National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Posouzení účinnosti a efektivnosti postupu poskytování finančních prostředků v rámci programů PPK‚ revitalizace říčních systémů‚ ze SFŽP pro PPPP a projekty v rámci Fondu soudržnosti
Poradenství - organizace řízení a ekonomika, Komňa, Bojkovice ; Drgáč, Lubomír
Auditní a rozborová zpráva pro MŽP ČR odbor ekologie krajiny a lesa Rozbor stávajících postupů realizace uvedených dotačních programů z pohledu podobných osvědčených systémů (např. EN ISO 9001, EN 45011...), návrh postupu, který umožní snadnou pochopitelnost všemi uživateli a uživatelská vstřícnost programu, nezbytné náležitosti žádosti a příloh, optimalizace účinné vazby na právní předpisy vytvářející legislativní rámec fungování daného programu, procesní správnost, jednoduchost a průhlednost administrativního procesu, vhodné nastavení a evidence kritérií z hlediska posuzování, rozhodování a kontroly žádostí a zpětného vyhodnocování programu.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Vazba ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou na resortní koncepce a politiky
Český ekologický ústav, Praha ; Kovář, Jaromír
Řešení projektu by mělo odrážet zásadní problémy, které jsou prezentovány ve významných koncepčních materiálech z oblasti životního prostředí a zemědělství: Státní politika životního prostředí, Státní program ochrany přírody a krajiny, Návrh koncepce agrární politiky.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vlčková, Jitka ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Šaroch, Stanislav ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Hadrabová, Alena ; Brůha, Jan
Analýza politiky životního prostředí České republiky z hlediska konzistence; analýza změn spotřebního chování jednotlivců a domácností v důsledku aplikace politiky životního prostředí České republiky a Evropské unie; analýza dopadů politiky životního prostředí na rozhodování firem, zejména s důrazem na analýzu investiční aktivity vysokozátěžových firem a změny nákladové struktury; analýza dopadů obchodní politiky na životní prostředí; makroekonomické modelování dopadů opatření politiky životního prostředí.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Hadrabová, Alena ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Brůha, Jan ; Pavel, Jan
Cílem projektu je na základě ex-post analýzy časových řad identifikovat vliv zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty a tyto poznatky využít ke konstrukci makroekonomického modelu, který umožní v budoucnu provádět ex-ante analýzy připravovaných změn. Řešení je rozděleno do osmi částí. V první je proveden rozbor právních norem z oblasti životního prostředí, které byly přijaty během transformace a měly vliv na ekonomické chování firem a domácností. Druhá část je zaměřena na sektor domácností a analyzuje faktory, které ovlivňují výdaje domácností na energie a dopravu. Předmětem třetí části je analýza dopadů změn cen vodného a stočného na spotřebu vody v ČR. Čtvrtá kapitola analyzuje vliv poplatků na odpadové hospodářství. Pátá část je zaměřena na firemní sektor a podrobně zkoumá dopady environmentální regulace na konkurenceschopnost. Cílem šesté kapitoly je objasnit, jaké faktory stály za snížením znečištění vzduchu v období transformace. Sedmá kapitola řeší problematiku dopadů liberalizace zahraničního obchodu na obchod s environmentálním zbožím. Poslední kapitola obsahuje popis makroekonomického modelu a ukázky simulací.
Modely financování opatření k ochraně životního prostředí
Allowance s.r.o., Praha ; Mejzr, Drahomír
Cílem úkolu je navrhnout model financování aspektů životního prostředí, metodiku systematického hodnocení financování opatření k ochraně životního prostředí a metodický postup pro posuzování účelnosti a efektivity použitého modelu financování. Závěrečná zpráva je rozdělena na metodickou část (ekonomické nástroje environmentální politiky, model financování životního prostředí), analytickou část (analýza vnitřního prostředí, analýza vnějšího prostředí, srovnávací analýza, souhrnná SWOT analýza) a návrhovou část (stanovení indikátorů, parametry modelu životního prostředí, krátkodobý model financování životního prostředí, návrhy optimalizací modelu financování ŽP v ČR, cílový model financování ŽP v ČR).
Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů: Podklady pro aplikaci ekonomických nástrojů (poplatků). Hodnocení efektivnosti poplatků v ochraně ovzduší. Hodnocení efektivnosti poplatků v odpadovém hospodářství
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Hadrabová, Alena ; Kreuz, Jaroslav ; Šauer, Petr ; Prášek, Jan
Projekt se zabýval vytvořením prostředí, ve kterém by bylo možné sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace o ekonomických nástrojích. Stěžejními výstupy jsou: databáze ekonomických nástrojů zemí EU a její hodnocení, elektronický systém evidence poplatků a hodnocení jeho efektivnosti, metodika pro analýzu dopadů poplatků na životní prostředí a vlastní analýza funkce poplatků a přechodu od poplatků k daním. Hlavní obsah sdělení je uveden v přílohách.
Vytvoření podmínek pro efektivnější využívání ekonomických nástrojů: Podklady pro finanční podpory a finanční politiku MŽP
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Prášek, Jan
Zpráva uvádí hlavní metodické výsledky. Evidenci návrhů na finanční podpory, která řeší způsob sběru a uložení informací o připravovaných dotačních titulech. Registr návrhů na finanční podpory, který je zdrojem dat pro hodnocení návrhů na podporu, slouží jako datový sklad pro údaje potřebné k vyhodnocení efektivity návrhů na podpory. Návrh metodiky hodnocení návrhů na tituly finančních podpor, která řeší, zda a jakým způsobem daná podpora ovlivňuje životní prostředí či přírodní zdroje a zda jak slouží k naplnění cílů Státní politiky životního prostředí. Do rozhodování je zakomponován i institucionální a sociální aspekt, včetně problematiky lidských práv, udržitelného rozvoje a administrativně politických aspektů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.