Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,059 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Finanční analýza konkrétního podniku
VANSA, Jiří
Cílem této práce je na základě údajů z účetních výkazů vyhodnotit finanční situaci vybraného podniku. Teoretická část je zaměřena na přehled odborné literatury z oblasti finanční analýzy a jejích metod. Praktická část práce se zabývá analýzou údajů účetních výkazů pomocí vertikální a horizontální analýzy vybraného podniku, analýzou poměrových ukazatelů a bankrotních modelů. Hodnoty některých ukazatelů dále porovnává s konkurenčními podniky v odvětví.
Finanční analýza podniku a mezipodnikové srovnání
DEŠKOVÁ, Hana
Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti Lovato Electric s.r.o. a navrhnout jak eliminovat případné zdroje neefektivnosti. Výsledky společnosti Lovato Electric s.r.o. byly porovnávány s výsledky vzorku firem. Dílčí cíl práce se zaměřuje na komparaci vybrané společnosti pomocí mezipodnikového srovnávání s vybranými podniky. První část práce definuje význam a cíl finanční analýzy, uživatele, zdroje a základní metody. Další část práce byla zaměřena na zpracování finanční analýzy podniku Lovato Electric s.r.o. za období 2013-2017 pomocí základních metod: absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, IN95, IN05 a Kralickův Quicktest. Následně bylo provedeno mezipodnikové srovnávání pomocí bodovací metody. Závěrem práce je vyhodnocení finanční situace podniku a navržení možností, jak odstranit případnou neefektivnost.
Analýza hospodaření pivovaru
NOVÁK, Jan
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Dalešického pivovaru. Práce je zaměřena na finanční stránku podniku, která je analyzována pomocí nástrojů finanční analýzy a dále na nefinanční faktory, které ovlivňují existenci pivovaru. Výsledky finančních ukazatelů jsou srovnány s výsledky celého odvětví pivovarnictví. Na základě analýz jsou navržena řešení pro eliminaci případné neefektivnosti a doporučení pro budoucí rozvoj pivovaru.
Finanční analýza Komerční banky, a. s.
MARKYTÁNOVÁ, Jana
Cílem diplomové práce je provést finanční analýzu Komerční banky, a. s. v dostatečném časovém horizontu, zjistit její kapitálovou přiměřenost a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření, vedoucí ke zlepšení situace. Pro naplnění tohoto cíle byla zpracována horizontální a vertikální analýza rozvahových položek, výkazu zisku a ztráty a v závěru práce byla finanční situace banky posouzena na základě vybraných poměrových ukazatelů. Výsledky všech dílčích analýz jsou pro vyšší relevanci dány do souvztažnosti s výsledky tří konkurenčních bank a celého bankovního sektoru.
Příčiny vyhlášení insolvenčního řízení s následným úpadkem
Caklová, Karolína ; Žoha, Pavel (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá obdobím sklářské společnosti, která na sebe musela vyhlásit insolvenční řízení a následně se dostala do úpadku. Předmětem této diplomové práce je zjištění finanční situace společnosti před jejím úpadkem pomocí finanční analýzy. Práce obsahuje příčiny a následné důsledky této situace a průběh insolvenčního řízení.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Andrýsková, Nikol ; Slepicová, Karolína (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a návrhy na zlepšení situace pro budoucí vývoj.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Seidl, Jakub ; Kožoušek, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Druhá část se zabývá informacemi o společnosti a teoretickými východisky pro finanční analýzu. Třetí kapitola obsahuje již samotnou analýzu a hodnocení stavu společnosti. Poslední kapitola přináší vlastní návrhy na zlepšení situace ve společnosti P-D Refractories CZ a.s.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Mitevová, Vanesa ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu společnosti SPEA Olomouc, s.r.o. za období 2012–2016. Práce se skládá ze dvou částí, kde první část je zaměřena na teoretickou část analýzy a charakteristiku zmiňované společnosti. Druhou částí je už samotná analýza podniku pomocí konkrétních metod finanční analýzy a zhodnocení její výsledné finanční situace. Následně jsou výsledky z analýzy porovnány s doporučenými hodnotami a s konkurencí.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Lančová, Barbora ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, po té následuje teoretická část, kde popíši vybrané metody finanční analýzy. Analýza současného stavu firmy bude provedena hned po teoretických východiscích a na konec budou samotné návrhy na zlepšení finanční situace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,059 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.