Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 324 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku
Sochorová, Denisa ; Nováková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vařeková, Jitka (oponent)
Název: Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku Cíle: Cílem práce je zhodnocení úrovně grafomotoriky v Mateřské škole u dětí předškolního věku a zhodnocení vlivu psychomotorických cvičení a her na rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí. Metody: Jedná se o kvaziexperiment, jež pracuje s cíleným výběrem skupiny probandů, a to dětí z konkrétní Mateřské školy. Bylo vybráno celkem 12 dětí a rozděleno po šesti na skupinu výzkumnou a kontrolní. Obě skupiny zahrnují celkem šest probandů, čtyři chlapce a dvě děvčata. Úroveň grafomotoriky byla testována pomocí testu kresby postavy a testů z baterie MABC-2. Zároveň se jedná o kvalitativní výzkum, kde se sleduje kvalita provedení jednotlivých úkolů a hygiena psaní na základě nestandardizovaného pozorování. Výsledky: Výsledky výstupních testů ukázaly zlepšení kontrolní skupiny dětí, u nichž nebyly aplikovány psychomotorické hry. Obě skupiny měly lepší výstupní výsledky u testů kresby postavy i u testů jemné motoriky z baterie MABC-2. Klíčová slova: Psychomotorické aktivity, dětská kresba, grafomotorické dovednosti, předškolní věk, kresba postavy, jemná motorika
Rozvoj jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku
Starková, Michaela ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku v běžné mateřské škole. Teoretická část práce je zaměřená na vymezení základní terminologie a zmapování problematiky dítěte s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole na základě analýzy odborné literatury. Předmětem empirické části práce je diagnostika jednotlivých jazykových rovin a individuální příprava pro vstup do základní školy u konkrétního dítěte s odlišným mateřským jazykem. Empirická část je zpracována formou případových studií. Šetření bylo realizováno ve vybrané mateřské škole, kde došlo ke zhodnocení úrovně jazykových kompetencí u sedmi dětí-cizinců v předškolním věku a k následnému srovnání výsledků testů po šesti měsících. Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem, identifikovat jejich komunikační obtíže v jednotlivých jazykových rovinách, najít vhodné metody a postupy pro práci s těmito dětmi a zhodnotit přínos pravidelné individuální intervence. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že se u všech sledovaných dětí s odlišným mateřským jazykem objevují komunikační obtíže ve všech jazykových rovinách. Výsledky kontrolní diagnostiky pak jasně ukazují, že individuální intervence zaměřená na podporu českého jazyka...
Hodnocení projektu Děti na startu
Loušová, Kristýna ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Hodnocení projektu Děti na startu Cíle: Cílem mé bakalářské práce je hodnocení projektu Děti na startu, jeho dostupnost a obsah tréninků. Metody: V teoretické části práce se zabývám základními pojmy. Zpracovávám základní problematiku a rozvoj pohybových schopností dětí předškolního a mladšího školního věku. Vycházím z odborné literatury, kterou publikuji, a která se věnuje tomuto tématu. Výzkumná část se věnuje projektu Děti na startu jako takovému. Představuji tento projekt, jeho cíle a základní principy. V této části hodnotím projekt, jak z pohledu rodičů dětí, samotných dětí, tak i mého, a to díky znalostem teoretické problematiky. Práce si klade za cíl hodnocení projektu především na Kladensku, kde má projekt širokou základnu. Výsledky: Z výsledků výzkumné části bakalářské práce vyplývá spokojenost rodičů, jejichž děti jsou zapojeny do projektu, a to jak z hlediska obsahu kurzu, tak i s odborností vedení tréninkových jednotek. Klíčová slova: Předškolní věk, mladší školní věk, pohybové schopnosti, všestrannost, Děti na startu
Rodina a mateřská škola v procesu inkluze
Venclová, Kateřina ; Hanyš Holemá, Irena (vedoucí práce) ; Splavcová, Hana (oponent)
Diplomová práce se věnuje inkluzi v předškolním vzdělávání se zaměřením na rodinu dítěte. Teoretická část pojednává o inkluzivním vzdělávání, vymezuje základní pojmy, související legislativu, popisuje přínosy i rizika inkluze ve světle aktuálních poznatků. Pozornost je věnována nejen charakteristice předškolního vzdělávání, ale také začleňování dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy. Samostatná kapitola se zabývá problematikou rodiny dítěte se zdravotním postižením a dále popisuje některé aspekty spolupráce rodiny s mateřskou školou. Rodina má zásadní úlohu ve vývoji dítěte, proto je také rodinný kontext, ve kterém dítě vyrůstá, podstatný pro porozumění individuality a vývojových potřeb dítěte. Na teoretické poznatky pak navazuje výzkumné šetření. V praktické části je představen kvalitativní výzkum, jehož cílem je přinést zkušenosti s inkluzivním vzděláváním v MŠ pohledem rodičů. Výzkum se zaměřuje na rodiny dětí se zdravotním postižením a znevýhodněním, které jsou v současnosti zahrnuty v rámci legislativy do kategorie osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem kvalitativního výzkumu je podrobné prozkoumání problematiky inkluze v MŠ prostřednictvím hloubkových rozhovorů s rodiči dítěte, které je inkluzivně vzděláváno v běžné třídě. Rozhovory jsou doplněny...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 324 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.