Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní aspekty zbraní hromadného ničení
Stoklasová, Barbora ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Lipovský, Milan (oponent)
PRÁVNÍ ASPEKTY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Cílem rigorózní práce je vytvořit přehled základních zbraní hromadného ničení (včetně nastínění jejich vzniku, bojového nasazení a následného vlivu na mezinárodní společenství), posoudit jejich status a bojové nasazení na základě zvyklostí nebo mezinárodních úmluv, a dále kriticky zhodnotit nejnovější právní úpravu (tj. právní úpravu přijatou ve druhé polovině 20. století) nakládání se zbraněmi hromadného ničení, její efektivitu a možnosti dalšího vývoje. Obecně se tato rigorózní práce zabývá právem mezinárodním, přičemž se jen velmi okrajově dotýká úpravy národní. První kapitola práce obsahuje stručný úvod. Druhá kapitola obsahuje vymezení pojmosloví, tj. základních pojmů, jako jsou například zbraně hromadného ničení, biologické, chemické, jaderné (radiologické) zbraně, mezinárodní právo, právo ozbrojených konfliktů, obyčejové právo a mezinárodní úmluvy, zakázané bojové prostředky nebo zakázané způsoby vedení ozbrojených konfliktů. Kapitola tři pojednává o vývoji chemických zbraní, a to od jejich nejstarší historie až po současnou právní regulaci. Jedná se o kapitolu, jež obsahuje informace týkající se vzniku chemických zbraní a původní, ve své podstatě "absentující", právní úpravy, a dále pak chemické revoluce na přelomu 19. a 20. století a...
Režim de minimis v rámci financování divadel
Jonášová, Helena ; DVOŘÁKOVÁ, Jana (vedoucí práce) ; SOUČKOVÁ, Jaroslava (oponent)
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím řady legislativních aktů Evropské unie. Tyto regulace ve formě nařízení pak přímo zasahují do právních řádů jednotlivých členských zemí. Cílem diplomové práce je zmapovat, do jaké míry ovlivňuje režim de minimis možnosti českých divadel získávat dotace a granty z veřejných rozpočtů a tedy zjistit, jak v konečném důsledku ovlivňuje právo Evropské unie finanční situaci divadel. Zkoumaná je nicméně také situace na straně poskytovatele, a to na všech úrovních, aby bylo možné definovat problematiku celkově. Teoretickým podkladem práce jsou relevantní právní akty, iniciované Komisí EU a komentáře k nim. Nedílnou součástí práce jsou také grantové a dotační výzvy jednotlivých poskytovatelů v ČR. Praktická část diplomové práce se opírá o zevrubný výzkum českých divadel a jejich vztahu k režimu de minimis. Cenný zdrojem dat byl také Rejstřík registru de minimis.
Právní aspekty kvalifikovanosti pedagogických pracovníků v kontextu řízení škol
Koudelková, Dana ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikovanosti a vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. Dále se zabývá prací ředitelů mateřských škol v oblasti řízení (vytváření podmínek pro studium a organizace provozu mateřských škol v době studia učitelů). Je také zaměřena na hledání souvislostí mezi zájmem o vzdělávání a chystaným kariérním řádem. Vychází ze studia příslušných právních předpisů, odborné literatury, která se věnuje možnostem vzdělávání, kompetencím pedagogických pracovníků a jejich získávání, ze studia elektronických dokumentů, příspěvků a článků věnovaných problematice vzdělávání a ze studia příspěvků k problematice připravovaného kariérního řádu pro pedagogické pracovníky. Práce se opírá o analýzu výsledků dotazníkového šetření, které bylo směrováno k ředitelům a učitelům mateřských škol v okrese Pelhřimov. Práce přináší poznatky o vzdělanosti učitelů mateřských škol v okrese Pelhřimov, o znalosti možností vzdělávání a o jejich zájmu o další vzdělávání i v souvislosti s připravovaným kariérním řádem. Dále přináší poznatky o vytváření podmínek pro vzdělávání učitelů řediteli mateřských škol v okrese Pelhřimov a o organizaci provozu školy v době vzdělávání učitelů.
The Selected Legal Aspects of Foreign Investment in Australia
Mikešová, Klára ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent)
v českém jazyce Cílem této diplomové práce je představit čtenáři některé právní aspekty zahraničních investic v Austrálii. Zvláště pak ty, které mohou být pro zahraničního investora klíčové při jeho rozhodování o investování v Austrálii. Práce je rozdělena do 6-ti kapitol. První kapitola představuje téma zahraničních investic a diplomovou práci samu. Druhá kapitola seznamuje s klíčovými pojmy v mezinárodním investičním právu, a to s pojmem investora (fyzickou a právnickou osobu) a pojmem investice (v ekonomickém a právním smyslu). Třetí kapitola popisuje právní rámec upravující problematiku zahraničních investic v Austrálii. Kapitola poskytuje přehled jak domácí tak zahraniční legislativy. Čtvrtá kapitola se dále zabývá přijetím a zřizováním investice v Austrálii. Tato kapitola představuje úpravu této problematiky v investičních dohodách a domácí legislativě, kde nejdůležitějším právním předpisem je zákon o zahraničních akvizicích a převzetích. Dále, tato kapitola popisuje koncept zahraniční osoby a test národního zájmu. Test národního zájmu je důležitým pojmem, neboť všechny zahraničí investice, které jsou zároveň investicemi, které musí být notifikovány ministru financí Austrálie, jsou hodnoceny, zda splňují kritérium národního zájmu. Pojem národního zájmu nicméně není nikde právně definován....
Teleworking
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Leták obsahuje informace k práci na dálku. Tato forma práce je spojena s informačními technologiemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právní aspekty odpovědnosti za vady
DAVIDOVÁ, Monika
Tato práce provádí rozbor jednotlivých právních aspektů odpovědnosti za vady dle nového občanského zákoníku, účinného od roku 2014. V teoretické části práce je vysvětlen pojem odpovědnosti za vady, jak lze vady dělit, kdy vzniká povinnost z vadného plnění, jak lze tato práva uplatnit a následné řešení nastalých situací. Přínosem této práce je obeznámení se a rozbor nového občanského zákoníku v rámci právních vztahů mezi právními subjekty. Cílem práce je poukázat na informovanost veřejnosti v oblasti odpovědnosti za vady. Toho je dosaženo v praktické části, která je zaměřena na dotazníkové šetření prováděné mezi veřejností v Jihočeském kraji.
Daňové ráje a optimalizace zdanění - právní, daňové a účetní aspekty
BLAŽÍČKOVÁ, Michala
Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení právních, daňových a účetních aspektů optimalizace zdanění a využití daňových rájů. Pro zhodnocení uvedených aspektů byly vybrány následující daňové ráje: Nizozemsko, Kypr, Malta, Belize a Seychely. Výběr daňových rájů vycházel ze statistiky společnosti Bisnode (2015). U těchto států byly porovnávány právní podmínky a náklady při založení společnosti v dané zemi, daňové aspekty se zaměřením na daň z příjmu právnických osob (bez a následně i s existencí stálé provozovny) a účetní aspekty. Pro lepší znázornění byly tyto aspekty zkoumány z pohledu fiktivního malého českého podnikatele, který chtěl prostřednictvím založení společnosti v daňových rájích snížit své náklady. Daňové ráje (a pro srovnání i Česká republika) byly porovnány v rámci jednotlivých aspektů dle výhodnosti pro danou společnost a následně bylo stanoveno závěrečné celkové pořadí států (všechny aspekty měly na závěrečné pořadí stejnou váhu). K porovnání bylo využito bodovací metody vícekriteriálního rozhodování (u právních a účetních aspektů), daňové aspekty byly hodnoceny dle výše daňové povinnosti a celkové pořadí následně vychází z aritmetického průměru dílčích pořadí. Nejvýhodnější dle určených aspektů je pro našeho podnikatele založení a vedení společnosti v ČR a to jak v případě vzniku stálé provozovny, tak i bez vzniku stálé provozovny. Nicméně je třeba si uvědomit, že výsledek byl ovlivněn zvolenými aspekty, velikostí společnosti a hlavním cílem podnikatele (snižování nákladů).
Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie
Valentová, Petra ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských zdrojů“ je v práci omezen pouze na zaměstnance a „vytváření lidských zdrojů“ pouze na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Dále je zpracováním práce sledováno několik cílů dílčích. První dílčí cíl spočívá v identifikaci některých problémů spojených s dodržováním právních norem, se kterými se může management podniku v oblasti vytváření lidských zdrojů setkávat v jednotlivých zemích. Druhým dílčím cílem je předložit na základě vlastních poznatků návrhy, jak by měl tyto problémy management podniku řešit. Součástí tohoto dílčího cíle by mělo být také zhodnocení výhod a nevýhod předložených návrhů řešení. Třetím dílčím cílem je pak porovnat daňové zatížení závislé činnosti zaměstnanců v České republice a v Anglii. Výsledkem toho by mělo být stanovení daňově optimálnějšího prostředí pro odvod daně z příjmů z mezd zaměstnanců. Jednotlivé cíle práce jsou vypracovány na pozadí teoretických východisek práce, které jsou důležité pro pochopení širšího kontextu vymezeného problému práce. Teoretickými východisky práce tedy je pojetí a význam lidských zdrojů; základní teoretické souvislosti pracovního práva v kontextu českého a anglického právního řádu; a odměňování jako faktor daňových nákladů za lidské zdroje podniku. V závěru práce pak jsou shrnuty základní poznatky, kterými byly stanovené cíle práce naplněny buď zcela, nebo zčásti. Jsou také zmíněny problémy, které vyvstaly při zpracování této práce, a jejich vliv na naplnění zmíněných cílů.
Změna právní formy podnikání ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost
ČERVENCOVÁ, Barbora
Bakalářská práce pojednává o změně právní formy podnikání ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část je věnována nejdůležitějším poznatkům souvisejícím s daným tématem. Praktická část obsahuje konkrétní příklad této změny u vybrané společnosti. Proces transformace je rozebrán na jednotlivé kroky, které předcházejí úspěšné přeměně. Pro naplnění daného cíle jsou dále vyhodnoceny právní, účetní i daňové aspekty související s přeměnou vybrané společnost s ručením omezeným na akciovou společnost v podmínkách České republiky.
Digitálna knižnica 2013
Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
Účelem zahraniční cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na konferenci Digitálna knižnica 2013, která se konala od 15. dubna 2013 do 17. dubna 2013 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. PhDr. Petra Pejšová zde 17. 4. 2013 přednesla příspěvek s názvem „Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?“, ve kterém seznámila účastníky konference s možností, jak zlepšit služby repozitáře pomocí zapojení citačních manažerů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.