Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Jiřičko, Pavel ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta.
Markovské procesy a teorie kreditních rizik
Cvrčková, Květa ; Prokešová, Michaela (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Markovské řetězce začaly být v posledních letech hojně využívány k měření kreditního rizika. S jejich pomocí modelujeme pohyb a rozdělení kli- entů mezi jednotlivými ratingovými stupni. Využívány jsou však různé typy markovských řetězců. Cílem práce proto bude tyto typy představit spolu s je- jich výhodami a nevýhodami. Zaměříme se především na různé metody odhadu parametrů a na testováním hypotéz o těchto parametrech. Naše práce by měla čtenáři pomoci v rozhodování, který model markovského řetězce a kterou metodu odhadování použít na jím pozorovaná data. Naše pozornost je zaměřena především na následující modely: markovský řetězec s diskrétním časem, markovský řetězec se spojitým časem (odhadujeme nejen na základě spojitých, ale i diskrétních dat) a navíc představujeme možnost využití semimarkovských řetězců a semiparametrického multiplikativního modelu rizika aplikovaného na intenzity přechodu. V závěrečné části práce představené metody ilustrujeme na simulačních experimentech a studiích. 1
Příčiny segregace v mikroregionech
Illmannová, Anne ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou splácení bankovních úvěrů. Teoretická část práce se věnuje historii bankovnictví, jeho současné podobě a druhům bankovních finančně úvěrových produktů. Zvláštní pozornost je věnována hypotečním úvěrům a podmínkám jejich poskytování. V aplikační části jsou srovnány nejprve na krajské, poté na okresní úrovni pravděpodobnosti nesplácení úvěrů v závislosti na různých ukazatelích. Cílem práce je na konkrétním příkladu z Prahy zjistit, jaké sociodemografické charakteristiky mají vliv na platební morálku dlužníků, v čem se liší lidé bydlíci v oblasti s dobrou platební morálkou od lidí bydlících v oblasti se špatnou platební morálkou a zda místo bydliště má vliv na úroveň platební morálky. Klíčová slova Bankovnictví, hypoteční úvěry, credit scoring, pravděpodobnost defaultu.
Formováni cen a výnosností obchodovatelných dluhopisů neobchodovatelných emitentů - "dluhopisové IPO"
Sushkova, Alina ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku primární emise dluhopisů nefinančními podniky na pražské burze. V teoretické časti byly uvedeny hlavní parametry cenných papírů, finanční ukazatele firem, které formují rizikovou prémii a možnosti volby bezrizikové základny. Praktická část představuje vyhodnocení cenotvorných faktorů na příkladu vybraných emisí uskutečněných na pražské burze.
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Chalupa, Tomáš ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Formánek, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je vytvořit vhodný model, který odhaduje pravděpodobnost nesplacení úvěru klientem. K odhadu byla použita logistická a probitová regrese a dvě definice nesplacení, 60 a 90 dnů po splatnosti. V práci je popsán způsob výstavby, odhadu a testování skóringových modelů a také struktura použitých dat, která byla použita v praktické části práce. Nejprve byl vytvořen teoretický model, který byl později konfrontován s odhady. Vytvořené modely byly porovnány v práci popsanými statistikami jako je McFaddenovo R^2, schopnost jejich diverzifikace byla zjišťována Lorenzovou křivkou a Giniho koeficientem. Bylo zjištěno, že logistická a probitová regrese mají téměř stejné výsledky a že 90 dnů je vhodnější definice než 60 dnů.
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Netolická, Klára ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku z pohledu kapitálové dohody Basel II. Nejprve je představen širší rámec tématu, který se věnuje kapitálové přiměřenosti a předcházejícím koncepcím, na něž přístupy dle Basel II. navázaly. Následně se práce zabývá dvěma možnými variantami propočtu, mezi kterými si banky mohou v současnosti zvolit. Jedná se o standardizovaný přístup a přístup založený na interním ratingu, který je těžištěm této práce. Od formulace obecných postupů výpočtu kapitálového požadavku autorka postupuje k dílčím problematikám. Značný prostor je věnován odvození funkce rizikové váhy a metodám odhadu pravděpodobnosti defaultu, jednoho z rizikových parametrů, který vstupuje do funkce rizikové váhy.
Řízení rizika pohledávek
Hoč, Juraj ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Kaiser, Libor (oponent)
V mé diplomové práci porovnávám riziko nesplacení pohledávky a náklady jejího zajištění prostřednictvím zajišťovacích instrumentů dostupných na českém trhu a ověřuji, zdali je v daném případě ekonomicky výhodné zajišťovací instrument využít nebo ne. Za pomoci bankrotních modelů a tranzitivních matic ratingových agentur analyzuji pravděpodobnost úpadku firmy do jednoho roku a následně ji promítám do hodnoty pohledávky. Toto riziko kvantifikované přes očekávanou ztrátu porovnávám s náklady na její zajištění u bankovní záruky, dokumentárního akreditivu a faktoringu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.