Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 189 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Legislativní požadavky na označování balených potraviny v České republice a jak reflektují očekávání spotřebitelů
Stratílková, Veronika ; Váchová, Alena (vedoucí práce) ; Kovaříková, Miroslava (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na informace na obalech potravin a jak ty reflektují potřeby spotřebitele. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné požadavky na označování balených potravin v České republice, které jsou zakotveny v nařízeních Evropské unie, zákonech a provádějících vyhláškách. Zvláštní pozornost je pak věnována masu a masným výrobkům a polotovarům, na které jsou kladeny i další speciální nároky týkající se jejich označování. V praktické části formou dotazníkového šetření zjišťuji, jaké faktory jsou důležité pro spotřebitele při nákupu potravin a zda je legislativní požadavky na obal reflektují nebo zda by bylo vhodné zavést nějaká zlepšení. Provedeným výzkumem byla zjištěna potřeba spotřebitelů na lepší označování země původu potraviny. Tento faktor je pro část spotřebitelů důležitý u potravin obecně, ale zejména u masa a masných výrobků se jedná spolu se vzhledem o faktor rozhodující. Na základě zjištěných informací doporučuji, aby pro označování původu potravin byla zavedena jasná pravidla, která informaci pro spotřebitele zpřehlední. Může se jednat například o povinné uvedení informace o původu potraviny na přední straně obalu. KLÍČOVÁ SLOVA Potraviny, balené potraviny, legislativa týkající se balených potravin, maso, masné výrobky a polotovary.
PCR detekce geneticky modifikované sóji v potravinách a krmivech
JOSKOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářská práce bylo shrnout v teoretické části problematiku genetických modifikací a jejich hlavní využití. Dalším úkolem bylo popsat různé používané metody detekce geneticky modifikovaných rostlinných produktů a jejich vlastnosti. Praktická část je zaměřena na izolaci DNA z různých potravin a krmiv obsahující sóju. Pomocí metody PCR byly vzorky testovány na přítomnost DNA sóji, promotoru CaMV a transgenu pro odolnost k herbicidu Roundup. V rámci této práce bylo testováno celkem 42 vzorků a 5 z nich obsahovalo sóju transgenní.
Jídelní postoje a návyky u žáků 2. st. ZŠ a studentů SŠ na Příbramsku
HUMŇALOVÁ, Aneta
Tato bakalářská práce se věnuje problematice výživy a stravování dětí staršího školního věku a dospívajících na Příbramsku. Teoretická část je zaměřena na výživu, její základní složky, na všeobecné zásady a doporučení včetně potravinové pyramidy a zdravého talíře. Dále se zaměřuje na danou skupinu dětí - na složení jejich stravy, chybami ve stravování, dietami a s nimi spojenými poruchami příjmu potravy a alternativním stravováním. Dotazníkovému šetření je věnována praktická část. Šetření proběhlo na třech základních a čtyřech středních školách na Příbramsku v období od prosince 2018 do konce února 2019. Dotazníky obsahovaly otázky týkající výživových zvyklostí, zájmu o zdravou výživu, zkušenostmi s dietami a podpůrnými prostředky, suplementy. Celkový počet zahrnoval 640 probandů z nichž bylo 335 žáků základní školy a 305 studentu střední školy. Otázky i výsledky dotazníkového šetření jsou uváděny chronologicky dle sledu v dotaznících.
Prevalence potravinové intolerance a alergie u dospělé populace
CINEROVÁ, Leona
Bakalářská práce zabývající se problematikou potravinových alergií a intolerancí u dospělé populace je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce věnuje termínu potravinová alergie a intolerance jako celku, vysvětluje jejich význam, popisuje jejich druhy, projevy, možnosti diagnostiky a jejich léčbu. Praktická část pomocí dotazníkového šetření mapuje stav potravinových alergií a intolerancí u dospělé populace, zjišťuje jejich znalost ze strany respondentů, nejčastější alergenní potraviny a jejich dopad na postižené jedince a v neposlední řadě postoj rodin ke stravování s ohledem na alergenní potraviny. Na vzorku 273 respondentů byla zjištěna znalost této problematiky, která je spíše podprůměrná a může být příčinou toho, že zejména potravinová intolerance postihuje širokou veřejnost, avšak téměř nikdo z postižených nebere tento problém na lehkou váhu a spolu s rodinou se k němu staví zodpovědně.
Monitoring chování české populace ve vztahu k nakupování potravin
Motáková, Natálie ; Starnovská, Tamara (vedoucí práce) ; Stellarová, Apolena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou ovlivňování zákazníků při nakupování potravin. Faktorů, které na zákazníka během nakupování potravin působí, je mnoho. Smyslem teoretické části práce bylo tyto faktory systematicky uspořádat a interpretovat jich co nejvíce. Cílem praktické části bylo ověřit, zda jsou čeští zákazníci ovlivňováni natolik, že nakupují potraviny navíc. Dalším cílem bylo zjistit, jestli mohou být tyto neplánované potraviny považovány za zdravé. Posledním úkolem se zkoumal postoj českého obyvatelstva k vyhazování potravin. Průzkum byl vyhodnocen za pomocí dotazníku. Výsledkem práce je zjištění, že česká populace nadbytečně nakupuje potraviny, o kterých si mylně myslí, že jsou zdravé. Častým projevem je plýtvání a vyhazování potravin do odpadkových košů. Klíčová slova: působení faktorů, nakupování, potraviny, vyhazování potravin
Food self-provisioning in Russia: case study of Moscow and Saratov
Nenashev, Daniil ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Rypáčková, Pavla (oponent)
Domácí produkce potravin v Rusku: případová studie Moskva a Saratov Abstrakt Hlavním cílem této práce je zjistit specifika domácí produkce potravin v Rusku. Práce se snaží zachytit hlavní rysy v problematice "samozásobitelství", zaměřené na rozdíly mezi hlavním městem - Moskvou - a periferním městem - Saratovem. V teoretické části práce byly zvažovány odlišné náhledy na domácí produkci potravin zejména v Evropě. Výzkumná část této práce vychází z polostrukturovaných rozhovorů s 20 respondenty, 10 z Moskvy a 10 ze Saratova. Výzkum se snažil zjistit, jaké jsou hlavní důvody k tomu, aby si lidé pěstovali potraviny samostatně, a co motivuje lidi, aby se samozásobitelství věnovali v "ruských" podmínkách. Výsledky potvrdily hypotézy, že důvod k pěstování potravin závisí především na ekonomické situaci v oblasti pobytu respondenta. Důležitou roli hrají rovněž klima a kvalita půdy. Klíčová slova: domácí produkce; potraviny; samozásobitelství; Rusko
Potravinářské výrobky jako faktor vnímání Evropské unie v České republice
ŽIDOŇ, Zdeněk
Potraviny jsou v České republice v souvislosti s Evropskou unií často diskutované. V minulosti vyvolaly evropské regulace, které se dotkly tradičních českých výrobků, velké kontroverze. Aktuálně nejdiskutovanější problematikou v této souvislosti je dvojí kvalita potravinářských výrobků nacházejících se na jednotném evropském trhu. V úvodní části práce je detailně rozebrán celý vývoj problematiky na půdě Evropské unie včetně názorových postojů českých europoslanců. Součástí práce je také analýza související evropské legislativy a návrhů možných řešení dvojí kvality, souhrn relevantních českých, slovenských i dalších zahraničních srovnávacích testů výrobků a posouzení nejčastějších argumentů, kterými výrobci rozdílné složení svých výrobků obhajují. V závěru práce jsou české spotřebitelské návyky dány do kontrastu s okolními zeměmi a na základě dostupných dat týkajících se názorů na Evropskou unii je formulována teorie, která odpovídá na otázku, jakým způsobem dvojí kvalita výrobků ovlivňuje vnímání Evropské unie v České republice.
Optimalizace nové mikrometody izolace DNA z potravin
Surá, Tereza ; Rittich, Bohuslav (oponent) ; Španová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci mikrometody izolace DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) pomocí magnetických mikročástic z potravin rostlinného původu. Pro analýzu byla vybrána červená řepa (čerstvá, mražená, sušená, sterilovaná) a potravinové výrobky obsahující červenou řepu. Byly porovnávány a optimalizovány různé způsoby zpracování homogenátů. Homogenáty byly připraveny v lyzačním pufru s cetyltrimethylamonium bromidem (CTAB) s různým množstvím NaCl bez a s přídavkem organického extrakčního činidla chloroform-oktanolu a isopropanolu. Mikroizolace DNA byla provedena pomocí magnetických částic P(GMA). Byla testována koncentrace NaCl a polyethylenglykolu (PEG) 6000 v separačních směsích. Byl porovnáván vliv na výtěžek a čistotu izolované DNA a navržen optimální poměr množství NaCl v CTAB pufru a koncentrace PEG 6000 v separační směsi. Optimální separační směs pro izolaci DNA z červené řepy byla aplikována na potravinové výrobky obsahující červenou řepu. Amplifikovatelnost DNA byla testována v konvenční PCR, kde byly použity specifické primery pro rostlinnou DNA. Produkty PCR o velikosti asi 700 bp byly detegovány pomocí agarózové gelové elektroforézy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 189 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.