Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 163 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie sanace vybrané části stokové sítě v Ostravě
Köhler, David ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Raclavský, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu poznání v oblasti sanace stokových sítí. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části práce je cílem podrobné popsání procesu sanace a uvedení v současnosti nejpoužívanějších sanačních technologií. V praktické části práce je provedena praktická ukázka návrhu sanace na vybraném úseku stokové sítě v Ostravě. Tato část práce je rozčleněna na průvodní a technickou zprávu. V rámci praktické části je provedeno stanovení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě a dále je proveden návrh sanačních řešení a ekonomické zhodnocení.
Výzkumy publika televizí veřejné služby v ČR se zaměřením na zpravodajskou stanici ČT24
Smlsal, Matěj ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na typologii výzkumů, kterými veřejnoprávní Česká televize zkoumá zpětnou vazbu publika - sledovanost, spokojenost a měření veřejné služby. Popisuje historii výzkumů televizního auditoria v Československé i České republice a také v zahraničí od počátků do současnosti. Zároveň zmiňuje problémy, které snaha o stále dokonalejší měření přináší. Práce se také věnuje fungování oddělení Výzkumu a analýz České televize. Součástí je i výzkum, jaký vliv mají výsledky průzkumů na program ČT24, a rozhovory s vedoucí oddělení Výzkumu a analýz Renatou Týmovou a ředitelem zpravodajství a sportu Zdeňkem Šámalem.
Spokojenost závodních hráčů I. ČLTK Praha se službami klubu
Čechová, Karolína ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Spokojenost závodních hráčů I. ČLTK Praha se službami klubu Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti závodních hráčů klubu I. ČLTK Praha se službami klubu a následné vytvoření návrhů a doporučení k optimalizaci služeb a zvýšení spokojenosti závodních hráčů klubu. Metody: Pro zhodnocení spokojenosti závodních hráčů I. ČLTK Praha s nabízenými službami, byly využity rozhovory jak s vedením, tak s trenéry a hráči klubu a dále primární metoda sběru dat - písemné dotazování. Finální verze dotazníku a struktura jednotlivých otázek byly vytvořeny po četných úpravách, konzultacích a provedené pilotáži, speciálně pro prostředí tohoto klubu. Výsledky: Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí grafů, klasifikačních křížů a tabulek. Na základě získaných dat a rozhovorů s hráči, byly vytvořeny návrhy a doporučení pro vedení I. ČLTK Praha, které by měly vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb a vyšší spokojenosti závodních hráčů I. ČLTK Praha. Klíčová slova: tenis, sportovní služba, zákazník, kvalita, průzkum
E-learning as a means of teaching at universities
Mikulášek, Filip ; Rujbrová, Šárka (oponent) ; Jašková, Jana (vedoucí práce)
This paper aims to delve into the topic of e-learning and its use at universities. It attempts to describe its history - getting from distance learning, to learning utilizing increasingly more complex computational machines and finally the incorporation of the internet into the learning process. It also makes several predictions on what direction could e-learning head in in the foreseeable future. Aside from these topics, it also tries to describe what factors affect its effectiveness and takes a look at its potentially negative side. Then it deals with results of an e-learning related survey and their analysis.
Studie řízení pracovníků v obchodní organizaci k rozvoji podnikání
Lazárková, Martina ; Dvořík, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá řízením procesů v obchodní organizaci Stavebniny DEK. Jejím cílem je na základě provedené analýzy prostředí firmy a výsledků dotazníkového šetření navrhnout soubor opatření vedoucí k rozvoji podnikání.
Stavebně technický průzkum objektu kravína v Dolním Bukovsku
LOMSKÁ, Jana
Tématem této bakalářské práce je kompletní průzkum kravína ze stavebnětechnického hlediska zemědělského objektu zaměřeného na chov krav v Dolním Bukovsku. V první části jsem vypracovala za pomoci odborné literatury přehled konstrukcí, které mohou být použity ve stavbách. Ve druhé části se věnuji přímo určenému objektu. Popisuji technické problémy objektu a možné stavební úpravy, které přispějí ke zlepšení provozních podmínek. Technické problémy a stavební úpravy jsou popsány v textu a znázorněny ve výkresech. Fotodokumentace celého objektu je v příloze.
Výzkum využití manažerských nástrojů v praxi
Černý, Michal ; Pajlová, Kateřina (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce vyhodnocuje dotazníkové šetření, které mělo za úkol zmapovat používání manažerských nástrojů v soudobé praxi. Respondenty byl vrcholový a střední management společností působících v České republice. Dotazovaní měli odpovědět, co od nástrojů očekávají a co si myslí o různých tvrzeních týkající se parametrů atraktivity trhu a konkurence. Průzkum byl zaměřen především na portfolio analýzu.
Porovnání a průzkum tržních cen zeleniny ve vybraném regionu
Jansková, Petra
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním a průzkumem cen zeleniny v zimních měsících ve vybraném regionu. Experiment byl zahájen 27.11.2015 a ukončen 18.3.2016. Za sledovanou lokalitu bylo zvoleno Uherské Hradiště a jeho blízké okolí. Pro průzkum a porovnání hlavních druhů zeleniny byly vybrány čtyři modelové objekty, u kterých byl každý týden v pátek v čase od 11.00-14.00hod monitorovány tržní ceny, dostupnost a kvalita zeleniny. Získané údaje byly následně srovnány s informačním zpravodajem ZUČM. Vyhodnocení bylo provedeno tabulárně a graficky v programu MS office 2007. Výsledkem této práce je, že nejvyšší dostupnost hlavních zeleninových druhů byla v supermarketu Tesco 97,55% a nejvyšší prodejní ceny byly v supermarketu Billa. Kvalita zeleniny ve sledovaném období byla až na výjimku v supermarketu Tesco velmi dobrá. Získané údaje srovnané s informačním zpravodajem ZUČM vedlo ke zjištění, že nejlevnější průměrné tržní ceny za celé sledované období jsou z integrované produkce uvedené v informačním zpravodaji ZUČM, výjimkou je petržel, která se prodávala v listopadu 0,90Kč levněji v hypermarketu Albert a supermarketu Lidl a v lednu v supermarketu Lidl o 9,18Kč levněji. V závěrečné části byly graficky vypracovány statistické spojnice trendu, které zobrazily narůstající nebo klesající tržní ceny ve sledovaném období. Výsledkem byl z dlouhodobého hlediska pokles cen v supermarketu Tesco u mrkve, cibule a petržele, u ostatních supermarketů byl nárůst tržní ceny v celém období.
Návrh obnovy krovu rodinného domu v Jamolicích
Široký, Milan
Práce se zabývá průzkumem a dokumentací krovu nad hlavní částí rodinného domu v Jamolicích. Tento objekt sloužil pouze k rekreaci, v budoucnu by ho majitel rád užíval k trvalému bydlení. Stavebně technickým průzkumem byl zjištěn druh poškození a jeho rozsah. Na základě zaměření objektu byly vytvořeny výkresy pro dokumentaci současného stavu konstrukce. Napadená místa jsou vyznačena ve schématech a doplněná fotografiemi. Průzkum odhalil značné poškození konstrukce. Na základě výsledků byly navrženy varianty obnovy: oprava stávajícího krovu a návrh výměny celé konstrukce za novou.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji
Prokop, Pavel
Tato práce se zabývá průzkumem spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji. Informace od uživatelů byly zjišťovány pomocí předem sestaveného dotazníku, který byl rozdělen na čtyři části. Oslovení majitelé odpovídali na otázky týkající se obecně jejich dřevostaveb, dále celkového zájmu o dřevostavby a neposlední řadě také jejich vlastních praktických zkušeností. Dotazování probíhalo u dřevostaveb zkolaudovaných v letech 1995--2015. V první (teoretické) části proběhlo seznámení se dřevem jako s konstrukčním materiálem, dále seznámení s různými konstrukčními systémy dřevostaveb. Práce také obsahuje stručný popis informací o Jihočeském kraji. V druhé (praktické) části práce proběhlo vyhodnocení samotného průzkumu. Informace od uživatelů dřevostaveb jsou zpracovány do přehledných grafů a jsou opatřeny stručným komentářem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 163 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.