Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Chemické vlastnosti odpadních sádrovců z různých energetických zdrojů
Kroulíková, S. ; Mercl, F. ; Száková, J. ; Perná, Ivana ; Tlustoš, P.
V rámci studie byly porovnávány hodnoty pH, obsahy živin a vybraných rizikových prvků v sádrovcích ze čtyř významných energetických zdrojů v České republice. Zároveň byl hodnocen jejich potenciál pro zemědělské využití. Dle našich výsledků jsou odpadní sádrovce významným zdrojem síry 17,8 – 19,0 %) a vápníku (23,0 – 30,2 %) a mohou tak snížit nedostatek těchto živin v půdě. Nicméně u tří testovaných sádrovců byl stanoven nadlimitní obsah arsenu a rtuti. Pouze jeden sádrovec vyhověl legislativně a obsah všech hodnocených rizikových prvků byl pod limitními hodnotami. Nezbytné je tento materiál dále testovat v modelových i polních podmínkách a zhodnotit jeho využití v zemědělství jako levnější alternativu k běžným minerálním hnojivům se sírou.\n\n\n
Analýza zranitelnosti elektrizační soustavy České republiky
MICHALEC, Jan
Terorismem se někteří jedinci, skupiny nebo nadnárodní sítě snaží šířit pomocí násilí svoje politické názory, myšlenky a ideologii ve společnosti. Svými útoky mohou ohrozit zdraví a životy, životní prostředí a kritickou infrastrukturu jednotlivých států. V poslední době pro Evropu představují riziko primárně takzvaní zahraniční bojovníci pocházející ze států severní Afriky a Blízkého východu, jež jsou poškozeny rozsáhlou destabilizací a válečnými konflikty. Tomu všemu napomáhá neřešená otázka ilegální migrace z těchto zemí na území Evropské unie. Schengenský prostor umožňuje volný pohyb lidí na vnitřních hranicích členských států, což je obrovská výhoda pro volný pohyb občanů a obchodu, na druhou stranu však představuje velké bezpečnostní riziko z hlediska terorismu. Proto by měl být kladen mnohem větší důraz na ochranu vnějších hranic. Dalším obrovským problémem je radikalizace jednotlivců a skupin minorit na území členských států Evropské unie. Ta může být způsobena frustrací ze společnosti, kdy nebyla úspěšná jejich asimilace a zůstali vyloučeni na jejím okraji. Cílem práce bylo analyticky zhodnotit možné teroristické ohrožení elektrizační soustavy České republiky. Toho bylo dosaženo rozčleněním elektrizační soustavy na jednotlivé sektory a prvky a dále stanovením jednotlivých rizikových faktorů terorismu s pomocí expertů elektrizačních společností, následně byla provedena analýza pomocí checklistu. Poté proběhla komparace a vyhodnocení dat, čímž došlo k definování nejvíce ohrožených prvků elektrizační soustavy České republiky teroristickými útoky. Tato diplomová práce má sloužit pro navržení možných zlepšení v rámci elektrizační soustavy České republiky a pro výuku v rámci Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Porovnání a klasifikace ekologických vlivů z různých typů výroben
Kunc, Dominik ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je shrnout a porovnat ekologické vlivy z různých typů elektráren, popsat možnosti snížení škodlivosti některých vlivů a navrhnout opatření pro čistší výrobu elektrické energie. Na úvod je uveden přehled o struktuře této práce a je objasněna volba tématu. Ve druhé části je nejprve popsán stav energetického mixu v České republice v roce 2009 a v následujících podkapitolách jsou popsány základní principy fungování jednotlivých elektráren, škodlivé efekty vznikající při jejich provozu a jejich dopady na člověka a životní prostředí. Hodnoceny jsou elektrárny, které vyrobily roku 2009 nezanedbatelné množství elektrické energie, jsou to: tepelné elektrárny (především uhelné, ale i elektrárny spalující biomasu a plynové elektrárny), jaderné elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny a sluneční elektrárny. Dále je zmíněna ekonomická náročnost výroby energie z různých zdrojů a jejich potenciál v naší zemi v dalších letech. V následující části je zvolena a přiblížena jedna z možností snižování škodlivosti současné výroby elektrické energie, a to redukce emisí oxidu uhličitého. Krátce je popsáno, jaký má vliv tento skleníkový plyn na oteplení naší planety, jaké jsou v současné době metody na zachytávání oxidu uhličitého a jejich princip fungování, možnosti ukládání (případně využití) a přepravy. Poté je shrnuta ekonomická náročnost výroby energie v závislosti na použití těchto technologií v různých typech elektráren a možnosti realizace v České republice. Na závěr druhé kapitoly je proveden odhad změny energetického mixu jako jedné z možností snižování škodlivých vlivů vznikajících při výrobě elektrické energie. Ve třetí části je provedena základní klasifikace škodlivých vlivů a dále jejich porovnání na základě druhé kapitoly, které je stručně uvedeno v tabulce a vyhodnoceno. Čtvrtá část se týká především zhodnocení odhadu energetického mixu.
Rozptýlená výroba a její vliv na distribuční síť
Kácl, František ; Vybíralík, František (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá rozptýlenou výrobou, respektive malými zdroji elektrické energie, které jsou připojovány do sítě provozovatele distribuční soustavy. Obsahem práce jsou nejen druhy a principy malých zdrojů elektrické energie, ale i výtah z legislativy, která se zabývá touto problematikou. Tyto výrobny mohou ovlivňovat chod distribuční sítě a proto jsou součástí této práce i způsoby připojení zdrojů do distribuční sítě, tak i posouzení vlivu konkrétního zdroje elektrické energie na tuto síť.
Vodíková paliva
Tyagunova, Victoria ; Bébar, Ladislav (oponent) ; Jícha, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce je zaměřena na různé technologie průmyslové výroby vodíku. Další část je věnována popisu různých možností využití vodíku pro konzervace energie, palivové články, elektrárny a spalovací motory. Pozornost je věnovaná i porovnání vodíkových a klasických zdrojů energie. Závěrečná část bude věnovaná ekonomice výroby a využití vodíkového paliva. Práce má sloužit k posouzení vodíku jako potenciálního paliva budoucnosti a také porovnat jeho výhody a nevýhody oproti konvenčním zdrojům energie.
Vliv pěstování energetických rostlin na biodiverzitu
BRUSOVÁ, Dagmar
Bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu pěstování řepky olejky (Brassica napus subsp. napus) a kukuřice seté (Zea mays L.) na diverzitu a aktivitu společenstev epigeických brouků. Počet monokultur energetických rostlin v posledních letech roste, což má vliv na mnoho různých aspektů krajiny a životního prostředí. Práce přináší údaje o zastoupení jednotlivých druhů epigeických brouků v energetických kulturách a hodnotí hlavní faktory, které ovlivňují populaci daných druhů a zastoupení jednotlivých druhů ve sledovaných porostech. V této práci je možné se seznámit s metodikou odebírání vzorků, taxonomií základních druhů a statistickými metodami hodnocení vzorků.
Státní podpora a zdanění obnovitelných zdrojů
Kouba, Matěj ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent)
Diplomová práce na téma Státní podpora a zdanění obnovitelných zdrojů se zabývá obnovitelnými zdroji v obecné rovině, důvodem jejich podpory, funkcí elektráren vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů atd. Součástí práce je také popsání státní podpory a zdanění obnovitelných zdrojů v České republice. Malá část práce analyzuje státní podporu obnovitelných zdrojů v jiných členských státech EU a porovnává ji s podporou v České republice.
Výroba a zdroje elektrické energie
NERUDA, Jan
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby elektrické energie při využití různých energetických zdrojů. Podrobněji se zde věnuji tepelným, jaderným, vodním, větrným a slunečním elektrárnám. U těchto elektráren popisuji princip výroby elektrické energie, možnosti jejich využití, výhody a nevýhody. Poté tyto elektrárny srovnávám z různých hledisek. Na závěr jsem se provedl měření s fotovoltaickým článkem, kterým jsem chtěl zjistit závislost vyrobeného napětí na natočení článku ke zdroji světla.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.