Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transfer záalpských krajinných motivů v grafice do vybraných děl italských rytců na začátku 16. století
Veselá, Markéta ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Konečný, Lubomír (oponent)
Cílem této práce je na několika vybraných dílech ilustrovat fenomén přenosu záalpských krajinných motivů v grafice do děl italských rytců na začátku šestnáctého století a pomocí po- drobnějšího rozboru tisků dojít ke zhodnocení, proč se tyto transfery vyskytují zejména v letech 1500-1520 tak frekventovaně. Jelikož v dostupné literatuře jsou pro dané téma k nalezení pouze faktické zmínky o těch- to přenosech a to často jen na úrovni konstatování, rozhodla jsem se tento jev uchopit v rámci krajinné specifikace. V úvodní kapitole bude vzhledem k nedostatku prostoru jen ve stručném přehledu nastíněna kulturní situace humanistické společnosti včetně jejích premis a letmý vý- voj zobrazení krajiny v umění. Dále bude v této práci umístěna kapitola týkající se použi- té terminologie, která kromě ujasnění často porůznu používaného názvosloví napomůže také k bližší deskripci samotného procesu. Hlavní částí bude ovšem kapitola týkající se vybraných exemplářů. Zde budou podrobněji rozebrána grafická díla vybraných italských rytců a to hlavně v rámci komparace přenesených krajinných motivů z děl Albrechta Dürera a Lucase van Ley- dena. Rozbor jednotlivých grafických listů bude zaměřen spíše na analýzu přenášených prvků v pozadí děl. Ikonografie jednotlivých tisků bude mít pouze doplňující charakter, jelikož není...
Konverze a umělecká tvorba Magdaleny V.
LENERTOVÁ, Šárka
Bakalářská práce Konverze a umělecká tvorba Magdaleny V. se zabývá změnou výtvarného projevu v úzké souvislosti s náboženským obrácením na katolickou víru české grafičky Magdaleny V. První část práce shrnuje teoretické poznatky z psychologie náboženství. Seznamuje se základními definicemi a pojmy v oblasti náboženství ve vztahu k náboženské konverzi. V další části se autorka zabývá psychologickým rozborem reprezentativních prací celoživotní tvorby Magdaleny V., která je doložena množstvím fotografií. V pojetí rožnovské školy tuto tvorbu autorka v hypotetické rovině interpretuje. V interpretaci se zaměřuje na životní a výtvarnou paralelu před a po konverzi. Autorka ve své práci čerpá z výpovědí Magdaleny V. o jejím životě a výtvarných dílech, které přibližují záměr a kontext tvorby. Vzhledem k vzniklé identifikační situaci autorky s Magdalenou V. se práce vyvinula směrem, kdy autorka práce odhaluje tyto momenty a nachází tak potenciální rizika vlastní terapeutické práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.