Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Povědomí obyvatel Jindřichova Hradce o faktorech, které zapříčinily pokles porodnosti v Jindřichově Hradci.
ČIZMADIA, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a faktory, které ovlivnily pokles porodnosti. Výzkumná část se zabývá obyvateli města Jindřichův Hradec a jejich míněním, tedy postoji, názory a povědomím, které zastávají v souvislosti s poklesem porodnosti. Výzkum probíhal pomocí kvantitativního výzkumu a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké povědomí mají obyvatelé města Jindřichův Hradec o poklesu porodnosti, o faktorech, které pokles porodnosti zapříčinily, o povědomí dopadu do sociální oblasti a informovanosti. 1. dílčí cíl: Zjistit, jaké povědomí mají obyvatelé Jindřichova Hradce o poklesu porodnosti v Jindřichově Hradci a zda podle nich dopadá pokles porodnosti i na sociální sféru, případně jak. 2. dílčí cíl: Zjistit povědomí obyvatel Jindřichova Hradce o vybraných faktorech, které zapříčinily pokles porodnosti. 3. Dílčí cíl: Zjistit, jak jsou obyvatelé Jindřichova Hradce informováni o poklesu porodnosti. Hypotéza 1: Obyvatelé Jindřichova Hradce jsou obeznámeni s poklesem porodnosti v tomto městě. Dále jen H1. Hypotéza 2: Obyvatelé Jindřichova Hradce se shodnou, že má pokles porodnosti dopad na sociální sféru. Dále jen H2. Hypotéza 3: Obyvatelé Jindřichova Hradce se nejčastěji shodnou, že do faktorů poklesu porodnosti patří rozšíření antikoncepce. Dále jen H3. Hypotéza 4: Obyvatelé Jindřichova Hradce se shodnou, že nejsou dostatečně informováni o porodnosti a o faktorech působících na pokles porodnosti. Dále jen H4. H1, H2 a H4 byly potvrzeny. H3 byla vyvrácena.
Analýza hlavních vlivů poklesu porodnosti a jejich dopady do sociální oblasti v regionu Jindřichův Hradec
VAŠOVÁ, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a další. Výzkumná část se zabývá ženami v reprodukčním období, které žijí v regionu Jindřichův Hradec. Výzkum probíhal tištěnou dotazníkovou metodou a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit hlavní vlivy, které zapříčinily pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Pro práci byly stanoveny následující hypotézy: H1: Mezi hlavní důvody poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří nezaměstnanost. H2: Vlivy zjištěné pomocí teoretických poznatků se shodují s vlivy zjištěnými pomocí dotazníkového šetření. H2 byla těžko ověřitelná a nedalo se s přesností určit, zda se potvrdila či vyvrátila. Byly proto stanoveny dílčí cíle, které měly za úkol upřesnit výsledek hypotézy a to: Zjistit, zda má vzdělanost žen vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Dále zjistit, zda má odkládání narození dětí vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. H3: Mezi hlavní vlivy poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří rozšíření antikoncepce. Trend ukazuje, že H1 se vyvrátila. Nezaměstnanost má minimální vliv na pokles porodnosti. Oba dílčí cíle k H2 se trendem podařilo potvrdit. Vzdělanost žen i odkládání narození dětí má vliv na pokles porodnosti, sice ne hlavní, ale vliv mají. H3 se trendem potvrdila, rozšíření antikoncepce má hlavní vliv na pokles porodnosti.
Parental leave in Dresden and Leipzig with the focus of fathers involvement as an example for successful family politic
Jus, Denise ; Barth, Boris (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Německo se v posledních letech potýká s demografickými proměnami na svém území, který poukazuje na čím dál tím více stárnoucí populace a naopak na nízkou porodnost, která by tento trend mohla zvrátit a znormalizovat. Rodinná politika se právě těmito tématy zabývá, neboť jejím úkolem je rodinám a jejím potomkům zajistit budoucnost. V posledních letech je její aktuální cíl zvednout porodnost a zajistit a posílit pozici žen v pracovním trhu. Jako možné řešení vidí práve v mužích a jejich podílení se na rodičovské dovolené. Tato diplomová práce se bude proto zabývat hlavně těmito muži. Přelomový rok pro Německo a hlavně pro otce byl rok 2007, kdy došlo k zavedení tzv. Elterngeld, který měl muže povzbudit k podílení se výchovy dítěte a podporovat tím ženu, že taky vstoupí na rodičovskou dovolenou. Neboť díky tomuto faktu, že by muž pomáhal ženě s výchou dítěte a domácími činnosti, je i ženám takto umožněno se vrátit dříve do pracovního prostředí (min. na poloviční úvazek). Tato partnerská spolupráce by měla zajistit větší stabilitu ve vztahu a tím možno i dalšího potomka, který německý stát nutně potřebuje. Od roku 2007 lze pozorovat počet mužů, jež vstupují na rodičovskou. Pozorohudné je, že jedny z nejvyšších čísel vykazuje spolková země Sasko s Drážďany a Lipskem. Jelikož je muž nyní vnímám jako...
Svobodné matky
TRMALOVÁ, Anna
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem posledních let, a to jsou svobodné matky. V současném světě stoupá rozvodovost, klesá sňatečnost a přibývají matky "samoživitelky", proto zkoumání problematiky svobodných matek. Bakalářská práce je zaměřena především na současné ekonomické a sociální postavení svobodných matek. Bakalářská práce se skládá z teoretické části. Ta se zaměřuje na to, kdo vůbec svobodné matky jsou, na jejich historii, rozdělení a podobně. V bakalářské práci jsou srovnávány státní programy na podporu svobodných matek České republiky a států Evropské unie, zejména to budou země Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo, Francie a Holandsko.
Porodnost a plodnost obyvatelstva Českej republiky , vývoj a prostorová diferencovanost
SAMEK, Jakub
Bakalářská práce se zabývá porodností a plodností obyvatelstva České republiky. Prvotním cílem práce je vysvětlit důležité definice a pojmy vztahující se k reprodukci, dále shromáždit statistická data o vývoji porodnosti a plodnosti, které jsou potřebné ke zpracování hlavní části práce. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit reprodukci obyvatel nejen z časového hlediska, ale i z hlediska prostorového na úrovni krajů, okresů a částečně správních obvodů ORP. Na základě bodové metody se vytvoří typologie okresů podle charakteristik porodnosti a plodnosti. Vybranými ukazateli použitými na analýzu jsou hrubá míra porodnosti, úhrnná plodnost, podíl živě narozených dětí mimo manželství a průměrný věk matky při narození dítěte. Získané výsledky jsou prezentovány ve formě kartografických výstupů, grafů a tabulek.
Vývoj a prostorová diferencovanost přirozeného pohybu obyvatelstva světa
PLACHÝ, Bohumír
Bakalářská práce se zabývá přirozeným pohybem obyvatelstva světa. Jejím cílem je analyzovat a zhodnotit přirozený přírůstek obyvatel jak z časového hlediska, tak i z hlediska prostorového, na úrovni velkých regionů světa, kontinentů a států. Ze získaných údajů vytvořit typologii států světa na základě odlišnosti procesů přirozeného pohybu jejich obyvatel. Vybranými ukazateli použitými k hodnocení jsou hrubé míry porodnosti, úmrtnosti a přirozeného přírůstku obyvatelstva. Získané výsledky jsou prezentovány formou grafických, kartografických a tabulkových výstupů.
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost
Šimečková, Michaela ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent) ; Hašková, Hana (oponent)
Matkou v pozdním věku: proměny pozdního mateřství od vzniku Československa po současnost Abstrakt Disertační práce poskytuje makrostrukturální pohled na vývoj pozdního mateřství, v práci definovaném jako mateřství žen starších 35 let, na území dnešní České republiky v letech 1920-2015. Studie zkoumá otázku, do jaké míry konverguje reflexe pozdního mateřství ve vybraných obecných a odborných periodikách s poznatky plynoucími z analýzy demografických dat. Za tímto účelem je použit metodologicky smíšený výzkum, jenž umožňuje propojení závěrů z kvantitativní analýzy demografických dat (demografická analýza a binární logistická regrese) a kvalitativní a kvantitativní analýzy médií (diskursivní a obsahová analýza). Jak studie dokládá, vývoj pozdního mateřství v českých zemích variuje na celé škále možných mediálních percepcí, úrovní i intenzit plodnosti. Práce ukazuje na silnou provazbu mezi mediální percepcí pozdního mateřství a závěry vyplývajícími z demografických analýz, které jsou po většinu sledovaných let shodné. Studie přestavuje s jistou simplifikací pět obrazů pozdního mateřství. První obraz "zkušená matka" (1920-37) představuje pozdní matku jako ženu vdanou s vyšším počtem dětí, s bohatými zkušenosti ve vedení domácnosti a výchově dítěte. U druhého obrazu "zasloužilé matky" (období 1960-62) je vyjma...
Příběhy romských matek v souvislosti se současnými trendy ve vývoji porodnosti
MÁCHOVÁ, Klára
Tato bakalářská práce se zabývá porodností romských matek, která převyšuje průměrnou hodnotu. V práci jsou nejprve shrnuty důvody, které zapříčinily, že od roku 1989 klesá v České republice porodnost. Práce také pojednává o romské ženě - matce, o jejich rolích a postavení, především v rodině. Dále byly vedeny rozhovory s osmi romskými matkami čtyř a více dětí. V úvodu rozhovoru byly respondentky vybídnuty, aby vyprávěly své životní příběhy, jak to, že jsou matkami více dětí. Z rozhovorů vyplynuly tři faktory, které zapříčinily, že má těchto osm žen celkem třicet sedm dětí. Původní rodina, náhoda a nový partner. Práce také obsahuje komparaci výsledků tohoto výzkumu s výsledky výzkumu z diplomové práce Jany Valešové, která se zabývala porodností vzorku žen z Církve bratrské.
Vývoj obyvatelstva v politickém okrese Kutná Hora v letech 1880-1910
Nováková, Iveta ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Velková, Alice (oponent)
Vývoj obyvatelstva v politickém okrese Kutná Hora v letech 1880-1910 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá analýzou populačního vývoje v politickém okrese Kutná Hora v letech 1880-1910. Politický okres Kutná Hora se členil na dva soudní okresy - Kutná Hora a Uhlířské Janovice. Kutnohorsko patřilo k oblastem Čech, kde se změny právě probíhající demografické revoluce prosazovaly poměrně brzy a bylo tomu díky okresnímu městu, ve kterém se vyskytovalo více pracovních příležitostí v průmyslu a ve službách. Soudní okres Uhlířské Janovice patřil spíše k zemědělsky zaměřeným oblastem, v obcích vesnického charakteru se objevovala řemeslná výroba, ale tradici měla i sklářská výroba. Klíčová slova: populační vývoj, struktura populace, historická demografie, politický okres Kutná Hora, porodnost, úmrtnost, sňatečnost, přírůstek obyvatelstva
Komparace vybraných ukazatelů demografického vývoje ČR v rámci EU
Domasta, Robert
Bakalářská práce srovnává vybrané demografické údaje od roku 1993 po současnost, přičemž se zde porovnávají údaje České republiky a Evropské unie. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen samotný pojem demografie a jsou zde popsány jeho jednotlivé ukazatele, kterými jsou porodnost, sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost a migrace. V části praktické jsou potom hodnoty těchto ukazatelů srovnávány pomocí časových řad.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.