Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Logos liberální demokracie?
Brabec, Martin
Práce ukazuje, že ačkoliv se často liberální demokracie prezentuje a obhajuje jako harmonicky skloubený celek, v její podstatě se nachází zásadní rozpor, běžně přehlížený. Tuto kontradikci nalezneme mezi principem demokratickým, který klade důraz na kolektivní rozhodování a principem liberálním, který staví na individuálních právech a osobním rozhodování. Právě neporozumění tomuto rozdílu vede ke směšování demokracie s liberální demokracií.
Problém filosofie v arabském středověkém myšlení
Šenk Kopecká, Pavlína ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Semrádová, Ilona (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
Středověká filozofie v arabském prostředí usilovala o harmonizaci řeckého dědictví s náboženskou tradicí. Proti těmto snahám s cílem obrany náboženství před filozofy velmi ostře vystupovali mnozí vládci, učenci a teologové. Postavení filozofů v arabském světě proto nebylo jednoduché. Mnozí museli své teze skrývat mezi řádky vědeckých spisů a vyhýbat se veřejnému filozofování. Vedle nepřátelského prostředí určovalo místo filozofie v tehdejší společnosti také mezi učenci všeobecně sdílené přesvědčení o škodlivosti filozofických názorů prezentovaných nepřipravenému posluchači a rozvoj arabské mystiky. Práce má za cíl zmapovat hlavní přístupy tehdejších filozofů reagujících na problematické postavení filozofie v arabském světě. Stěžejní bude pojetí Ibn Bádždži, který se ve své filozofii osamoceného snaží velmi důrazně spojit obec s životem filozofa a nabízí tak v arabské filozofii nové pojetí role filozofa ve společnosti. Klíčová slova Ibn Bádždža, Řízení osamoceného, al-Fárábí, Aforismy státníkovy, Aristotelés, Etika Nikomachova, Platón, Ústava, politická filozofie, mystika, etika, filozof, ctnost, obec, plevel, poznání, řízení, blaženost
Ibn Bádždža: Řízení osamoceného
Kohout, Ondřej ; Kropáček, Luboš (vedoucí práce) ; Válová, Dita (oponent)
Cílem této diplomové práce je vysvětlení specifik Ibn Bádždžovy politické filozofie, jak je prezentována v jeho nejznámějším spise Řízení osamoceného (Tadbír al-mutawahhid). Diplomová práce by měl vysvětlit, jakým způsobem se Ibn Bádždžovo myšlení opírá o starší autory a na jakých základech stojí. Z těchto důvodů bude nutné zabývat se například al-Fárábím a jeho politickou filozofií, nicméně bude taktéž důležité nahlédnout, jak se v Ibn Bádždžově textu odráží myšlenky Platónových a Aristotelových politicky orientovaných spisů. I přes historický aspekt diplomové práce, bude stěžejní uvědomění si paralel se současným politickým myšlením a postavením filozofa/intelektuála ve společnosti. Součástí práce je taktéž vytvoření českého překladu první kapitoly Řízení osamoceného, která tematizuje oba zásadní pojmy Ibn Bádždžovy filozofie - "řízení" a "osamocený".
Polis mezi Platonovou a Aristotelovou filozofií
Nikl, Lukáš ; Milko, Pavel (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
V mé práci jsem se pokusil osvětlit důvody a způsoby toho, jak Platon a Aristoteles pojímají politickou filozofii. Oba žili v, pro Antické Řecko, těžké době, i když každý v trochu jiném druhu krize, což značně ovlivnilo jejich myšlení, životy, práci. I když se mezi jejich vystoupeními doba i s prostředky myšlení změnila, a samozřejmě, že můžeme najít mytické jádro v obou pracích, i když u obou odlišné. Odlišná je i jejich metafyzika a způsoby, jakým s myšlením pracují. Zatímco Platonovo myšlení je založeno na celostně myšleném, místy až kruhově se uzavírajícím myšlením, Aristoteles vychází ze svého, více konkrétního, pojetí universa. Nicméně je spojuje jejich snaha o změnu myšlení o společnosti, politice, či ontologii. Nicméně každý se snaží reformovat jinou obec. Platon myšlení v obci, která trpí eliticko oligarchickou krizí, a Aristoteles myšlení v obci v průběhu nástupu Makedonců. Samozřejmě, že se nelze slepě vztahovat k jejich filosofii ve smyslu její užitečnosti. Na druhé straně nám znalost jejich myšlení může poskytnout barvitou inspirací i v dnešní době a jejich krizích.
Převrácený totalitarismus
Petr, Ondřej ; Hauser, Michael (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Tato diplomová práce kriticky reflektuje teorii amerického politického filozofa S. Wolina. Práce vymezuje Wolinovo pojetí převráceného totalitarismu. Dále podává přehled běžných, mainstreamových pojetí totalitarismu v komparaci s Wolinovým pojetím. Věnuje se Wolinově reflexi současné západní liberální demokracie jako řízené demokracie . Text se obrací i na dílo G. Agambena, který zastává podobné pozice v kritice euroatlantické formy demokracie. V jeho pojetí výjimečného stavu autor nachází spojitosti právě s konceptem převráceného totalitarismu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
On the Method's Disappearance: Analysis between philosophies of social contract and classical sociologies. A Study in Epistemology
Maršálek, Jan ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Kvasz, Ladislav (oponent) ; Karsenti, Bruno (oponent)
DE LA DISPARITION D'UNE MÉTHODE : l'Analyse entre philosophies du contrat social et sociologies classiques Étude d'épistémologie Jan Maršálek Résumé (version courte) : Dans la continuité déloyale de la tradition épistémologique française, notre travail a pour objet le phénomène de la disparition d'une méthode, que nous appelons « analytique ». A travers les oeuvres de T. Hobbes, J.-J. Rousseau, H. Spencer et E. Durkheim, nous montrons la variation du statut épistémologique de l'analyse, et fondons le concept d'« événement épistémologique ». Notre point de vue est strictement épistémologique : au détriment des thèmes qui relient les auteurs les uns aux autres, nous nous penchons sur la méthode qui, au lieu de se dissiper suite au refus qu'elle essuie, change de lieu, s'égare. C'est l'identification de l'analyse dans la pensée qui ne s'en réclame pas comme d'un principe actif qui nous autorise à parler de sa disparition. Son statut s'en trouve « dégradé » : méthode dans les philosophies du contrat social, l'analyse persiste chez Spencer et Durkheim, de façon inavouée, en tant que matrice, que promesse, que stratégie démonstrative. Résumé (version longue) : Dans la continuité doublement déloyale de la tradition épistémologique française, largement occupée par la formation (construction, généalogie, invention,...
Naplnění politických teorií anarchismu v praxi
Gavriněv, Vojtěch ; Charvát, Jan (vedoucí práce) ; Kučera, Jan P. (oponent)
Španělské anarchistické hnutí je vybráno jako nejznámější, obsáhle literárně zpracovaný a historicky jasně vymezený pokus o vytvoření anarchické společnosti. Fungování tohoto systému bylo značně ovlivněno okolnostmi: občanská válka, která byla spouštěcím mechanismem i následným katem Španělské revoluce, ovlivnila události do té míry, že je složité konstatovat, zda se skutečně povedlo vytvořit funkční anarchickou společnost. Možnou cestou k řešení této otázky je zkoumání tamního systému pomocí institucí důležitých pro fungování každé společnosti. Popisem společenských, ekonomických a vojenských institucí, kterými jsou odbory, zemědělská družstva, milice a samosprávy a především zkoumáním míry uplatnění anarchistických principů a teorií v těchto institucích je zde posouzeno, zda se anarchistickému hnutí na Iberském poloostrově v době Španělské občanské války podařilo vytvořit funkční systém nahrazující tradiční státní zřízení a dokázat tak životaschopnost takového režimu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
A Libertarian Critique of the U.S. Criminal Justice System
Král, Zdeněk ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Práce analyzuje vybrané problémy, kterým čelí systém trestního práva a trestního řízení ve Spojených státech amerických, a řešení navrhovaná americkými libertariány. Nejprve na základě současných i historických pramenů komplexně představuje libertarianismus jako životní a politickou filosofii. Následně zkoumá reálný vliv libertariánů na americkou politiku, a pravděpodobnost, že se libertariánské návrhy podaří prosadit. Analyzuje úspěchy Libertariánské strany a představuje hnutí a frakce ve dvou hlavních stranách, Republikánské a Demokratické, a vlivné současné politiky, kteří libertariánské návrhy alespoň částečně prosazují. V závěrečné, stěžejní kapitole využívá práce teoretický základ z první kapitoly při analýze nedostatků amerického systému trestního práva a trestního řízení, a řešení či změn, které libertariáni navrhují. Struktura této analýzy kopíruje standardně uznávané dělení systému na trestní právo a jeho následné vymáhání skrz policejní složky, soudy a nápravná zařízení. Na každé z těchto úrovní nabízí práce jak představení libertariánské kritiky současného fungování samotného systému, tak příklady konkrétních problémů a navrhovaných řešení. Práce identifikuje takzvanou "válku proti drogám" jako jeden z klíčových bodů libertariánské kritiky a využívá ji jako případovou studii, která ilustruje...
Lidská práva a rovnost
Kalous, Jiří ; Jirsa, Jakub (vedoucí práce) ; Cíbik, Matej (oponent)
Problematika koncepce dobra v teorii spravedlnosti Johna Rawlse Řešitel: Jiří Kalous Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. Abstrakt Teorie spravedlnosti Johna Rawlse je jednou z nejvlivnějších knih politické filosofie týkajících se distributivní spravedlnosti, které byly v dvacátém století napsány, a jako taková vyvolala řadu kritických reakcí. Mezi jejími problematickými aspekty zaujímá význačné místo Rawlsovo pojetí dobra, které je klíčové pro přijetí celé teorie spravedlnosti jako slušnosti. Jedním z filosofů, kteří na tuto možnou kontroverzi poukázali, byl i Thomas Nagel. Tato práce kriticky hodnotí Nagelovu argumentaci a zkoumá, nakolik je jeho kritika Rawlse oprávněná.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.