jaké parametry jsou nutné pro jejich určení, jsou to parametry Pravděpodobnost selhání, Odpisy, Expozice, NPL a Ztráta v selhání. Praktická část této práce je věnována analýze situace v České spořitelně a návrhu řešení zjištěných problémů. Z této analýzy vykrystalizovaly dva základní problémy, vznikající z nedostatečné obeznámenosti s metrikami užívaných v kreditním riziku. Pro jejich řešení je využita první část této práce jako přehled metrik s objasněním některých klíčových vlastností. Cílem této práce bylo vytvoření uceleného přehledu metrik užívaných v kreditním riziku, vysvětlení jejich provázanost a užití tohoto nástroje k řešení problémové situace v České spořitelně.
IRB přístup jako nástroj k měření úvěrového rizika
Heinzel, Lukáš ; Jablonský, Petr (vedoucí práce) ; Prokop, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na interní ratingovou metodu jako nástroj k hodnocení úvěrového rizika. Nejprve se práce zaměřuje na obecné metody měření a řízení úvěrového rizika v bankách, dále je představen vývoj pravidel Basel. Těžiště práce je v dohodě Basel II., která umožňuje bankám používat k hodnocení úvěrového rizika standardizovanou metodu nebo metodu IRB. Po vymezení standardizované metody se autor zaměřuje na metodu IRB. V rámci IRB přístupu je mimo úvodních poznámek problematika zaměřena na schvalování použití tohoto přístupu regulátorem. Hlavní prostor je však věnován metodě výpočtu kapitálového požadavku pomocí IRB. Jsou tedy vymezeny obecné vzorce pro výpočet a následně hlavní rizikové parametry. Celý obecný postup výpočtu je demonstrován na konkrétním příkladu poskytnutého retailového úvěru.
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Netolická, Klára ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku z pohledu kapitálové dohody Basel II. Nejprve je představen širší rámec tématu, který se věnuje kapitálové přiměřenosti a předcházejícím koncepcím, na něž přístupy dle Basel II. navázaly. Následně se práce zabývá dvěma možnými variantami propočtu, mezi kterými si banky mohou v současnosti zvolit. Jedná se o standardizovaný přístup a přístup založený na interním ratingu, který je těžištěm této práce. Od formulace obecných postupů výpočtu kapitálového požadavku autorka postupuje k dílčím problematikám. Značný prostor je věnován odvození funkce rizikové váhy a metodám odhadu pravděpodobnosti defaultu, jednoho z rizikových parametrů, který vstupuje do funkce rizikové váhy.
Porovnání přístupů ke tvorbě scoringových modelů
Hofman, Elena ; Šedivý, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na řízení přímého úvěrového rizika, které vzniká bance při klasických úvěrových obchodech vůči fyzickým osobám. Zabývá se teorií ohodnocení rizika parametrem PD (Probability of Default) na základě různých scoringových modelů. Cílem práce je uvedení do problematiky úvěrového rizika a jeho řízení obecně, pozornost je věnována detailnímu postupu tvorby scoringového modelu. Jsou uvedeny 3 konkrétní modelovací techniky a to logistická regrese, rozhodovací stromy a neuronové sítě. Metody jsou podrobně vysvětleny a jsou uvedeny možnosti jejich vzájemného porovnání. Aplikační část práce je věnována vyhodnocení a srovnání scoringových modelů postavených na uvedených metodách.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.