Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktuální informace z oblasti zvukových dokumentů aneb jak na to
Horová, Iva ; Malinová, Iva
Prezentace přináší základní informace o oblasti historie zvukových dokumentů, o aktuální situaci z hlediska zpracovávání a péče o ně v ČR. Seznamuje s hlavními současnými projekty tj. s portálem Virtuální národní fonotéka a s Novým fonografem a s dotačními programy.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Reimagining academic library user experience: Using mystery shopping to inform service decisionmaking at the Czech National Library of Technology
Orlová, Jana ; Pavelová, Alena
This paper describes how the Czech National Library of Technology (NTK) performed mystery shopping (MS), a technique borrowed from the commercial services sector, as a tool for informing its service decisions and offerings, both virtual and in-person. The methodologies used for two rounds of MS, one in 2014 and another in 2015, are described, and findings and interpretation of feedback in relation to actual NTK service modifications are presented.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Informační vzdělávání dětí ve veřejných knihovnách Karlovarského kraje se zaměřením na žáky 2. stupně ZŠ
Rozsypalová, Klára ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Papík, Richard (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice informačního vzdělávání dětí ve veřejných knihovnách. Hlavní důraz je kladen na její analytickou část, která poskytuje přehled o současném stavu informačního vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ ve veřejných knihovnách Karlovarského kraje a přináší nástin dalšího možného vývoje v této oblasti. Naopak teoretická východiska tvoří pouze rámec pro uvedení do problematiky. Jsou zde prezentovány základní pojmy, jako informační gramotnost a informační vzdělávání. V kontextu je zmíněna role knihoven v celoživotním vzdělávání a učení, s čímž souvisí i kompetence knihovníka v oddělení pro děti. Dále práce předkládá přehled o vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji a popisuje příklad dobré praxe informačního vzdělávání v Městské knihovně Loket.
Vztah mediální prezentace politických stran a volebních výsledků: případ KDU-ČSL, Strany zelených, TOP 09 a Věcí veřejných v parlamentních volbách v roce 2010.
Kutil, Tomáš ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mediální prezentace politických stran a jejich volebních výsledků. Konkrétně se věnuje případu čtyř politických stran (TOP 09, Věci veřejné, KDU- ČSL a Strana zelených) v období devíti měsíců před parlamentními volbami v květnu roku 2010. Dvě již etablované politické strany se po těchto volbách do Poslanecké sněmovny nedostaly (KDU-ČSL a Strana zelených), druhé dvě strany (navíc relativně nové) naopak uspěly. S pomocí kvantitativní obsahové analýzy mediálních obsahů tato práce zkoumá mediální prezentaci všech čtyř stran v českých celoplošných televizních, rozhlasových i tištěných médiích. Zjištěná data a především rozdíly mezi mediální prezentací jednotlivých stran pak práce porovnává s vývojem preferencí těchto stran. U vývoje preferencí byla jako zdroj využita data dvou agentur pro výzkum veřejného mínění - CVVM a Median, zveřejňovaná v měsíčních intervalech. Ještě významnější pro zodpovězení výzkumných otázek bylo pak porovnání této mediální prezentace stran s jejich konečnými volebními výsledky. Práce předpokládá, že podoba mediální prezentace jednotlivých stran je jedním z faktorů, které ovlivňují jejich voličskou podporu. Na základě zjištěných dat se proto pokouší vysledovat určité trendy a zákonitosti mezi mediálním prostorem, který strany získaly, vývojem jejich...
Chování českých uživatelů v prostředí internetu
Vondráková, Šárka ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Pilecká, Věra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování uživatelů v prostředí internetu a na výzkumy, které se touto oblastí zabývají. V první části je představen historický vývoj internetu, a jaké postavení zaujímá v informační společnosti. Další část se týká teoretického úvodu do informačního chování a informačního chování v online prostředí. Následující kapitola obsahuje přehled studií o českých uživatelích na internetu a speciální pozornost je věnována studiím zaměřeným na chování dětí. V závěru jsou představena specifika výzkumů, které se provádějí v prostředí internetu.
Služby knihoven veřejných vysokých škol v České republice zaměřené na zahraniční studenty: analýza současného stavu
Jeřábková, Eva ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
(česky) Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současný stav služeb, které poskytují knihovny veřejných vysokých škol v České republice zahraničním studentům. První kapitola stručně charakterizuje vysokoškolské knihovny v České republice a zaměřuje se na legislativní rámec, financování, institucionální zázemí, uživatele, poskytované služby a zdroje informací charakteristické pro vysokoškolské knihovny. Druhá kapitola se věnuje zahraničním studentům na vysokých školách v České republice. Podává přehled prací, které se tematikou zahraničních studentů v České republice doposud zabývaly, na základě statistických údajů přibližuje, jaké veřejné vysoké školy zahraniční studenti v České republice upřednostňují a ze kterých zemí k nám přicházejí. V kapitole jsou zmíněny bariéry, se kterými se mohou zahraniční studenti setkat při studiu a kontaktu s knihovnou. Třetí kapitola představuje stěžejní část práce. Obsahuje zprávu o provedeném průzkumu mezi knihovnami veřejných vysokých škol v České republice, kterým byl zaslán dotazník o službách poskytovaných zahraničním studentům. Tato kapitola souvisí s předchozí kapitolou zabývající se obecnou charakteristikou bariér a popisuje praktické a konkrétní způsoby, kterými se vysokoškolské knihovny snaží překonávat bariéry mezi knihovnou a zahraničními...
Pozice knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit: srovnání situace v České republice a USA
Plzáková, Aneta ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Cílem diplomové práce bylo popsat a zhodnotit současnou pozici knihovny v rámci organizační struktury vysokých škol a univerzit v České republice a USA. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a amerických vysokoškolských knihoven z hlediska jejich pozice v organizační struktuře vysokých škol. V oblasti českých vysokoškolských knihoven je věnována pozornost veřejnému vysokému školství a vysokoškolským knihovnám veřejných vysokých škol v základních datech, legislativnímu rámci, v jehož rámci vysokoškolské knihovny fungují, a pozici vysokoškolských knihoven v organizační struktuře veřejných vysokých škol. V oblasti amerických vysokoškolských knihoven je jejich současný stav rozebrán na konkrétním příkladu pěti amerických veřejných vysokých škol. Druhá kapitola se věnuje současným trendům ve vývoji vysokoškolských knihoven v České republice a USA, se zaměřením na pozici knihovny v rámci vysokých škol a univerzit. Třetí kapitola představuje stěžejní část práce. Obsahuje zprávu o provedeném průzkumu mezi představiteli veřejných vysokých škol v České republice a představiteli jejich knihoven. Závěrečná kapitola se zabývá obdobnými průzkumy provedenými v USA.
Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze
Kafková, Ivana ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
(česky): Práce se zaměřuje na knihovny Univerzity Karlovy, přesněji na jejich sbírky rukopisů, starých, tisků a vzácné fondy. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům v oblasti ochrany a péče o historické fondy. Jádrem práce je analýza stavu historických fondů v jednotlivých knihovnách, vycházející z dotazníkového výzkumu, studia pramenů a návštěvy vybraných knihoven. Každá kapitola obsahuje stručnou historii konkrétní knihovny, zaměřuje se na vznik knižního fondu, jeho rozsah, obsahové zaměření fondu, způsob jeho uložení a přístupnost uživateli. Je zde také věnována pozornost vyjádření potřeb a cílů jednotlivých knihoven. Podrobnější studie je věnována knihovně Evangelické teologické fakulty. Její součástí je zpráva o provedeném průzkumu fyzického stavu fondu. V závěrečné souhrnné části je prostřednictvím tématických kapitol, grafů a tabulek vyjádřena celková situace knihoven, jejich společné rysy a specifické problémy, vše je doplněno komentářem hledajícím společná východiska pro řešení problematiky historických knižních fondů v rámci UK. Práce je doplněna rozsáhlou fotodokumentací [Autorský abstrakt].
Portál elektronických informačních zdrojů Umění online Knihovny JAMU v Brně a jeho služby
Kasperkevičová, Romana ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Tématem rigorózní práce je portál pro přístup k volně dostupným elektronickým informačním zdrojům "Umění online" Knihovny Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (více viz http://knihovna.jamu.cz/index.html nebo http://dokumenty.jamu.cz/knihovna/eiz). Konkrétními cíly jsou analýza a hodnocení stávajícího stavu portálu, průzkum využívání informací a informačních služeb portálu, návrh na rozšíření informačních služeb portálu, návrh na jeho organizační a technologické zlepšení a návrh na doplnění informačních zdrojů. Rigorózní práce je strukturována do sedmi kapitol. Část textu je věnována JAMU a její knihovně, stěžejní část portálu Umění online. Kapitola 1. Janáčkova akademie múzických umění v Brně přibližuje prostředí umělecké vysoké školy. Od kapitoly 2. Knihovna JAMU - historie, vývoj, služby a jejich kritická analýza po kapitolu 4. Elektronické informační zdroje v Knihovně JAMU, se text zabývá problematikou knihovny. Kapitola 5. Portál Umění online - vývoj, kritická analýza současného stavu popisuje vývoj a analyzuje současný stav portálu Umění online. Prezentací průzkumu, který zjišťoval využívání oborových informací z portálu a spokojenost uživatelů s jeho propagací a webovou prezentací, se zabývá kapitola 6. Dotazníkové šetření "Využívání portálu s elektronickými informačními zdroji (EIZ)...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.