Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,086 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zhodnocení finanční situace Prefa Brno, a. s. a návrhy na její zlepšení
Sakánek, Karel ; Killer, Aleš (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Prefa Brno, a. s. v letech 2013-2017. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část obsahuje teoretická východiska a důležité pojmy z oblasti finanční analýzy. V analytické části je zhodnocena finanční situace vybrané společnosti pomocí zvolených metod finanční analýzy. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Havlová, Michaela ; Langrová, Ivana (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace akciové společnosti „Rodinný pivovar BERNARD“ pomocí vybraných metod finanční analýzy za období 2012-2017. Práce je rozdělena do třech částí. První část se věnuje teoretickému základu. V druhé části dochází k aplikaci metod finanční analýzy na vybranou firmu a konkurenční národní podnik Budějovický Budvar. Za ní následuje část třetí, která obsahuje návrhy na zlepšení této finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kryl, Pavel ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace firmy MVVS s.r.o. a návrhy na její zlepšení. Pro výpočty jsem použil roky 2012 až 2018. První část mé práce je zaměřená na teorii, kde jsem objasnil pojmy, metody a vzorce, které se v mé práci vyskytují. V druhé části jsem představil firmu MVVS s.r.o., provedl jsem kompletní finanční analýzu a následně jsem shrnul veškeré výsledky. Na závěr jsem navrhl řešení, jak výslednou situaci zlepšit.
Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem
Zemánek, Petr ; Novotná, Veronika (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti TON a.s. v letech 2013–2017. Pro zpracování jsou využity ukazatelé finanční analýzy. Jsou zhodnoceny také informační systémy, které společnost používá. Následně jsou navržena doporučení, která povedou ke zlepšení nebo udržení stávající situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Závišková, Růžena ; Vlasáková, Eva (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Cars Trade M&M, s.r.o. za období 2012-2017. Finanční situace podniku je zhodnocena pomocí vybraných metod finanční analýzy. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska práce, která jsou následně využita v části analytické. Na základě výsledků provedené finanční analýzy dochází k odhalení konkrétních problémů podniku. Pro řešení těchto problémových oblastí jsou sestaveny návrhy a doporučení, které by měly vést ke zlepšení finanční situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Bártová, Lenka ; Mazal, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace ve společnosti HEDVA, a.s. za období 2013-2017. Hodnocení společnosti je založeno na použití metod finanční analýzy. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky, která jsou dále využita v praktické části práce. Druhá část obsahuje informace o společnosti a třetí část samotnou analýzu podniku. Ve čtvrté kapitole jsou navrhovány vlastní opatření na zlepšení finančního zdraví podniku v dalších letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vostálová, Lucie ; Mánková, Jitka (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podnikatelského subjektu LESCUS Cetkovice, s. r. o. za rok 2013-2017. Na základě účetních výkazů a metod finanční analýzy je zjištěn aktuální stav podnikatelského subjektu, který je porovnáván s doporučenými hodnotami. Na závěr celé práce je vypracován návrh na řešení dané situace.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Ligasová, Michaela ; Malovič, Richard (oponent) ; Strnadová, Michala (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Nové Vinařství, a.s. a na návrhy na její zlepšení za období 2013–2017. V první polovině práce bude zpracována teoretická část, která bude zaměřena na konkrétní metody finanční analýzy, aplikované v praktické části. Další část práce se zabývá analýzou současného stavu u vybrané společnosti. V závěrečné kapitole bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace podniku.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Hobza, David ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří základních částí. V první, teoretické, části této práce jsou popsány vhodné metody k vypracování finanční analýzy. Tyto metody jsou s konkrétními daty společnosti dále použity k analýze současného stavu, čímž se zabývá druhá část. Závěrečná část je poté věnována vlastním návrhům na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku pomocí nástrojů finanční analýzy a následná formulace návrhů na zlepšení.
Míchal, Jakub ; Kubjátová, Pavla (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářské práce se zaměřuje na finanční analýzu vybraného podniku za fiskální období od 31.3. 2013 do 31.3.2018. Práce je rozdělena na čtyři základní části. V první části jsou vymezeny cíle a metodika práce, dále jsou uvedeny a podrobně popsány jednotlivé nástroje finanční analýzy, které jsou v práci použity. Následuje samotná finanční analýza, kdy se zhodnotí aktuální ekonomický stav podniku. A závěrečná část obsahuje vlastní návrhy na zlepšení ekonomického chodu podniku, což je zároveň cíl celé práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,086 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.