Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 351 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nástup nových politických stran v České republice
Šárovec, Daniel ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Cílem této diplomové práce je pojednat o nových politických stranách v kontextu českého stranického systému. Zkoumanými politickými subjekty jsou hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie, které prorazily ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Tato vícepřípadová studie postupuje od elementárního a nejednoznačně uchopitelného pojmu politická strana k rozličným teoretickým aspektům novosti, přičemž se následně snaží v kontextu nových stran stručně definovat český stranický systém. Činí tak z hlediska legislativních pravidel pro (nejen nové) politické strany, ale i z pohledu vývojového. Empirická část poté pracuje s jednotlivými charakteristikami vybraných dvou subjektů - zaměřuje se postupně na jejich vznik a vývoj, programové ukotvení, osobu lídra a členů, volební kampaň a účast hnutí ve volbách. Jednotlivé charakteristiky mají za úkol výstižně představit obě seskupení tak, aby byly jasně patrné nejen jejich společné, stejně jako jejich odlišné rysy. Získané poznatky jsou posléze posuzovány optikou zvolené teorie novosti Allana Sikka, kdy je zkoumáno, zda ANO a Úsvit spadají do některé z kategorií v teorii definovaných. Práce se snaží posunout stav poznání týkající se nových českých politických stran, stejně tak ale poukazuje na pozitiva a negativa zvolené...
Volební model v lednu 2019
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v lednu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.
Prvky politického marketingu v předvolebních kampaních volebních stran v komunálních volbách 2018 v Litvínově
Lamková, Ivana ; Musilová, Karolína (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Tato diplomová práce je případovou studií města Litvínov, ze kterého autorka pochází. Analyzuje využití politického marketingu v předvolebních kampaních politických stran. Ty jsou za pomoci polostrukturovaných rozhovorů, dotazníkového šetření, zmapování programů a stanov detailně popsány a aplikovány na teorii Lees-Marshment. Předpokládaným výsledkem práce je nejen analýza předvolebních kampaní jednotlivých stran kandidujících v komunálních volbách za pomoci teorie Lees-Marshment, ale také kritické zhodnocení této teorie v aplikaci na komunální politiku. Dílčím cílem je porovnání využití marketingu regionálních a celostátních volebních stran v rámci komunální politiky. Nejde pouze o popis této teorie, ale také zhodnocení, nakolik je tato teorie vhodná pro využití na komunální úrovni. Závěry práce poukázaly na fakt, že politický marketing hraje určitou roli i na komunální úrovni, avšak míra jeho využití je mnohem nižší, než na úrovni celostátní.
Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů. Rovněž byla všem dotázaným položena otázka, která zjišťovala, ke kterým ideologickým proudům či směrům se cítí být nejblíže.
Důvěra stranickým představitelům – prosinec 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Volební model v prosinci 2018
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v prosinci 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.
Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – listopad 2018
Krajňák, Tomáš
V listopadovém šetření CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., položilo baterii otázek týkajících se fungování politických stran v České republice.Téměř tři čtvrtiny české veřejnosti se domnívají, že politické strany rozdělují společnost. Dvě pětiny občanů mají za to, že žádná z politických stran nereprezentuje jejich názory, ovšem většina (53 %) obyvatel nesouhlasí s tímto výrokem. Se zbylými negativní výroky o politických stranách, které byly uvažovány v tomto šetření, vždy souhlasí alespoň tři pětiny populace. Přesto meziročně posílily spíše pozitivní postoje k politickým stranám. Z hlediska uvažovaných výroků lze postoj obyvatel k politickým stranám vyjádřený v letošním šetření považovat za jeden z nejkladnějších od roku 2005.
Názory veřejnosti na důvody vstupu do politické strany – listopad 2018
Čadová, Naděžda
Součástí listopadového výzkumu CVVM bylo i téma stranických identifikací a politické participace. V rámci tohoto bloku jsme se mimo jiné zajímali o názory veřejnosti na to, proč lidé vstupují do politických stran a účastní se jejich aktivit  a jaké důvody pro případný vstup do politické strany občané považují za správné.
Důvěra stranickým představitelům – listopad 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v listopadovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Volební model v listopadu 2018
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v listopadu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 351 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.