Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 95 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala.
Hra a socializace dítěte předškolního věku s mentálním postižením a kombinovaným postižením v porovnání s intaktními vrstevníky
Klimovičová, Hana ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Němec, Zbyněk (oponent)
Tématem bakalářské práce je Hra a socializace dítěte předškolního věku s mentálním postižením a kombinovaným postižením v porovnání s intaktními vrstevníky. Teoretickými východisky práce jsou poznatky vývojové a sociální psychologie dítěte předškolního věku, speciální pedagogiky zejména psychopedie a teorie hry. V práci jsou použity tyto výzkumné metody: pozorování vybraných skupin dětí a dotazníky pro pedagogy a rodiče těchto dětí. Doplňkovou metodou je též rozhovor s rodiči, dětmi i pedagogy. Práce přihlíží i k jednotlivým anamnézám osob (dětí), jež jsou předmětem výzkumu. Cílem práce je porovnání vlivu hry na sociální vývoj vybraného vzorku jedinců předškolního věku s mentálním a kombinovaným postižením s intaktními dětmi stejného věku s cílem zjistit, jaký vliv má hra na vývoj socializace těchto dětí, jakým způsobem může vhodná hra sociální vývoj pozitivně ovlivnit a jaké rozdíly v socializaci těchto dvou skupin se vyskytují. Výzkumnými prostředími byly dvě mateřské školy speciální a jedna mateřská škola s integrací. Výzkumný vzorek je tvořen šesti dětmi (dvě dívky, čtyři chlapci) s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením. Výsledky výzkumu jsou zaznamenány do srovnávacích tabulek. Na základě zjištěných závěrů výzkumného šetření předkládám několik vhodných her pro rozvoj sociálních...
Spolupráce mateřské školy se seniorským domovem
TESAŘOVÁ, Kamila
Ve své bakalářské práci se budu zabývat spoluprácí mateřské školy se seniorským domovem s cílem prohlubování úcty předškolních dětí k životu a stáří a obohacování kvality života dětí i seniorů. Teoretická část bude vycházet z vymezení hierarchie lidských potřeb podle Maslowa, z vymezení pojmu dětství a stáří se zaměřením na charakteristiku osobnosti současného předškolního dítěte a na charakteristické změny ve stáří. V teoretické části budou zároveň vymezené cíle předškolního vzdělávání v souladu s RVPPV, které budou naplňovány v rámci spolupráce mateřské školy se seniorským domovem. Tato část bude zpracována s oporou o odbornou literaturu vztahující se k tématu. V praktické části bude vytvořen konkrétní projekt spolupráce mateřské školy se seniorským domovem. Ten bude obsahovat charakteristiku seniorského zařízení a charakteristiku konkrétní skupiny předškolních dětí, které se do projektu zapojí. Zaměřím se na vymezení podmínek spolupráce a konkrétních cílů pro vzdělávání, na obsah vzdělávání dětí a jejich vyhodnocování. Projekt bude realizován v praxi formou setkávání dětí konkrétní třídy mateřské školy se seniory a průběžně vyhodnocovaný s ohledem na jeho přínos pro obě zúčastněné strany. Pro zpracování bakalářské práce bude použita odborná literatura, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, zúročeny poznatky získané v rámci studia na pedagogické fakultě i zkušenosti z mé vlastní praxe.
Filozofie pro děti v mateřské škole
DIENG, Lucie
Bakalářská práce se zabývá uplatněním metody filozofování s dětmi v předškolním věku. Teoretická část charakterizuje předškolní děti z hlediska poznávacích procesů a vývoje řeči. Dále je teoretická část věnována psychické a sociální charakteristice předškolního dítěte. V teoretické části je také představen program Filozofie pro děti a pozornost je věnována i charakteristice podmínek filozofování s dětmi ve věkově heterogenní třídě mateřské školy. Praktická část reflektuje realizaci metody filozofování s dětmi v heterogenní třídě mateřské školy. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak děti reagují na tuto metodu, na různá témata, jak o nich uvažují, jak se k nim vyjadřují, jakým způsobem je možné zařazovat filozofování s dětmi jako didaktickou metodu v praxi mateřské školy. K dosažení stanovených cílů bylo použito metody rozhovorů s dětmi a jejich pozorování. Na základě vyhodnocování rozhovorů v rámci větší a menší skupiny dětí bylo možné stanovit efektivní metody a optimální podmínky pro využívání filozofování s dětmi ve vzdělávání předškolních dětí.
Rok se zvířaty v Mateřské škole Čechtice
MOJŽÍŠOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce směřuje k vytvoření celoročního projektu pro děti z Mateřské školy Čechtice, v němž se seznámí s vybranými druhy živočichů, vyskytující se v okolí. Cílem práce je nejen seznámit děti se zvířaty, ale především vytvářet pozitivní vztah k živým tvorům i k přírodě, která je obklopuje. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá problematikou zařazení zvířat do předškolního vzdělávání a vhodností volby živočichů podle různých kritérií s ohledem na potřeby a schopnosti dětí tohoto věku a v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Současně zahrnuje informace o klíčových druzích živočichů. V praktické části je popsán celoroční projekt "Rok se zvířaty", který je provázán třídním maskotem stonožkou Jůlií a je zaměřen na integrované vzdělávání. U každého zvoleného zvířete se nalézá popis realizovaných činností a reflexe.
Hodnocení stravovacích návyků a pohybové aktivity u dětí předškolního věku
Vařejková, Hana ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tuka, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce řeší problematiku stravovacích návyků předškolních dětí a jejich pohybové aktivity. Práce je členěna na teoretickou část, která zpracovává poznatky, jež byly na toto téma publikovány, a praktickou část, která analyzuje stravování a pohybovou aktivitu předškolních dětí. Použité prameny jsou uvedeny v závěrečné kapitole práce. Cílem práce je shrnout významné poznatky týkající se dětské výživy a pohybové aktivity, a podat výsledky prováděného výzkumu. Teoretická část pojednává o charakteristice předškolního věku, specifických výživových doporučeních a nejčastějších výživových omezeních. Rozebírá důležité funkce tří hlavních makronutrientů a nejvýznamnějších mikronutrientů pro dané vývojové období. Zdůrazňuje význam pohybu a jeho vliv na zdraví dítěte, uvádí příklady vhodných pohybových aktivit a her pro děti. Praktická část se zabývá samotným výzkumem, který zahrnuje propočítání čtyřdenního příjmu nutrientů a vyhodnocení dotazníku týkajícího se pohybové aktivity předškolních dětí. Sledovaný soubor tvořilo 15 dětí ve věku 3 - 6 let z mateřské školy Strojařů v Chrudimi, jejichž výsledky zapisovali rodiče. Cílem výzkumu bylo zjistit stravovací návyky u předškolních dětí, příjem jednotlivých živin, jak často se děti věnují pohybovým aktivitám, druhy vykonávaných pohybových aktivit a kde...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 95 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.