Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electrochemical Study of Selected Pyrene Derivatives as Precursors to Organic Semiconductors
Koláčná, Lucie ; Tobrman, T. ; Ludvík, Jiří
A series of 9 precursors for pyrene based biodegradable organic (semi)conductors having tetrasubstituted double bond as a central organic core and photo- or redox active centers attached at this core were electrochemically investigated in order to determine the influence of individual parts of the molecule on the redox properties, to describe the location of the reduction center and to understand the structure - redox activity relationship of the mentioned compounds.
Systém oxidativní fosforylace a metody analýzy jeho funkce
Daňhelovská, Tereza ; Tesařová, Markéta (vedoucí práce) ; Míčová, Petra (oponent)
Systém oxidativní fosforylace (OXPHOS) je hlavním a nepostradatelným zdrojem energie (ATP) eukaryotické buňky. Je to komplexní proces, situovaný ve vnitřní mitochondriální membráně, na kterém se podílí 4 enzymy dýchacího řetězce, 2 mobilní přenašeče a ATP syntáza. Narušení jakékoli části OXPHOS může vést k mitochondriálnímu onemocnění. S incidencí přibližně 1:5000 se mitochondriální onemocnění řadí mezi jedny z nejčastějších vrozených metabolických poruch. Klinicky se jedná o velmi heterogenní skupinu chorob, postihující zejména energeticky náročné tkáně (mozek, srdce, svaly). Vzhledem k širokému spektru klinických projevů a relativně slabé korelaci mezi genotypem a fenotypem mitochondriálních onemocnění se upřednostňuje kompletní laboratorní diagnostika, zahrnující celou řadu biochemických a molekulárně genetických metod. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní informace o mechanismu OXPHOS a popisuje hlavní tři současně používané metody k charakterizaci jeho funkčnosti. Jedná se o metody: spektrofotometrické měření aktivit jednotlivých komplexů OXPHOS, měření kapacity mitochondriálního energetického metabolismu pomocí radioaktivně značených substrátů a polarografické měření spotřeby kyslíku. K co nejpřesnější charakterizaci funkce OXPHOS by měla být využita kombinace více metod a to nejlépe na...
Aplikace elektrochemických metod pro stanovení platinových kovů
Vašátko, Jan ; Řezáčová, Veronika (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací podmínek stanovení platiny pomocí elektrochemických metod, konkrétně voltametrickou analýzou. V teoretické části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti platiny a platinových kovů, jejich výskyt a použití. Teoretická část se také věnuje toxicitě platinových kovů a jejich koloběhu v životním prostředí. Na závěr jsou zmiňovány další možné metody stanovení, včetně podrobného popisu voltametrické analýzy. V experimentální části je popsán postup optimalizace podmínek metody voltametrické analýzy platiny a aplikace optimalizované metody na reálné vzorky.
Voltametrické stanovení genotoxického 4-nitroindanu na rtuťových a stříbrných amalgámových elektrodách
Burdová, Vendula ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce) ; Zima, Jiří (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá elektroanalytickým stanovením genotoxického 4-nitroindanu, který řadíme mezi nitrované polycyklické aromatické uhlovodíky (NPAHy). Prekurzorem 4-nitroindanu je uhlovodík indan - jedna ze složek benzínu. NPAHy, jež vnikají především při spalovacích procesech v benzínových či dieslových motorech, vykazují několikanásobně větší mutagenitu či karcinogenitu než jejich matečné uhlovodíky, proto se analýza těchto nebezpečných polutantů dostává do popředí moderní environmentální analytické chemie. Optimální podmínky pro stanovení 4-nitroindanu byly hledány v pufrovaných vodně- methanolických prostředích a probíhající elektrochemické přeměny 4-nitroindanu byly zkoumány pomocí DC voltametrie (DCV), diferenční pulsní voltametrie (DPV) a cyklické voltametrie na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE) a rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgámové elektrodě (m-AgSAE). Pro voltametrická stanovení 4-nitroindanu byly použity následující techniky: DCV (mez stanovitelnosti (LQ) ~ 7. 10-8 mol. l-1 ), DPV (LQ ~ 1. 10-7 mol. l-1 ) a adsorpční rozpouštěcí voltametrie (AdSV; LQ ~ 7. 10-9 mol. l-1 ) na HMDE a DCV (LQ ~ 1. 10-7 mol. l-1 ) a DPV (LQ ~ 1. 10-7 mol l-1 ) na m-AgSAE. Aplikovatelnost nově vyvinutých polarografických/voltametrických metod stanovení 4-nitroindanu...
Polarografické stanovení genotoxického 2-amino-9-fluorenonu
Hájková, Andrea ; Dejmková, Hana (oponent) ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce)
bakalářské práce Cílem bakalářské práce bylo nalézt optimální podmínky pro polarografické stanovení genotoxického 2-amino-9-fluorenonu (2-AFN), který může negativně působit na životní i pracovní prostředí. Nejprve byla pomocí UV-VIS spektrofotometrie sledována stabilita zásobního roztoku 2-AFN v methanolu a zjištěn vhodný poměr pufrované vodné a methanolické fáze pro následná polarografická měření na klasické rtuťové kapající elektrodě (DME). Závislost polarografického chování 2-AFN o koncentraci 1×10-4 mol dm-3 na změně pH analyzovaného roztoku byla měřena pomocí DC tast polarografie (DCTP) a diferenční pulsní polarografie (DPP) v rozmezí pH 1,9 až 12,8 v prostředí Brittonova-Robinsonova (BR) pufru a methanolu (9:1). Pro elektrochemicky redukovatelnou oxoskupinu na 2-AFN byl na základě pozorovaného chování navrhnut mechanismus její polarografické redukce na DME. Pro proměření koncentračních závislostí bylo vybráno optimální prostředí BR pufr o pH 4,0 - methanol (9:1) pro obě polarografické metody. Metodou DCTP na DME bylo změřeno koncentrační rozmezí 1×10-6 až 1×10-4 mol dm-3 a metodou DPP na DME 1×10-7 až 1×10-4 mol dm-3 . Dosažené meze stanovitelnosti (LQ) činily 5×10-7 mol dm-3 (pro DCTP na DME) a 1×10-7 mol dm-3 (pro DPP na DME). Pro srovnání bylo pro 2-AFN proměřeno koncentrační rozmezí...
Polarografické stanovení herbicidu aclonifenu
Murcková, Klára ; Dejmková, Hana (oponent) ; Vyskočil, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá stanovením herbicidu aclonifenu pomocí TP a DPP. Jako pracovní elektroda byla použita rtuťová kapková elektroda. Pro srovnání byla ještě vedle elektrochemické detekce použita UV/VIS spektrofotometrie při vlnové délce 308 nm a 388 nm. Byly stanoveny optimální podmínky pH pro stanovení pomocí TP, DPP a UV/VIS spektrofotometrie. Na základě získaných informací byly proměřeny kalibrační závislosti a zjištěny meze stanovitelnosti a detekce. Meze stanovitelnosti aclonifenu byly 3,4·10-6 mol·L-1 při metodě TP; 2,2·10-7 mol·L-1 při metodě DPP a 4,6·10-6 mol·L-1 při metodě UV/VIS spektrofotometrie.
Elektrochemický senzor pro detekci kyseliny askorbové
Hlavička, Michal ; Kynclová, Hana (oponent) ; Majzlíková, Petra (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá elektrochemickou detekcí kyseliny askorbové pomocí tištěných tříelektrodových senzorů. Práce je rozdělena na tři části, kde v první je popsána teorie tlustých vrstev, od typů a složení past, až po výrobu a výpal tlustovrstvého obvodu. V druhé části jsou rozebrány způsoby a principy měření a detekce kyseliny askorbové. Experimentální stanovení bylo provedeno na uhlíkových tištěných elektrodách v roztoku fosfátového pufru a kyseliny askorbové. V závěru práce jsou shrnuty výsledky měření.
Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů
Gajdoš, Libor ; Majzlíková, Petra (oponent) ; Prášek, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možnostmi stanovení koncentrace těžkých kovů v roztocích diferenční pulzní volumetrií s pomocí tříelektrodových elektrochemických tlustovrstvých senzorů. V teoretické části je popsána technologie tlustých vrstev, typy a složení tlustovrstvých past. Dále pak úvod do elektrochemie a elektroanalytických metod měření. Práce také obsahuje základní informace o třech měřených těžkých kovech – kadmium, olovo a měď. Praktická část práce se zabývá měřením na uhlíkových pracovních elektrodách určených pro tlustovrstvé elektrochemické senzory v roztoku obsahujícím kademnaté, olovnaté a měďnaté ionty. Je zde stanoven detekční limit a citlivost těchto senzorů. Závěr práce obsahuje zhodnocení zjištěných výsledků a porovnání výsledků s hygienickými limity.
Polarografická analýza vod
Klečka, Tomáš ; Rozman, Jiří (oponent) ; Čížek, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým základem polarografie a voltametrie, rozebírají se některé metody s ohledem na jejich detekční meze. Poté je provedeno měření na polarografu metodou anodické rozpouštěcí voltametrie a vyhodnocení v MATLABu za pomocí dvou funkcí. Dále je navržen postup pro laboratorní úlohu s polarografem.
Assessment of Potential Risk Connected with the Use of Mercury and Mercury Electrodes
Navrátil, Tomáš ; Švancara, I. ; Mrázová, K. ; Nováková, Kateřina ; Chýlková, J. ; Pelclová, D.
This contribution tries to asses critically the danger connected with utilization of mercury in different branches of human activites. The main attention was devoted to electrochemistry, mainly to voltammetry and polarography. However, to other branches were characterized as well: dentistry, in battery production, mining industry, and a few others. The most toxic and contarily almost nontoxic forms of mercury and of its compounds were characterized. Some interesting cases of exposure to mercury, according to the database of the Czech Toxicological Information Centre (TIC) (from years 1995-2011), have been reported,

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.