Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 358 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stranické systémy na komunální úrovni: Případová studie okresu Benešov
Vaculík, David ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Práce se zabývá analýzou stranických systémů v obcích se statusem města v okrese Benešov. Jedná se především o fungování jednotlivých sdružení politických stran ve městech, tvorbu kandidátek a analýzu struktury těchto kandidátek. Práce se také zabývá analýzou vztahů mezi kandidujícími subjekty, jejich interakcemi mezi sebou a tvorbou koalic.
Národní fronta (Le Front National) - Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové
Sasýnová, Klára ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Tématem bakalářské práce je Národní fronta (Le Front National) - Národní sdružení (Le Rassemblement national) pod vedením Marine Le Penové. První část práce je zaměřená politickým stranám obecně. Vysvětluje jejich vznik, funkce a typologii a následně se věnuje stranickému systému Francie. Dále práce obsahuje zmapování historického vývoje Národní fronty pod vedením Jean-Marie Le Pena. Největší zřetel práce věnuje Národní frontě (Národnímu sdružení) pod vedením Marine Le Penové, a také nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu. Cílem práce je prostudovat a analyzovat odbornou politologickou českou a francouzskou literaturu a autentické dokumenty k tématu soudobé politické strany ve Francii, konkrétně Národní Fronty - Národního sdružení, zaměřit se na volební prezidentské a parlamentní programy Národní fronty - Národního sdružení. Dále zmapovat program Národní fronty před blížícími se volbami do Evropského parlamentu.
Proměny sociální konstrukce českých politických stran v období 2004-2016: Analýza médií z perspektivy teorie sociální konstrukce cílových populací
Švajlenková, Simona ; Novotný, Vilém (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Bakalářská práce Proměny sociální konstrukce českých politických stran v období 2004-2016: Analýza médií perspektivou sociální konstrukce cílových populací reaguje na přijetí zákona č. 302/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 424/2016 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, k čemuž došlo v roce 2016. Novela představuje přísnější regulaci činnosti stran a to po 12 letech bez významných legislativních úprav. Předpokladem je, že došlo ke změně vnímání politických stran společností, nebo-li změně sociální konstrukce. Podle teoretického konceptu sociální konstrukce měla na přijetí nového zákona vliv právě konstrukce politických stran. Její proměny budu hledat na základě teoretického konceptu sociální konstrukce cílových populací (SKCP) podle Schneider a Ingram. Představuje ji totiž jako soubor určitých idejí, hodnot a stereotypů o cílové skupině, která je příjemce veřejněpolitického opatření. SKCP hraje významnou roli v policy designu zákona o politických stranách. Ovlivňuje totiž jeho budoucí podobu. Zároveň policy design stanovuje, zda budou cílové skupině přiděleny zátěže či benefity prostřednictvím veřejněpolitického opatření. K získání dostatečně široké pesrpektivy vymezení sociální konstrukce politických stran využiji prvky diskurzivní analýzy pro zkoumání mediálních...
Čeští starostové - Případová studie okresu Písek v letech 2006-2014
Čapek, Jakub ; Jüptner, Petr (vedoucí práce) ; Průdková, Karolína (oponent)
Bakalářská práce je případovou studií, která se zabývá výzkumem starostů v okrese Písek mezi lety 2006-2018. Starostové okresu Písek byli statisticky analyzováni z několika pohledů za účelem jejich charakterizování a identifikace změn na tomto postu za poslední čtyři volební období. V práci bylo zkoumáno, jak často starosta obhájí svoji funkci a jak dlouho v ní průměrně vydrží, jaké je zastoupení žen na tomto postu, případně zda se jejich počet zvyšuje či snižuje. Dále byl zkoumán průměrný věk starostů, zastoupení jednotlivých věkových skupin, průměrný věk nově zvolených starostů a jejich členství v politických stranách, případně kandidatura na kandidátních listinách politických stran. V práci byl také rozpracován koncept starostenského bonusu. Jedná se o případ, kdy starosta obdrží ve svých druhých volbách více hlasů než ve volbách, ve kterých byl prvně zvolen. Starostenský bonus je v práci zkoumán obecně v celém okrese a následně zvlášť v malých a velkých obcích. Práce se věnuje i starostenskému bonusu v případě kandidátních listin se starostou a srovnání volebních výsledků starostů v průběhu zkoumaných období. V práci byla využita data z volebního serveru Českého statistického úřadu - volby.cz a také z okresního archivu v Písku, od Svazku obcí regionu Písecko, Ministerstva vnitra ČR a také z...
Vývoj TOP 09 jako nového aktéra v rámci stranického systému ČR
Winkler, Matěj ; Šárovec, Daniel (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj TOP 09 jakožto nového aktéra stranického systému České republiky. Tato strana vznikla v roce 2009 a úspěšně kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010. V teoretické části tato práce představuje tři přístupy k teorii institucionalizace, a to přístup Samuela Huntingtona, Angela Panebianca a dvojice Vicky Randall a Larse Svåsanda. Pro potřeby této práce je využit právě přístup Vicky Randall a Larse Svåsanda. Teorie institucionalizace je klíčová pro popis nového aktéra stranického systému a jeho schopnosti přežít více než jedno volební období. V empirické části je představen vývoj stranického systému a různé metody jeho periodizace. Následně je popsán vznik a vývoj strany TOP 09, jejich úspěchy ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 2010, 2013 a 2017 a jednotlivé ukazatele potřebné pro aplikaci teorie institucionalizace. V závěru jsou zhodnoceny výsledky zkoumání a doporučen další výzkum.
Srovnání francouzského hnutí La République En Marche! a českého hnutí ANO 2011
Matoušková, Renáta ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Šárovec, Daniel (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje komparativní analýze dvou evropských hnutí, francouzského hnutí La République En Marche a českého hnutí ANO 2011, kterým se v roce 2017 podařilo vyhrát volby do horních komor parlamentů. Oba subjekty se reprezentují jako proevropská, centristická hnutí, která usilují o přízeň všech občanů nehledě na jejich ideologická přesvědčení. Práce se tak bude zabývat podobnostmi a odlišnostmi hnutí v rámci jejich vzniku a následného vývoje, struktury stranické organizace, programu pro volby v roce 2017 a marketingu během kampaní společně s financováním a rolí zakladatelů uvnitř hnutí. Na základě jednotlivých poznatků pak proběhne srovnávací analýza. Během analýzy je důležité zohlednit legislativní a politické systémy v obou zemích, které mohou mít zásadní vliv na chování a strukturu hnutí. Závěr práce pak nabídne finální analýzu jednotlivých výzkumů, které buď potvrdí nebo vyvrátí hypotézu práce.
Volební model v červnu 2019
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v červnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu.Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.
Nástup nových politických stran v České republice
Šárovec, Daniel ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
Cílem této diplomové práce je pojednat o nových politických stranách v kontextu českého stranického systému. Zkoumanými politickými subjekty jsou hnutí ANO 2011 a hnutí Úsvit přímé demokracie, které prorazily ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013. Tato vícepřípadová studie postupuje od elementárního a nejednoznačně uchopitelného pojmu politická strana k rozličným teoretickým aspektům novosti, přičemž se následně snaží v kontextu nových stran stručně definovat český stranický systém. Činí tak z hlediska legislativních pravidel pro (nejen nové) politické strany, ale i z pohledu vývojového. Empirická část poté pracuje s jednotlivými charakteristikami vybraných dvou subjektů - zaměřuje se postupně na jejich vznik a vývoj, programové ukotvení, osobu lídra a členů, volební kampaň a účast hnutí ve volbách. Jednotlivé charakteristiky mají za úkol výstižně představit obě seskupení tak, aby byly jasně patrné nejen jejich společné, stejně jako jejich odlišné rysy. Získané poznatky jsou posléze posuzovány optikou zvolené teorie novosti Allana Sikka, kdy je zkoumáno, zda ANO a Úsvit spadají do některé z kategorií v teorii definovaných. Práce se snaží posunout stav poznání týkající se nových českých politických stran, stejně tak ale poukazuje na pozitiva a negativa zvolené...
Volební model v lednu 2019
Pilnáček, Matouš
V šetření realizovaném v lednu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.
Prvky politického marketingu v předvolebních kampaních volebních stran v komunálních volbách 2018 v Litvínově
Lamková, Ivana ; Musilová, Karolína (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Tato diplomová práce je případovou studií města Litvínov, ze kterého autorka pochází. Analyzuje využití politického marketingu v předvolebních kampaních politických stran. Ty jsou za pomoci polostrukturovaných rozhovorů, dotazníkového šetření, zmapování programů a stanov detailně popsány a aplikovány na teorii Lees-Marshment. Předpokládaným výsledkem práce je nejen analýza předvolebních kampaní jednotlivých stran kandidujících v komunálních volbách za pomoci teorie Lees-Marshment, ale také kritické zhodnocení této teorie v aplikaci na komunální politiku. Dílčím cílem je porovnání využití marketingu regionálních a celostátních volebních stran v rámci komunální politiky. Nejde pouze o popis této teorie, ale také zhodnocení, nakolik je tato teorie vhodná pro využití na komunální úrovni. Závěry práce poukázaly na fakt, že politický marketing hraje určitou roli i na komunální úrovni, avšak míra jeho využití je mnohem nižší, než na úrovni celostátní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 358 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.