Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fashion Law
Krčmárová, Anna ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
in Czech Právo módního průmyslu Tato rigorózní práce nese název nově vzniklého odvětví práva. Právo módního průmyslu musí status právního odvětví teprve obhájit splněním konceptu teorie práva a tedy odvětvotvorných kritérií. Z tohoto důvodu je právo módního průmyslu představeno prostřednictvím tří koncepčních částí - obchodní právo módního průmyslu, veřejné právo módního průmyslu a duševní vlastnictví módního průmyslu. První kapitoly této rigorózní práce jsou věnovány vzniku práva módního průmyslu s ohledem na široké přijetí odbornou veřejností. Druhá kapitola nastiňuje obchodní právo módního průmyslu se zaměřením na licencování duševního vlastnictví módních značek pro svůj nebývalý vliv na dobré jméno módních značek, které je v tomto nesmírně kompetitivním odvětví naprosto stěžejní. Druhá kapitola rovněž pojednává i o veřejném právu módního průmyslu, které může poskytovat přínosný alternativní pohled na problematiku ochrany duševního vlastnictví módních značek. Celá třetí kapitola se poté věnuje duševnímu vlastnictví módních značek: patenty, autorská práva, průmyslové vzory a ochranné známky jakožto vhodné prostředky ochrany módního designu a módních značek. Jednotlivé formy ochrany jsou prezentovány v mezinárodním kontextu s konkrétními zákonnými požadavky pro poskytnutí příslušné ochrany. Značná...
Vybrané aspekty práva módního průmyslu
Kamaleeva, Renata ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Tato práce vymezuje právo módního průmyslu jako zvláštní horizontální odvětví práva, které se vztahuje k ochraně designu, materiálů, postupu a technologii výroby, tvaru a liniím, barvě, vzhledu povrchové úpravy, logu, názvu výrobku, ale i k licencování nebo uplatňování a vymáhání práv k výrobku obchodníky a obchodními řetězci, výrobci, designéry a módními návrháři na poli módního průmyslu. Práce popisuje vznik a vývoj práva módního průmyslu ve Spojených státech amerických a podrobně se zabývá dosavadním vývojem tohoto oboru také v České republice. Práce vymezuje pojem módní design, jeho charakteristické znaky a zvláštní vlastnosti oproti jiným druhům designu. V práci jsou podrobně analyzovány jednotlivé způsoby ochrany módního designu, s důrazem na známkoprávní ochranu, které mohou módní návrháři a výrobci módního zboží využívat v souladu s právní úpravou v České republice. Kromě teoretické analýzy je v práci představena rozhodovací praxe soudů, zejména v oblasti právní ochrany módního designu. Postupně je rozebrána právní úprava a relevantní judikatura ve vztahu k ochraně autorskoprávní, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, ochrana nekalosoutěžní a také je nastíněn v České republice nepříliš známý institut trade dress. Prostor je věnován také souběhu ochrany prostřednictvím autorskoprávní...
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví v mezinárodním obchodě
ROZMILEROVÁ, Monika
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany práv duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě. Obsahuje popis jednotlivých druhů ochrany duševního vlastnictví, autorská práva, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení. Podrobněji se práce věnuje průmyslovému vlastnictví, zejména ochranným známkám. Předmětem zkoumání v praktické části byl proces registrace ochranných známek ve vybrané firmě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.