Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zakládání chmelnic hybridními odrůdami
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv ekologických podmínek, managementu a porostové skladby na uplatnění rozrazilu nitkovitého (Veronica filiformis Smith) v travních porostech
Kobes, M. ; Šerá, Božena ; Novotná, R. ; Gajdová, Iveta
Rozrazil nitkovitý (Veronica filiformis) patří mezi nepůvodní a invazivní luční druhy. Cílem práce bylo otestovat schopnost růstu tohoto druhu v různě obhospodařovaných travních porostech (kosení, mulčování, pastva). Po dvouletém pokusu byl zjištěn statisticky významný vliv obhospodařování na uplatnění rozrazilu nitkovitého (F = 14,462, p  0,001) v travních porostech. Rozrazil nitkovitý nejlépe přežíval v 1x ročně mulčovaných porostech (dominantní Deschampsia caespitosa) na lokalitě Zhůří a v kosených a pastevních porostech na lokalitě V. Chuchelec (dominantní Festuca pratensis, Lolium perenne, Trisetum flavescens, Poa pratensis, Dactylis glomerata a Phleum pratense). Testovaný druh se může dobře uplatnit v trvalých travních porostech vyšších, chladnějších a vlhčích poloh, které jsou kosené, spásané nebo mulčované.
Treeline shift under global change - ectomycorrhizas as a limiting factor?
Vašutová, Martina ; Holub, Filip ; Čermák, Martin ; Cudlín, Pavel
It is assumed that global change will cause a treeline shift . Because competitive abilities and natural regeneration of trees are infl uenced by ectomycorrhizal (ECM) symbiosis and fi ne roots and ECM mycelia play a key role in belowground carbon turnover, we have studied the ECM associations of treeline ecosystems. We aim to fi nd out how resistant and resilient current ECM associations of these ecosystems are and whether the absence of appropriate ECM symbionts could be a limiting factor of an ecosystem shift . We have focused on natural mountain spruce forests and spruce forests on the treeline; dwarf pine stands with scattered spruce trees above the treeline will be studied in years to come. Ectomycorrhizas were described by morphological features and sequenced to identify fungal species. In the case of taxonomically complicated ECM fungal groups, sequences from microscopically identifi ed sporocarps were used for the identifi cation of ectomycorrhizas. A disproportion between ECM fungi diversity in spruce stands and dwarf pine stands revealed based on a literature review can indicate diff erent ectomycorrhiza patterns at the treeline. According to preliminary results from the Giant Mts. there is an adequate ECM fungal species diversity in mountain spruce forest and spruce forests on the treeline.
Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les
Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica, Brno ; Vrška, Tomáš ; Ponikelský, Jaroslav
Obsahem odborné studie je návrh exkurzní trasy pro demonstrační objekt Národní park Podyjí na téma Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les. Průvodce lesními porosty byl sestaven s využitím výstupů lesního hospodářského plánu pro LHC Národní park Podyjí. Přílohy tvoří Porostní mapa a Mapa managementových opatření.
Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace prostoru na vrchu Říp
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dostálek, Jiří ; Buriánek, Václav ; Weber, Martin ; Jech, David ; Hendrych, Jan ; Bujárek, Josef ; Borský, Jan
Tradičně volné a otevřené prostranství v okolí rotundy Sv. Jiří na Řípu je spolu s průhledy a výhledy do krajiny zanesené náletovými porosty. Ty zabraňují tradičním výhledům z Řípu do krajiny a naopak z krajiny na rotundu. Lokalita byla zahrnuta do evropského systému Natura 2000. Obnovy pohledových vazeb by bylo dosaženo obnovou stepní vegetace na místech k tomu vhodných a nízkou křovinnou a bylinnou vegetací tam, kde to současné synantropní podmínky neumožují.
Stonožky smrkových lesů Moravskoslezských Beskyd, Česká republika
Wytwer, J. ; Tajovský, Karel
Společenstva stonožek (Chilopoda) byla studována v Moravskoslezských Beskydech v letech 1988-1993 a opakovaně v letech 1996-1997 v pěti smrkových porostech, které se lišily stářím a stupněm poškození imisemi. Celkem bylo zaznamenáno 15 druhů, z nichž nejpočetněji na všech plochách byly .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. Průměrné hustoty společenstva stonožek se pohybovaly v rozpětí 9,0 až 194,6 ind.m-2. Nejvyšší hustoty byly charakteristické pro nejmladší smrkové porosty. Vzorky z roku 1996 ukázaly nárůst hustot ve starších a více poškozených porostech. Průměrná epigeická aktivita (údaje ze zemních pastí) neukázala v průběhu sledování signifikantní změny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.