Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politický systém Druhé Československé republiky
Kunc, Martin ; Jeřábek, Martin (vedoucí práce) ; Gelnarová, Jitka (oponent)
This bachelor thesis deals with political system of the Second Czechoslovak Republic. The first chapter presents a definition of authoritarian regimes and their division by Juan José Linz. The paper then introduces the political system of the First Czechoslovak Republic in order to provide better description of the differences and changes in the Second Republic later. After that the thesis deals with the Munich Agreement and its influence on the form of the Second republic. The next chapter is dedicated to individual aspect of the Second Czechoslovak republic and primarily tries to answer the question: "Was the political system of the Second Czechoslovak Republic democratic, or was it more in authoritarian tone?" This chapter follows in great detail the constitution, the functioning of state administration, the system of state organs, the economic regime and the respect for civil rights and freedoms. The system of political parties received its own chapter, because the decline of democracy is most obvious when closely inspected. In this chapter, the possible forms of the system of political parties are described and a great attention was paid to Strana národní jednoty (National Unity Party) and Národní strana práce (National labour party). The system of political parties in Slovakia is then...
Vývoj české politické vědy v 90.letech (v Praze)
Jelínková, Veronika ; Novák, Miroslav (vedoucí práce) ; Šanc, David (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je shrnutí vývoje české politické vědy v porevolučních letech v Praze. Vývoj této vědy na území ČR nebyl jednoduchý a byl přerušen více než 40 letým komunistickým režimem. Práce se věnuje především akademickým institucím, na kterých byla politická věda rozvíjena v 90. letech. Těmi byly dvě univerzity - Karlova univerzita a Vysoká škola ekonomická a dvě instituce zabývající se politickou vědou - Akademie věd ČR a Česká společnost pro politické vědy. Na Univerzitě Karlově se jedná konkrétně o Fakultu sociálních věd a nynější Institut politologických studií a o Filozofickou fakultu a nynější Ústav politologie. Je zde věnován prostor i pražským politologickým časopisům, převážně Politologické revui. Zároveň je v práci shrnuto směřování politické vědy v této době a předměty jejího zkoumání.
Platy poslanců ve vybraných zemích: Studie č. 1.113
Syllová, Jindřiška ; Palán, Josef ; Kučera, František
inf. podklad, červen 1998, aktualizace leden 2004, 20 str. Platy poslanců ve vybraných zemích a jejich porovnání s průměrnou mzdou v zemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přímá volba starostů: Studie č. 5.305
Pecháček, Štěpán
Studie srovnává postavení přímo volených starostů v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. Konstatuje, že přímá volba starosty představuje model, kde je větší důraz kladen na exekutivu. Přímá volba starostů posiluje jejich politickou autoritu a postavení, jejich mandát je silnější než v případě zvolení zastupitelstvem Dochází zde k silné personifikaci odpovědnosti v osobě starosty. Přesto se postavení starostů v jednotlivých zemích liší. Jde zejména o jejich vztah k volenému zastupitelskému orgánu a o jejich pravomoci v oblasti přenesené působnosti při výkonu veřejné správy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Registrace přítomnosti poslanců na plenární schůzi dolní komory parlamentu: Studie č. 1.213
Syllová, Jindřiška
Tato studie se zabývá tím, jakým způsobem se poslanci registrují jako přítomní na plenárním jednání dolních sněmoven vybraných parlamentů. Každý ve studii obsažený popis sněmovní praxe obsahuje i to, zda jednací řád popřípadě ve výjimečných případech ústava upravuje povinnost poslance být na plenárním jednání sněmovny přítomen. (Prezenční listiny, účast/neúčast na schůzi)
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ústní otázky v Dolní sněmovně Velké Británie: Studie č. 1.149
Syllová, Jindřiška ; Kavěna, Martin
Práce přináší popis pokládání ústních otázek v Dolní sněmovně britského parlamentu, obsahuje informace o tom jak se podávají ústní otázky, kdy a kdo na ně odpovídá, na které ústní otázky se odpovídá a o čase na pronesení ústní otázky a odpovědi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Reformy v britském politickém systému po volbách 2010: Studie č. 1.214
Kuta, Martin
Volby v roce 2010 ve Spojeném království nevyprodukovaly jasnou parlamentní většinu. Ačkoli se takový výsledek ve společnosti i mezi politiky a politology předpokládal, situace způsobila značný rozruch. Především se jednalo o fakt, že britská politika není na neexistenci jasné parlamentní většiny jedné strany zvyklá (situace tzv. hung parliament, tedy parlamentu bez jasné většiny); za jeden z možných aspektů se dá považovat i jednokolový relativně většinový volební systém, který za běžných okolností produkuje vládní většinu. Tato práce popisuje právě v koaliční dohodě zmíněné snahy – reforma volebního systému a reforma parlamentu, včetně pevného funkčního období. Práce věnuje pozornost nejen vlastním reformám, ale předkládá nástin historického a politického pozadí jednotlivých reformních kroků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Parlament v politickém systému Kyrgyzské republiky: Studie č. 1.215
Suchý, Štěpán
Kyrgyzstánu se v poslední době dostává velké pozornosti. Práce přináší přehled historického a funkčního vývoje parlamentu v Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán je první zemí ve střední Asii, která přešla od prezidentského systému k parlamentní formě vlády.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Elektronické formy hlasování ve volbách – souvislosti s výkonem volebního práva: Studie č. 1.216
Pecháček, Štěpán
Volební právo je způsob projevu politického názoru jednotlivce. Osvícenský koncept lidských práv chápe volební právo jako nezadatelné právo jednotlivce. Výkon volebního práva je technicky naplňován prostřednictvím volebního zákona. Volební zákon musí být konstruován tak, aby umožňoval výkon práva a nevytvářel pro jeho výkon technické bariéry. Diskutovaný způsob elektronického hlasování může v důsledku vést k odstranění dlouhodobého spojení výkonu voleb s konkrétním místem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.