Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Význam systému předškolní péče jako nástroje pro harmonizaci rodinného a pracovního života matek
Ruml, Jiří ; Pertold-Gebicka, Barbara (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémem předškolní péče a pozicí žen s malými dětmi na pracovním trhu v České republice. Cílem práce je odhalit, zda nedostatečné kapacity za- řízení předškolní péče mají negativní vliv na zaměstnanost českých matek a jaké případné další determinanty mohou zaměstnanost žen s malými dětmi ovlivňovat. Pro analýzu jsou využita in- dividuální data z Výběrového šetření pracovních sil z roku 2013 doplněná o data z Českého sta- tistického úřadu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V úvodu práce je nejprve nastí- něn demografický vývoj obyvatelstva po roce 1990. Následuje vymezení systému předškolní péče v České republice a popis vývoje dostupnosti služeb předškolní péče. Dále se práce věnuje situaci žen s malými dětmi na trhu práce a potenciálním negativním dopadům v souvislosti s omezenými možnosti harmonizace rodinného a pracovního života. Poté následuje samotná analýza. Výsledky analýzy neprokázaly signifikantní vliv nedostatečné dostupnosti předškolní péče na pravděpodob- nost matek s malými dětmi pracovat. Z hlediska dalších sociodemografických charakteristik se jako signifikantní jeví věk nejmladšího dítěte, vzdělánímatky, celkový počet dětí či přítomnost pracují- cího partnera. Klíčová slova předškolní péče, harmonizace pracovního a ro- dinného...
Dynamika populačního stárnutí ve světě
Bošková, Mariana ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Dynamika populačního stárnutí ve světě Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje trendů populačního stárnutí ve světě v období let 1950 až 2050. Proces stárnutí populace je analyzován prostřednictvím pěti ukazatelů: index stáří, index ekonomické závislosti, úhrnná plodnost, naděje dožití při narození a mediánový věk. Hodnoceny jsou země s největšími a nejmenšími hodnotami použitých ukazatelů. Dále jsou zkoumány nejhomogenější a nejheterogenější regiony pomocí směrodatné odchylky hodnot použitých ukazatelů. Hodnoceny jsou také země s největšími a nejmenšími rozdíly hodnot použitých ukazatelů mezi roky 1950-2015 a 2015-2050. Nejdynamičtější stárnutí populace proběhne do roku 2050 dle prognózy ve Východní a Jihovýchodní Asii. Tyto regiony budou s největší pravděpodobností zastávat světové prvenství v hodnotách indexu stáří i mediánového věku. Po celé sledované období zůstane s největší pravděpodobností Afrika populačně nejmladším světadílem světa. Klíčová slova: demografické stárnutí, populační vývoj, svět
Vývoj obyvatelstva České republiky - v roce 2011
Český statistický úřad
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2011 a její porovnání s předchozím obdobím. Údaje za rok 2011 navazují na výsledky SLDB 2011.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně ; Oddělení informačních služeb
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Pardubicích ; Dědič, Petr ; Fialová, Hedvika ; Mikanová, Monika
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Olomouci ; Oddělení informačních služeb
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje - 2014
Krajská správa ČSÚ v Liberci ; Oddělení informačních služeb
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.