Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Palynologická analýza pylu sebraného včelou medonosnou (Apis mellifera) v oblasti Praha-západ
Štrachová, Markéta ; Říhová, Dagmar (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Název práce Palynologická analýza pylu sebraného včelou medonosnou (Apis mellifera) v oblasti Praha-západ Abstrakt V diplomové práci zdůrazňuji důležitost a význam včelí pastvy. První část práce seznamuje čtenáře se včelou medonosnou (Apis mellifera). Je rovněž popsána stavba pylového zrna a využití pylu ve výživě včel; faktory ovlivňující sběr pylu včelami, způsob získávání a využití rouskového a plástového pylu. Uvedeny jsou charakteristiky pylové pastvy v době předjaří, jara, léta, v podletí a na podzim. Druhá část je věnována pylové analýze oblasti Praha-západ, Úhonice. Diplomová práce obsahuje vyhodnocení potravní nabídky pro včely ze zmíněné oblasti a přehled pylodárných rostlin kvetoucích v období od 1.4.2017 do 27.6.2017. V tomto časovém rozpětí probíhal odběr pylových rousek, který poskytl výchozí informace o výživě včel a zároveň data o druhové pestrosti rostlin v dané lokalitě. V získaných vzorcích je celkem zastoupeno 98 druhů rostlin, z toho 31 z nich bylo ve sledované období dominantně zastoupeno nad 6% hranici. Nejdéle přetrvávajícím zdrojem pylu byla pampeliška lékařská, která byla dominantou po 6 měřených dnů od 15.4 až do 22.5. Klíčová slova Pylové zrno, rousky, výživa včel, včelí pastva
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Linhart, Filip ; Hafidh, Said (vedoucí práce) ; Retzer, Katarzyna (oponent)
Od RNA k proteinu je iniciace translace a proteosyntéza zprostředkovávaná trans-vazebnými faktory, jež rozeznávají charakteristiky mRNA, společná téměř všem eukaryotům. Komplex tvořící eukaryotický translační iniciační faktor 3 (eIF3) je vysoce konzervovaným proteinovým komplexem, který rozpoznává složky 5' čepičky mRNA za cílem iniciace translace. eIF3 se skládá z devíti podjednotek, z nich tři mají dvě izoformy: eIF3A, eIF2B1, eIF3B2, eIF3C1, eIF3C2, eIF3D, eIF3E, eIF3F, eIF3G1, eIF3G2, eIF3H a eIF3K. Tato práce se zabývá funkční charakterizací, expresí a subcelulární lokalizací eIF3B1, eIF3B2 a eIF3E v samčím gametofytu Arabidopsis thaliana a interakcí eIF3E s komplexem Constitutive photomorphogenesis 9 (COP9) ve funkci regulačního komplexu posttranslační kontroly eIF3E. Ukazujeme, že ztráta funkce eif3b1 či eif3b2 se neprojevuje gametofytickou letalitou a že tyto dva proteiny se zřejmě funkčně doplňují, zatímco mutace eif3e má za důsledek letalitu samčího gametofytu. Pouze eif3b1 projevuje defekty následně po oplodnění, během vývoje semene. Studie genové exprese, užívající veřejně dostupná data o expresi a promotorové aktivitě prokazují vysokou úroveň exprese podjednotek eIF3 v zónách s intenzivním buněčným dělením, tedy listového primodia, kořenového meristému a elongační zóny, taktéž jako ve...
Kvalitativní analýza pylu ve velikostně rozlišeném aerosolu
Kolpakova, Anna ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Zíková, Naděžda (oponent)
Tato bakalářská práce v rešeršní části uvádí do problematiky bioaerosolu, popisuje význam pylu, způsoby jeho šíření a vliv na zdraví člověka, shrnuje metody odběru pylu z ovzduší a běžné způsoby identifikace pylových zrn. V experimentální části práce prokazuje vhodnost využití prvního stupně vysokoobjemového kaskádního impaktoru (Hi-Vol) BGI-900 k odběru biaerosolu a následné SEM analýze pylu. Byla vypracována metoda separace pylových zrn z polyuretanové pěny (PUF), která je impakčním substrátem HiVol impaktoru, na homogenní depozit na nylonový filtr. Reprezentativní část depozitu byla analyzována skenovací elektronovou mikroskopií - SEM. Pro celkem 12 vzorků ze třech lokalit v ČR, bylo vytvořeno celkem 485 snímků SEM. Na 295 snímcích byla identifikována pylová zrna do 9 rodů a 4 čeledí a kvantifikována četnost deformit, která činila 24, 18, 50% na lokalitách Praha, Březno a Láz. Pouze v Praze počet pylových zrn rostl s celkovou hmotností aerosolu. Ve vzorcích byly identifikovány sekreční produkty hmyzu brochosomy. Klíčová slova: pyl, pylová zrna, bioaerosol, kaskádní impaktor, SEM.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.