Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 377 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově
Kyndlová, Tereza ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných pohybových aktivit na jeho fyzické schopnosti. Metody: Vzhledem k jedinečnosti onemocnění byla pro práci zvolena metoda případové studie u žákyně ve věku 12 let s CF. Mezi metody sběru dat byly zařazeny rozhovory s matkou probanda, učitelkou a asistentkou pedagoga, dotazníky, pozorování a testování motoriky pomocí testové baterie MABC-2. Součástí výzkumu byla také práce s dívkou v hodinách tělesné výchovy. Výsledky: Zjistili jsme, že inkluze žáka s CF je možná, ale je třeba mít připravené alternativní postupy a modifikace pohybových aktivit tak, aby nedošlo k poškození zdraví jedince. V hodinách TV se také osvědčil individuální přístup k žákovi. Z výzkumného šetření vyplývá, že pohybové aktivity v rámci TV mají pozitivní vliv na některé motorické dovednosti u jedince s CF. Klíčová slova: integrace, cystická fibróza, společné vzdělávání, základní škola, pohybové aktivity
Konflikty na pracovišti a způsoby jejich řešení
Salačová, Sabina ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice konfliktů na pracovišti. na základě komparace teorie určit, jaké nejčastější prostředí specifické školské organizace vznikají. Zjistit, jaké jsou jejich příčiny a čím jsou konflikty v daném prostředí charakteristické. Nalézt možná řešení a preventivní opatření, která pomohou managementu školy k Práce se zabývá analýzou současné situace na dvou odlišných školách, ty se od sebe liší velikostí První část práce se zaměří na teoretické znalosti konfliktů. Problematika bude popisována z několika hledisek. Autorka práce se zajímá o komunikaci jako rozebírá vznik, typy, příčiny, důsledky a řešení konfliktů. Druhé odvětví teoretické části se zabývá konkrétně konflikty, vznikajícími v pracovním prostředí a zkoumá možnosti jejich řešení. V práci se nachází možná doporučení, jak konfliktům přecházet. Komparace teoretických poznatků a získaných informací umožňuje v metodické části znázornit skutečný stav ve školách. Pro získání potřebných informací k provedení analýzy konfliktů na pracovišti byl použit polostrukturovaný rozhovor. Na základě výzkumných zjištění byl vytvořen ucelený přehled o tom, zda ředitelé škol používají odlišné způsoby řešení konfliktů v závislosti na velikost školy. KLÍČOVÁ SLOVA základní škola, vedoucí pracovník, řešení konfliktů liktů
ICT v práci ředitele základní školy
Kubínová, Lucie ; Hubert, Vlastimil (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nedostatky, se kterými se potýkají ředitelé základních škol v oblasti ICT. Jedná se zejména o nedostatky zdrojů, a to jak tvrdých zdrojů zahrnující materiální ICT vybavení, nedostatek místa pro umístění ICT vybavení a nevyhovující konektivitu k internetu, tak i zdrojů měkkých v oblasti lidských zdrojů. Tato práce má dva cíle. Prvním cílem práce je zjistit velikost a druh těchto nedostatků a druhým cílem je vypracovat doporučení pro ředitele základních škol, které by jim mohlo pomoci tyto nedostatky řešit. Výzkum, který je součástí této práce, se zaměřil na respondenty z řad ředitelů základních škol Jihomoravského kraje. Výzkum je pojat jako kvantitativní šetření uskutečněné pomocí online internetového dotazníku. Ze 66 získaných odpovědí na 16 výzkumných otázek je provedena analýza, která vede k závěru, že mé čtyři hypotézy byly správné. Výzkumné otázky jsou zaměřeny zejména na zjištění druhu a míry nedostatku zdrojů z pohledu ředitelů základních škol, přičemž jedna otázka je třídící (jedná se o velikost školy) a poslední otázka je zaměřena na druh vzdělání/ vzdělávání ředitele základních škol v ICT. Na základě zjištěných nedostatků škol v ICT je vypracováno také doporučení, jak je možné tyto nedostatky řešit. Díky přehledu problémů (nedostatků) s uvedením způsobu...
Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole
Novák, Filip ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější pro vlastní realizaci výzkumného šetření. Jako cíl práce bylo určeno především identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby, pokud možno, všech učitelů vybrané základní školy, na jejímž základě bude dále stanoven adekvátní vzdělávací program, který bude v úplném závěru, po domluvě, zprostředkován výzkumnému objektu, tj. vybrané základní škole a jejím pedagogickým pracovníkům jako určitá směrnice k možnému zlepšení procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy. Učitelé se totiž mnohdy v rámci své pedagogické práce mohou setkávat i s určitými bariérami, které stojí mezi nimi samotnými a jejich dalším vzděláváním. V souvislosti s touto skutečností je práce orientována právě na tuto problematiku. V teoretické pasáži diplomové práce jsou posléze objektivně, fakticky provedena terminologická vymezení hlavních oblastí, kterými se téma diplomové práce primárně ve svém obsahu zabývá. Praktická část pak zejména zabředává do výzkumu, který se snaží za pomoci zvolené metody dotazování identifikovat v plné šíři vzdělávací potřeby učitelů v rámci jejich profesní dráhy,...
Vymezování a mapování spádových obvodů základních škol: případová studie městské části Praha 3
Úlehla, Vojtěch ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Matoušek, Roman (oponent)
Hlavním cílem práce je v teoretické i praktické rovině představit a zhodnotit různé principy a důsledky vymezování spádových obvodů základních škol (SO ZŠ). Problematika je ukázána na příkladu území městské části (MČ) Praha 3. Obecným cílem práce je popsat, jaké jsou právní zásady vymezování SO ZŠ, jaký je geografický pohled na vymezování SO ZŠ, jak vymezení SO ZŠ souvisí s nerovností ve vzdělávání a jak k vymezování SO ZŠ přistupují zodpovědné osoby. Specifickým cílem práce je popsat specifika a vývoj území MČ Praha 3 a charakterizovat jednotlivé ZŠ v této MČ včetně vývoje počtu jejich žáků. Zmapováno a analyzováno je současné vymezení SO ZŠ a vývoj vymezení SO ZŠ od roku 1997 do současnosti. Analýza je doplněna o informace získané od zaměstnanců Úřadu MČ Praha 3. Klíčová slova: geografie vzdělávání, spádový obvod, základní škola, Praha 3
Výuka mediální výchovy u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na prvním stupni základní školy
Švarcbeková, Markéta ; Bartoňová, Miroslava (oponent)
Rigorózní práce se zabývá výukou mediální výchovy na prvním stupni základní škol se zaměřením na děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vychází ze studia odborné literatury, aktuální školské legislativy a praxe autorky - pedagoga na prvním stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část definuje základní pojmy, výuku mediální výchovy, její začlenění v rámci RVP ZV. Rovněž přináší stručný pohled na výuku mediální výchovy v zahraničí (Francie, Spojené království a Německo). Druhá část rigorózní práce obsahuje výsledky výzkumného šetření a to, dotazníkového šetření zaměřeného především na výuku, pomůcky v mediální výchově, předměty, ve kterých je mediální výchova začleňována a na problémy, které se při výuce mediální výuky podle pedagogů nejčastěji vyskytují. Dále práce obsahuje rozbor vyučovacích hodin, ve kterých je začleňována mediální výchova jako průřezové téma. Rigorózní práce obsahuje rozhovory s pedagogy, které jsou následně analyzovány pomocí otevřeného a axiálního kódování. Rigorózní práce poskytuje pohled pedagogů na výuku mediální výchovy. Přináší zjištění, že věk a nedostatek vzdělání pedagoga ovlivňuje výuku mediální výchovy, výběr pomůcek a formu výuky. Výzkum jako další zjištění přinesl, že pedagogové vnímají jako problém nedostatek...
Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích
Peňáz, Zdeněk ; Vystrčil, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní částečně podsklepená mateřská a základní škola pro první stupeň a jednopodlažní jídelna, která propojuje první dvě části. Jídelna má plochou vegetační střechu s extenzivním substrátem, zatímco mateřská a základní škola mají šikmou sedlovou střechu. Mateřská škola má dvě identická podlaží. Hlavní místnost tvoří herna, dále jsou zde šatny, sklady lůžek a hraček, kabinety učitelů a hygienické zázemí. V prvním podlaží základní školy se nachází šatny, kabinety učitelů, PC učebna, družina a hygienické zázemí. Ve druhém poté tři kmenové učebny, ředitelna, sborovna, volnočasová místnost a také hygienické zázemí. Budova je navržena jako kompletní systém Xella. Obvodové stěny a vnitřní příčky jsou tvořeny pórobetonovým zdivem, vnitřní nosné stěny jsou z akustického vápenopískového zdiva a konstrukce stropů a střech je tvořena pomocí betonových nosníků a pórobetonových vložek. Budova je zateplena systémovou izolací z nevláknitých minerálních desek. Druhá část projektu zahrnuje návrh technických systémů jako umělé osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, zdroj tepla, využití dešťové vody či fotovoltaiku. Třetí část práce se zabývá 2D a 3D návrhem tří vybraných konstrukčních detailů a jejich tepelně technickým posouzením. Projekt je zpracován v BIM softwaru Revit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 377 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.