Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující pracovní vytížení sociálních pracovníků Úřadu práce ČR oddělení příspěvku na péči
DANIELOVÁ, Jaroslava
Diplomová práce se zabývá situací pracovníků Úřadu práce ČR oddělení příspěvku na péči, kteří jsou při výkonu své práce ovlivňováni určitými faktory, které jsou v této diplomové práci zmíněny. Dále je v práci zahrnut legislativní rámec sociální práce, dále zúčastněné pozorování, etická dilemata v souvislosti se vstupem do obydlí, kde se nachází umírající člověk, a dále obsahuje nároky na osobnostní kvality sociálních pracovníků. Cílem diplomové práce je přiblížit práci sociálních pracovníků Úřadu práce ČR na oddělení příspěvku na péči a jejich vytížení při výkonu sociální práce.
Systém řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
VYHNALOVÁ, Aneta
Diplomová práce se zabývá analýzou systému řízení lidských zdrojů jak z teoretického, tak z praktického hlediska. První část diplomové práce je věnována literární rešerši, která je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a všech personálních činností. Praktická část obsahuje zhodnocení současného stavu organizace. Potřebné informace byly získány díky dotazníkovému šetření a rozhovoru s personálním manažerem. Závěrečná část diplomové práce je věnována návrhům, které by měly přispět ke zlepšení stávající situace v organizaci.
Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce
Seemanová, Jana ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Zemanová, Jana (oponent)
Právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce Předkládaná disertační práce se zabývá tématem trhu práce a právního postavení osob pečujících o děti. Práce komplexním způsobem pojednává o problematice právního postavení těchto osob na trhu práce v souvislosti se skloubením pracovního a rodinného života. Práce se detailně zabývá pracovními podmínkami těhotných zaměstnankyň, kojících matek a matek- zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu a osob pečujících o děti. Analyzuje právní úpravu jednotlivých institutů pracovního práva ve vztahu k osobám pečujícím o děti jako např. kratší pracovní doba. Práce se také věnuje využití atypických forem práce u osob pečujících o děti. Kromě rozboru platné legislativy práce rovněž analyzuje aktuální judikaturu, a to zejména ve vztahu k institutu kratší pracovní doby. Práce se rovněž zabývá souvislostmi vyplývajícími z jiných právních oborů zejména práva sociálního zabezpečení a daňového práva. Zaznamenává nové trendy spočívající zejména v rozvoji institucionální péče o děti do tří let a zkracování rodičovské dovolené v důsledku změny právní úpravy rodičovského příspěvku.
Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce
Klein, František ; Dittrichová, Milada (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro zlepšení nynější situace ve firmě.
Analýza pracovní spokojenosti
Bělková, Markéta ; Lorencová, Hana (vedoucí práce) ; Kováříková, Věra (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice pracovní spokojenosti. Hlavním cílem je pomocí analýzy zjistit stav spokojenosti mezi pracovníky vybrané organizace Střední a Mateřské školy. Pro tento účel je zpracována nejprve teoretická část, ve které jsou vymezeny základní pojmy týkající se pracovní motivace a pracovní spokojenosti a popsány specifické rysy školství. Na tuto část navazuje metodologická část, která představuje popis postupů a vybraných metod k vypracování daného projektu. Závěrečnou částí je praktická část, kde je přiblížena konkrétní instituce, ve které byl průzkum realizován. Následně jsou vyhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření a individuálního rozhovoru s ředitelkou školy. Na základě zjištěných skutečností jsou nakonec navržena nápravná opatření pro zlepšení stavu pracovní spokojenosti a optimalizaci pracovních podmínek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.