Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007 do současnosti
Petržálková, Anna ; Johanides, Petr (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zdaňování příjmů ze závislé činnosti v letech 2007 až 2018, a to s přihlédnutím k platbám sociálního a zdravotního pojištění. Popisuje vývoj sazeb daně, jednotlivé příjmy osvobozené od daně, odčitatelné položky od základu daně a nezdanitelné části základu daně v průběhu celého období. Hodnotí, ve kterém období byla legislativní úprava pro zaměstnance nejvýhodnější.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Votava, Jaroslav ; Tučková, Petra (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění fyzické osoby. Hlavním cílem je za pomoci různých způsobů a možností snížení základu daně a s tím spojený co nejnižší odvod daně z příjmu fyzických osob. Následně je z několika návrhů optimalizace doporučena varianta s nejnižší výslednou daňovou povinností.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Švejda, Jiří ; Brychta, Karel (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby dle platné legislativy ČR. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a možnosti, jak lze dosáhnout nižší daňové povinnosti, které jsou v další části aplikovány na konkrétní fyzickou osobu. Vlastní návrhy řešení zahrnují více možností daňové povinnosti fyzické osoby. Následně je vybrána varianta s nejvyšší daňovou optimalizací.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Heinzová, Lenka ; Tomášková, Božena (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma “Komparace zdanění fyzických osob v České republice a na Slovensku“ se zaměřuje na problematiku zdanění příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku, dle zákonů platných v roce 2017. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy, daňový systém v daných zemích a postup zdanění příjmů fyzických osob. Praktickou část práce tvoří konkrétní příklady zdanění těchto dvou států (fiktivní) a dále návrhy na optimalizaci daní v České republice.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Šurečková, Marcela ; Malinka, Vlastimil (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci zdanění fyzické osoby. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti týkající se daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění podnikatelů, které jsou v dalších částech práce aplikovány na konkrétního poplatníka. V analytické části jsou uvedeny všechny potřebné údaje pro výpočet daňové povinnosti. V rámci vlastních návrhů řešení je s pomocí nástrojů daňové optimalizace zpracováno několik variant výpočtu daňové povinnosti poplatníka, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tyto varianty jsou mezi sebou porovnány, přičemž je poplatníkovi doporučena varianta, která mu zajistí nejvyšší čistý příjem.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Grošaft, David ; Vaňková, Helena (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby zdaňování fyzických osob. V analytické části jsou tyto způsoby vzájemně srovnány na konkrétních příkladech. Poté jsou navrženy možnosti daňové optimalizace. V závěru práce je vybrán jeden ze systému jako lepší pro zdaňování fyzických osob.
Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku
Kosová, Eva ; Fabian, Filip (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a informací potřebných pro stanovení daňové povinnosti a také určením postupu při zdanění příjmů fyzických osob v daných státech. V praktické části jsou na modelových příkladech použity teoretické poznatky a po vzájemném srovnání daňových povinností navrženy daňové optimalizace poplatníků.
Návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných oblastech
Klimová, Lucie ; Fridrich, Petr (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá způsoby optimalizace DPH v souladu s platnou legislativou. Na základě teoretických poznatků je u vybraného subjektu navržena optimalizace povinnosti k DPH pro následující zdaňovací období. Dále tato práce obsahuje vysvětlení klíčových slov, představení daně z přidané hodnoty a výpočet modelového příkladu optimalizace.
Komparace daně z příjmů fyzických a právnických osob v ČR a Velké Británii
Dinh Thi Thuy, Trang ; Filipová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Farský, Milan (oponent)
Má bakalářská práce porovnává strukturu daní z příjmů v České republice a Velké Británii. Nejprve charakterizuji jednotlivé daně v porovnávaných zemí a popíši postup při výpočtu daně z příjmů. V další části vypočítám daňovou zátěž na fiktivní osobě, přičemž využiji stejné příjmy pro obě daňové soustavy. Pomocí komparativní metody tak oba systémy porovnám a odůvodním možné rozdíly, poukáži na podobnosti a navrhnu změny.
Zdaňování příjmů ze živnosti
Michálková, Tereza ; Krausová, Nikola (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány na konkrétního poplatníka. V praktické části bude provedena daňová optimalizace a také vypočteno sociální a zdravotní pojištění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.